Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

2.12. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства припускає вивчення також питання щодо його кредитоспроможності, тому що банк не видасть кредити, якщо не буде певен, що гроші повернуться вчасно. Кредитоспроможність підприємства характеризується своєчасністю при розрахунках по раніше отриманих кредитах, поточним фінансовим станом і можливістю при необхідності мобілізувати кошти з різноманітних джерел. Банк, перш ніж надати кредит, вивчає умови, яким повинно відповідати підприємство.

Основні з них:

1. Вагомість підприємства. Вона характеризується своєчасністю розрахунків по раніше отриманих кредитах, якістю звітів, що надаються, відповідальністю і компетентністю керівництва.

2. Можливість підприємства випускати конкурентоспроможну продукцію.

3. Доходи підприємства. Оцінка прибутку, що одержується банком, пов’язується зі ступенем ризику при кредитуванні підприємства. Банк оцінює розмір одержаного підприємством прибутку з точки зору можливості сплатити банку відсотки при здійсненні нормальної фінансової діяльності.

4. Сума кредитів. Це вивчення здійснюється виходячи з проведення підприємством заходів з ліквідності балансу, співвідношення між власними і позиченими коштами.

5. Мета використання одержаних ресурсів.

6. Погашення кредиту — вивчення здійснюється шляхом аналізу повернення кредиту за рахунок реалізації матеріальних цінностей, надання гарантій і використання заставного права.

7. Забезпеченість кредиту, тобто вивчення статусу і положення з точки зору прав банку брати в заставу видану позичку активу позичальника, включаючи цінні папери.

Аналіз фінансового стану підприємства припускає вивчення відповідності його фінансової діяльності всім вимогам банку, які необхідні для видачі кредиту.

Для аналізу кредитоспроможності підприємств визначають і аналізують два показники: норми прибутку і ліквідності.

Норма прибутку на вкладений капітал визначається відношенням суми прибутку до загальної суми пасиву балансу і визначається за формулою:

Р – П / Е (К),

де:

Р — норма прибутку;

П — сума прибутку за звітний рік;

Е (К) — загальна сума капіталу (пасив балансу).

Наприклад:За наведеними даними норма прибутку складає:

а) за минулий рік 9700 / 34840 = 0,2784;

б) за звітний рік 10500 / 34962 – 0,3003.

Отже, сума прибутку, що одержується з однієї гривні вкладеного капіталу, зросла на 2 грн., або на 7,9 %, що свідчить про тенденцію прибутковості підприємства.

Для визначення ліквідності підприємства складається баланс ліквідності, що і є підставою для надання кредитів.

В залежності від величини коефіцієнта ліквідності банк поділяє підприємства на три групи:

1) кредитоспроможні, якщо Кл > 1.5;

2) обмежено-кредитоспроможні, якщо Кл — від 1 до 5;

3) некредитоспроможні, якщо Кл < 1.0.

Ліквідність підприємства характеризується коефіцієнтами фінансової стійкості, що були розглянуті вище, і коефіцієнтом залучення засобів, що відображає ступінь фінансової незалежності підприємства від позикових джерел. Чим нижчий рівень цього коефіцієнта, тим вища кредитоспроможність підприємства. Цей коефіцієнт визначається за формулою:

Кпс = З / А,

де:

Кпс — коефіцієнт залучення коштів;

З — заборгованість;

А — поточні активи.

Аналіз кредитоспроможності підприємства дозволяє встановити основні причини незабезпечення ліквідності і кредитоспроможності. Основними з них є: наявність дебіторської заборгованості, в т. ч. невиправданої; порушення зобов’язань перед клієнтами, нагромадження надлишкових виробничих і товарних запасів; низька ефективність господарської діяльності, уповільнення оборотності обігових коштів.