Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.5. Аналіз балансового прибутку

Балансовий прибуток характеризує фінансовий результат усіх видів господарської діяльності підприємства.

Аналіз балансового прибутку можна представити у вигляді моделі фактичного аналізу цього показника (рис.1).Аналіз балансового прибутку проводиться шляхом зіставлення фактично одержаного балансового прибутку за звітний період із даними за минулий рік (розраховується темп зростання прибутку) з даними плану (прогнозу) прибутку за звітний період. При цьому детально аналізуються складові частини балансового прибутку, вивчаються напрямки їх розвитку за звітний період, аналізується структура прибутку за звітний період.

З метою досконалого вивчення балансового прибутку на підприємстві може застосовуватися така модель економічного аналізу, що базується на даних фінансової звітності.

Варіанти аналітичних висновків за даними моделі аналізу балансового прибутку можуть бути такими:

А. Загальна оцінка виконання плану прибутку:

1. План по балансовому прибутку виконано.

2. План по балансовому прибутку перевиконано.

3. План по балансовому прибутку не виконано.

Б. Зміна окремих складових частин прибутку і вплив цієї зміни на балансовий прибуток:1. Зміна окремих складових частин прибутку збільшує балансовий прибуток.

2. Зміна окремих складових частин прибутку зменшує балансовий прибуток.

В. Зміна темпів зростання балансового прибутку в розрізі окремих складових частин:

1. Темп зростання балансового прибутку в порівнянні з минулим роком збільшується.

2. Темп зростання балансового прибутку в порівнянні з минулим роком зменшується внаслідок різних відхилень у процесі виготовлення продукції та кон’юнктурних змін на ринку.

Таким чином, аналіз результатів діяльності підприємства включає такі обов’язкові елементи:

1. Дослідження змін кожного показника за поточний період, що аналізується. Це — «горизонтальний» аналіз фінансових результатів за звітний період.

2. Дослідження структури відповідних показників і їх змін. Це — «вертикальний» аналіз показників.

3. Дослідження в загальному вигляді динаміки зміни показників фінансових результатів за ряд звітних періодів. Це — «трендовий» аналіз.

Модель аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складається за даними фінансової звітності.Модель, за якою можна зробити висновки щодо попередньої аналітичної таблиці:

1. Балансовий прибуток і чистий прибуток підприємства може бути вищим у порівнянні з базовим періодом.

2. Прибуток може бути збільшений за рахунок збільшення прибутку від реалізації продукції (ряд.3), а прибуток від реалізації продукції, в свою чергу, може бути збільшений за рахунок зростання обсягу реалізації продукції (ряд.1) і за рахунок одноразового зниження витрат на виробництво (ряд.2).

Після загальної оцінки стану балансового прибутку на підприємстві необхідно перейти до факторного аналізу прибутку. Для цього за даними фінансової звітності і плановими даними складається така аналітична таблиця.За наведеною в аналітичній таблиці інформацією можна розрахувати вплив факторів на зміну балансового прибутку.

Як зазначено вище, на зміну балансового прибутку впливає зміна складових частин балансового прибутку підприємства, які одночасно є і факторами.

За звітний період на підприємстві прибуток збільшиться на 20192 тис.грн. (227947 – 207755).

На зміну балансового прибутку вплинули такі фактори:

1. Зміна прибутку від реалізації продукції. Алгоритм розрахунку:

(ряд.9 гр.3 – ряд.9 гр.1),

тобто

216555 – 207755 = +8800.

1.1. Зміна обсягу реалізованої продукції. Алгоритм розрахунку:

ряд.9 гр.1  (ряд.8 гр.2 : ряд.8 гр.1) – 1,

тобто

207555  (680086 : 652889) – 1 = + 8654.

1.2. Зміна випуску продукції. Алгоритм розрахунку (табл. № 4):

ряд.9 гр.1  (собівартість ТП за планом на фактичний випуск продукції : собівартість ТП за планом)

тобто

207755  (1994055 : 1987836) — 1 = + 650.

1.3. Зміна залишків нереалізованої продукції. Алгоритм розрахунку:

ряд. 1.1. – ряд. 1.2. розрахунку,

тобто

8654 — 650 = + 8004.

1.4. Зміна структури реалізованої продукції. Алгоритм розрахунку:

ряд.9 гр.2 – ряд.9 гр.1 – ряд. 1.1. розрахунку,

тобто

216409 – 207755 – 8654 = 0.

1.5. Зміна повної собівартості реалізованої продукції. Алгоритм розрахунку:

ряд.8 гр.3 – ряд.8 гр.2,

тобто

680419 – 680086 = – 333.

1.6. Зміна цін на реалізовану продукцію. Алгоритм розрахунку:

ряд.7 гр.3 – ряд.7 гр.2,

тобто

896974 – 896495 = + 479.

2. Зміна прибутку від іншої реалізації продукції, робіт, послуг. Необхідно взяти суму фактичного прибутку (збитків) від іншої реалізації: + 5330.

3. Зміна позареалізаційних результатів. Необхідно взяти окремо за звітний період суму позареалізаційних доходів і окремо суму збитків: різниця між ними покаже розмір збільшення (зменшення) балансового прибутку завдяки цьому фактору: + 6062.

Баланс факторів

Загальне збільшення балансового прибутку за звітний період 20192, у тому числі завдяки переліченим вище факторам:

а) зміна прибутку від реалізації продукції: + 8800;

б) зміна прибутку від іншої реалізації: + 5330;

в) зміна суми позареалізаційних результатів: + 6062.

Всього: 20192.

Розрахунок інших факторів наведено для розшифрування впливу основних складових частин прибутку і для підрахунку резервів збільшення балансового прибутку на підприємстві. У даному разі це буде зниження повної собівартості реалізованої продукції: –333 грн.

Для встановлення конкретних причин збільшення балансового прибутку в результаті зростання прибутку від реалізації продукції необхідно проаналізувати прибуток від реалізації продукції, який має найбільшу питому вагу в складі балансового прибутку.

Аналізуючи прибуток від реалізації продукції підприємства, можна виявити резерви збільшення балансового прибутку.