Портфельне інвестування (2004)

Рекомендована література

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ.

Биржевое дело: Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. — М.: Финансы и статистика, 2000.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учеб. курс. — К.: Эльга-Н: Ника-Центр, 2001.

Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Пособие Эрнст Энд Янг. Привлечение капитала / Пер. с англ. — М.: Джон Уайли Энд Санз, 1995.

Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. — М.: Дело, 1999.

Гусева И. А. Практикум по рынку ценных бумаг. — М.: Юристъ, 2000.

Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. — К., 1992.

Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук. думка, 1998.

Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. — М.: Финансы и статистика, 1995.

Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.

Коваленко Ю. М. Депозитарні розписки як альтернативний механізм залучення інвестицій (зарубіжний досвід і вітчизняна практика) // Теорії мікромакроекономіки: Зб. наук. праць Академії муніципального управління. — К.: АМУ, 2001.

Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

Мельник В. А. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства. — К.: А.Л.Д.: ВІРА-Р, 1998.

Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.

Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002.

Петров В., Гришин В. Можно ли вкладывать в украинские облигации? // Рынок ценных бумаг. — 2002. — № 8.

Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск: Пер. с англ. — К.: ВНV, 1995.

Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами: российская практика: Учебник. — М.: Перспектива: ИНФРА-М, 1997.

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000.

Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, В. С. Торкановского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2001.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер с англ. — М.: ИНФРА-М, 1999.