Ринок цінних паперів (1998)

8.3. Господарська діяльність підприємства

Вимоги до аналізу господарської діяльності:

1. Охоплення всіх аспектів діяльності підприємства:

— ресурсів, що використовуються;

— результатів діяльності;

— процесів трансформації ресурсів у результати.

2. Взаємоузгодження показників, що аналізуються, в єдину систему оцінки.

Головним показником, що інтересує потенційного покупця акцій (пакета акцій), є прибутковість вкладеного капіталу, яка характеризується розміром прибутку на одиницю інвестованих коштів.

Аналіз господарської діяльності базується на визначенні дії факторів, що впливають на цей показник

Прибутковість вкладеного капіталу є добутком показників прибутковості діяльності, віддачі активів, левереджу (рис.8.2).Виходячи з цього, господарська діяльність підприємства оцінюється на основі аналізу:

прибутковості діяльності;

віддачі активів;

левереджу.

Зміст аналізу та взаємозв’язок між його розділами показано на рис. 8.3.Прибутковість діяльності

Прибутковість діяльності (чистий прибуток / виторг) характеризує сприйняття ринком продукції підприємства.

Основні фактори, що впливають на цей показник, — ціни, собівартість, якість. Тому аналіз прибутковості діяльності охоплює:

— цінову політику;

— витрати;

— якість.

Метою аналізу цінової політики є визначення того, чи відповідає цінова політика підприємства реаліям ринкової ситуації (чи не веде до завищення ціни, а відтак і зниження попиту, чи відповідає конкурентним перевагам або недолікам підприємства тощо). Класифікацію основних видів цін наведено в табл.8.2.Завданням аналізу витрат є визначення розміру і структури витрат на виробництво та реалізацію продукції, іншу реалізацію, позареалізаційні операції, а також дослідження рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг).

Під час аналізу витрат розглядаються:

кошторис витрат;

калькуляції;

рентабельність окремих видів продукції, рентабельність іншої реалізації, рентабельність позареалізаційних операцій.

Аналіз собівартості дає змогу:

дослідити зміни у собівартості (порівнянням показників за певні періоди часу);

порівняти витрати на різні вироби (роботи, послуги);

перейти до оцінки прибутковості окремих сфер діяльності підприємства.

Для оцінки прибутковості окремих сфер діяльності підприємства проводяться розрахунки різних модифікацій рентабельності, а саме:

рентабельності продукції;

рентабельності іншої реалізації;

рентабельності позареалізаційних операцій.

Результатом аналізу рентабельності є оцінка прибутковості і доцільності тих чи інших сфер діяльності підприємства.

Розрахунки рентабельності проводяться як на основі валового прибутку, так і чистого, що передбачає аналіз:

розміру податків;

обсягу повернутих боргів та плати за них;

розміру штрафних санкцій.

Якщо номенклатура виробів є обмеженою (невеликою), аналіз витрат і прибутків доповнюється дослідженням залежності витрат і прибутків від обсягів продажу знаходженням точок беззбитковості (рис. 8.4):Якість продукції підприємства аналізується за допомогою показників:

одиничних, що характеризують окремі якісні ознаки;

комплексних, що характеризують як позитивні якості, так і певні вади продукції і дають змогу розподілити її за сортами, марками, класами;

загальних, що характеризують загальний рівень якості продукції підприємства (питома вага у загальному обсязі нової продукції, сертифікованої продукції, експортної продукції, питома вага бракованих виробів, патентна захищеність, кількість ліцензій тощо).

Якісні показники продукції мають бути обов’язково зіставлені з якісними показниками продукції основних конкурентів.

Аналіз якості продукції повинен також містити оцінку ефективності системи управління якістю.

Результат аналізу:

оцінка відповідності цінової політики підприємства ринковій ситуації;

оцінка можливостей підприємства щодо контролювання рівня витрат, відсутності (наявності) нераціональних витрат;

оцінка можливостей підприємства забезпечити конкурентоспроможний рівень якості продукції.

Віддача активів

Віддача активів (виторг/вартість активів) характеризує розмір виручки, що утворюють активи підприємства.

Оскільки при аналізі прибутковості були вже оцінені деякі фактори, що впливають на виторг, у цьому розділі віддача активів розглядається як сформована під впливом:

Структури активів та економічної ефективності їх використання;

Технології й організації використання активів;

Кадрової складової виробничого потенціалу та менеджменту.

Аналіз структури активів та економічної ефективності їх використання передбачає:

— аналіз структури, економічної ефективності відтворення й використання постійних активів;

— аналіз структури й інтенсивності обігу поточних активів.

Структура, економічна ефективність відтворення й використання постійних активів аналізується за допомогою основних показників, наведених у табл. 8.4.Структура й інтенсивність обігу поточних активів аналізується за допомогою основних показників, наведених у табл. 8.5.

Оскільки відтворення й використання активів є похідними від технологій, що застосовуються на підприємстві, і працівників, які їх використовують, наступний аналіз зосереджується на оцінці технологій, персоналу і менеджменту.

Завданням аналізу технологій використання активів і організації виробництва є:

визначення ефективності технологій підприємства;

дослідження впливу технологічних процесів та власних інженерних розробок на ефективність використання активів, відтак і на обсяги виробництва, собівартість і якість продукції;

оцінка результативності форм і методів організації виробництва.

Загальну схему аналізу показано на рис. 8.5.Завданням аналізу персоналу та менеджменту є оцінка:

кадрової складової виробничого потенціалу підприємства;

ефективності наявної системи управління підприємством і маркетингом.

Оцінка персоналу відбувається з допомогою аналізу показників, згрупованих у табл. 8.6.Аналіз ефективності управлінської діяльності базується на оцінці відповідності організаційної структури управління зовнішньому середовищу, внутрішньому (технологічному) стану і місії підприємства. Він здійснюється на основі характеристик, наведених у табл. 8.7.Результативність маркетингової діяльності може бути оцінена за допомогою показників:Аналіз левереджу дозволяє оцінити також ліквідність активів підприємства. Основні показники аналізу та їх нормативні значення наведено в табл. 8.8.Результат аналізу:

оцінка відповідності оптимальних значень реальним показникам фінансової незалежності та ліквідності активів підприємства.