Портфельне інвестування (2004)

5.1. Склад суб’єктів портфельного інвестування

Цінні папери можуть випускатися для первинного розміщення на ринку, обертатися на ньому, погашатися, виступати об’єктами застави і страхування, бути предметом укладання строкових контрактів та об’єктами інших операцій. Таким чином, різноманітність цінних паперів та операцій, які з ними проводять, визначають склад учасників ринку цінних паперів, специфіку функціонування й регулювання їхньої діяльності.

Учасники ринку цінних паперів — юридичні й фізичні особи, які здійснюють професійну і допоміжну діяльність на цьому ринку. В літературі описано різні класифікації учасників ринку цінних паперів. Щоб детальніше з’ясувати функції й операції суб’єктів, розглянемо деякі з них. О. М. Буренін [9] пропонує об’єднувати всіх учасників у дві групи. До першої групи належать професійні учасники ринку цінних паперів, представлені головним чином організаціями, що здійснюють посередницькі й консультаційні послуги на ринку, а також виступають у ролі активних гравців на ринку цінних паперів, ці організації формують інфраструктуру ринку. До другої групи належать учасники, які входять на ринок цінних паперів з метою тимчасового розміщення вільних фінансових ресурсів. Це юридичні й фізичні особи. М. М. Бродський зазначає, що на ринку капіталів діють дві основні групи учасників: інвестори та фінансові «реципієнти», тобто всі ті, хто має потребу в інвестиційних коштах. Інтереси головних учасників презентують посередники [8]. У навчальному посібнику «Рынок ценных бумаг и его финансовые институты» (за ред. В. С. Торкановського) учасників ринку цінних паперів поділяють на такі основні групи: 1) основні учасники ринку (держава, муніципалітети, великі національні та міжнародні компанії); 2) інституційні інвестори, тобто різні фінансово-кредитні інститути, що здійснюють операції із цінними паперами; 3) індивідуальні інвестори (фізичні особи, а також власники невеликих підприємств венчурного бізнесу); 4) професіонали ринку цінних паперів (брокери та дилери) [25].

Ю. М. Лисенков та О. І. Римарчук [15], а також В. А. Мельник [17] практично однаково класифікують суб’єктів ринку цінних паперів (за функціональними та правовими ознаками). Так, залежно від виконуваних функцій, учасників ринку цінних паперів підрозділяють на основних, інфраструктурних учасників та органи регулювання ринку. До складу основних учасників належать: емітенти, інвестори, посередники. Інфраструктурними учасниками вважаються: депозитарії, реєстратори, агенти з трансферту, розрахунково-клірингові установи, довірчі товариства, спеціальні фонди страхування акцій, торговці інформацією про ринок цінних паперів тощо.

У правовій практиці на ринку цінних паперів можуть виступати як індивідуальні, інституційні учасники, так і органи державно-правового регулювання.

Індивідуальні учасники (individuals) — це фізичні особи, які від свого імені беруть участь у процесі ринкової взаємодії, а також фізичні особи, які презентують інших осіб (бенефіціаріїв). Це можуть бути громадяни цієї держави, іноземні громадяни, а також особи без громадянства.

Інституційні учасники (institutions) — це юридичні особи, які не є органами державно-правового регулювання; підприємства, установи, товариства, компанії, фонди, корпорації та інші організаційно оформлені установи, які діють на підставі своїх статутних документів та норм права.

Органи державно-правового регулювання — це органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Окрім законодавчих органів, важливу роль у впорядкуванні дій основних та інфраструктурних суб’єктів відіграють саморегулівні організації й спеціальні державні органи регулювання ринку цінних паперів (в Україні ДКЦПФР).

У кожній країні перелік учасників ринку цінних паперів та умови їхньої діяльності визначає держава. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» учасниками ринку цінних паперів є емітенти, інвестори та особи, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Емітенти (issuer) — особи, які від власного імені випускають цінні папери й несуть зобов’язання за цими цінними паперами, що випливають з умов випуску їх. Емітентами можуть бути юридичні особи, уряд, органи місцевої влади, а в окремих випадках — фізичні особи.

Інвестор на ринку цінних паперів (investor) — фізична або юридична особа, що купує цінні папери від свого імені й за власний рахунок з метою одержання доходу чи збільшення вартості цінних паперів або набуття відповідних прав, що надаються власникові цінних паперів.

Професійні учасники — юридичні та фізичні особи, які діють на ринку цінних паперів винятково на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) і відповідно займаються професійною діяльністю на ринку цінних паперів, зокрема й посередницькою діяльністю з випуску та обігу цінних паперів. До видів професійної діяльності на фондовому ринку належать: діяльність з управління цінними паперами, брокерська та дилерська діяльність, депозитарна діяльність, діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, розрахунково-клірингова діяльність, діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів.