Основи охорони праці (2003)

3.8. Техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці

Для економічної оцінки впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці необхідно проаналізувати низку показників по цеху, дільниці, робочому місцю до і після вжиття заходів, спрямованих проти їх негативного впливу. Такими показниками є:

випуск продукції за зміну;

середня тривалість виконання основної виробничої операції;

питома вага оперативного часу в змінному фонді робочого часу;

питома вага допоміжного часу в оперативному часі;

частка втрат робочого часу в змінному фонді робочого часу;

питома вага бракованої продукції в загальному випуску.

На основі перелічених показників можна розрахувати вплив виробничих шкідливостей на ефективність праці. Так, коефіцієнт впливу зниження шуму на ефективність праці за показниками (випуск продукції, питома вага оперативного часу в змінному фонді робочого часу), величини яких зростають після вжиття заходів, визначається за допомогою формули:

K=a1/a0-1

а за показниками (витрати часу на операцію, процент браку), числові значення яких повинні зменшитися при зниженні, наприклад, шуму, — за формулою:

K=1-a1/a0

де а1 — величина показника після вжиття заходів;

а0 — величини показника до вжиття заходів.

Загальний коефіцієнт впливу шуму на ефективність праці

K=K1*K2 … Kn

де K1, K2, …, Kn — відповідні показники.

Можливе зростання продуктивності праці за рахунок зниження шуму визначається за формулою:

П=(1-К)/К*100