Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.12. Аналіз прибутковості використаних коштів підприємства

Ефективність діяльності підприємства в умовах ринкової економіки визначає його спроможність до фінансового виживання, залучення джерел фінансування та їх прибуткового використання.

Показником ефективності використання коштів, який широко вживаний у світовій практиці, є коефіцієнт прибутковості, що являє собою відношення прибутку до капіталу, інвестованого для одержання цього прибутку.

Коефіцієнт прибутковості вживається і на підприємствах України. Порівнюючи коефіцієнти прибутковості підприємств, можна вибирати альтернативні шляхи використання капіталу. Крім того, коефіцієнт прибутковості свідчить про ефективність управління, бо він є своєрідним індикатором його якості, а також свідчить про спроможність підприємства (або неспроможність) заробити достатньо прибутку для інвестицій. Цей показник є важливим для прогнозування прибутку, оскільки він зв’язує прибуток, який підприємство планує одержати, з загальним інвестованим капіталом.

Коефіцієнт прибутковості використовується як інструмент для прийняття інвестиційних рішень на підприємстві, а також у фінансовому плануванні, координації, контролі господарської діяльності та її результатів.

Коефіцієнт прибутковості розраховується за формулою:

Кп = Прибуток : Інвестиції

Це формула розрахунку загального коефіцієнта прибутку. Однак треба зазначити, що загальновизнаного показника інвестицій для розрахунку коефіцієнта прибутковості немає.

Як інвестиції використовуються і активи і пасиви. З активів використовуються два види:

1. Загальні активи (довгострокові + нематеріальні + поточні).

2. Уточнені активи (частина загальних активів за вирахуванням «непродуктивних активів»). До них відноситься невикористане і зайве устаткування, незавершене будівництво, зайві оборотні активи, матеріальні активи.

Основний мотив цього відрахування — зняти відповідальність з адміністрації за одержання прибутку на інвестиції, які не приносять доходу. Проте, з іншого боку, з точки зору власників, які використовують кошти на свій розсуд, вони і самі не будуть тримати активи, які не приносять прибутку. Якщо ж на підприємстві такі активи є, то їх не треба виключати з розрахунку коефіцієнта прибутковості тільки через те, що вони використовуються недостатньо продуктивно або не приносять поточного прибутку.

Таким чином, треба сказати, що прибуток на загальні активи є найбільш узагальнюючим показником прибутковості. Цей показник вимірює прибуток на всі активи, довірені адміністрації підприємства.

Чистими показниками є коефіцієнти прибутковості на уточнені активи, довгострокові і нематеріальні активи, поточні (оборотні) активи.

При розрахунку коефіцієнта прибутковості базою для інвестицій можуть слугувати і дані пасиву балансу. В цьому випадку розраховуються коефіцієнти прибутковості (підсумок балансу) власного, акціонерного, перманентного капіталу.

Коефіцієнт прибутковості, розрахований на загальний капітал, повинен бути рівним чи близьким до аналогічного коефіцієнта, розрахованого на загальні активи.

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу характеризує рівень прибутковості для власників підприємства, а коефіцієнт, розрахований на перманентний капітал, — прибутковість власного капіталу і позиченого довгострокового капіталу.

Для розрахунку коефіцієнтів прибутковості беруться середні показники інвестицій. Вони розраховуються методом середньої хронологічної. В чисельнику формули розрахунку коефіцієнтів прибутковості можуть використовуватися показники прибутку:

балансового;

чистого;

від реалізації продукції (робіт, послуг).

Цей показник використовується для характеристики доходності від основної діяльності підприємства.

Найбільш доцільно використовувати показник чистого прибутку, а також показник скоригованого прибутку.

Коригування чистого прибутку проводиться на суму виплачених процентів за кредит, виплачених дивідендів на привілейовані акції та т. інш.

Розглянемо декілька прикладів розрахунку коефіцієнтів прибутковості за чистим прибутком з використанням різних інвестицій:

Кд1 = (чистий прибуток + витрати по всіх кредитах)  (1 – коефіцієнт ставки податку на прибуток) : (середні загальні активи);

Кд2 = (чистий прибуток + витрати на довгострокові проценти)  (1 – коефіцієнт ставки податку на прибуток) : ( середній перманентний капітал);

Кдз = (чистий прибуток : (середній загальний капітал)).

Крім коефіцієнта прибутковості інвестицій аналізуються також показники доходності акцій.

Доходність однієї акції розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної кількості випущених в обіг акцій.

Співвідношення ціни і доходності акції розраховується як відношення ринкової ціни до доходу на одну акцію.

Частку доходів, які розподіляються у формі дивідендів, характеризує коефіцієнт виплат, який розраховується як відношення виплачених дивідендів до чистого прибутку.

В процесі аналізу прибутковості активів і доходності акцій вирішуються такі завдання:

1. Проводиться оцінка виконання плану.

2. Вивчається динаміка і фактори їх зміни.

3. Проводиться порівняння з іншими підприємствами.

На зміну рівня показників прибутковості впливає багато факторів, які можуть бути вивчені з різним ступенем вичерпності. За даними підприємства можна розрахувати і проаналізувати коефіцієнт прибутковості його загальних активів. Цей коефіцієнт розраховується за формулою:

Кпа = Чистий прибуток : Загальні активи,

де:

Кпа — коефіцієнт прибутковості загальних активів.

Важливе значення у формуванні чистого прибутку належить обсягу реалізації продукції, показник якого є одним із головних показників ділової активності. Тому необхідно вивчати його вплив на зміну коефіцієнта прибутковості загальних активів (Кпа).

З цією метою у формулу розрахунку (Кпа) вводиться показник обсягу реалізації:

Кпа = (чистий прибуток : реалізація) : (реалізація : загальні активи).

Аналіз показників прибутковості загальних активів проводиться шляхом порівняння фактичних даних з плановими, розраховується відхилення і вплив факторів на нього.

На зміну прибутковості загальних активів впливають два фактори:

1. Зміна коефіцієнта прибутковості реалізованої продукції.

2. Зміна коефіцієнта обігу загальних активів.

З метою аналізу прибутковості загальних активів за даними ф 1 і ф 2 складається аналітична таблиця, в яку заноситься вся необхідна інформація для аналізу прибутковості.Для розрахунку впливу факторів на зміну прибутковості загальних активів за даними аналітичної таблиці необхідно перш за все розрахувати умовний показник (підстановку) коефіцієнта прибутковості активів при плановому коефіцієнті прибутковості реалізованої продукції та фактичному коефіцієнті обігу загальних активів.

Кпу = 0,1792  0,21 = 0,0376 = 3,76% (із урахуванням малої величини коефіцієнтів для полегшення розрахунків всі вони переведені у відсотки).

На зміну коефіцієнта прибутковості загальних активів вплинули такі фактори:

(3,95 – 6 = –2,05).

1. Зміна коефіцієнта прибутковості реалізованої продукції:

3,95 – 3,76 = + 0,19.

2. Зміна коефіцієнта обороту загальних активів:

3,76 – 6 = –2,24.

Всього: –2,05.

Таким чином, позитивно на зростання рівня рентабельності загальних активів вплинуло зростання прибутковості реалізованої продукції, а уповільнення призвело до зниження рівня рентабельності загальних активів.