Ринок цінних паперів (1998)

8.4. Прогнозування діяльності емітента

Загальне прогнозування діяльності підприємства включає:

прогнозування майбутнього стану ринку;

прогнозування майбутньої прибутковості, безпечності та ліквідності інвестицій (рис.8.7, 8.8, табл.8.9).Основні напрямки, послідовність і взаємозв’язок між розділами прогнозу показано на рис. 8.6.Майбутній стан ринку

Прогнозування майбутнього стану ринку здійснюється за допомогою показників:

темп зростання галузі (ринку);

приріст кількості споживачів на ринку;

динаміка географічного розширення/звуження ринку;

ступінь старіння продукції галузі;

ступінь оновлення продукції галузі;

ступінь оновлення основних технологій, що застосовуються у галузі;

ступінь насичення попиту;

циклічність попиту;

агресивність провідних конкурентів;

державне регулювання виробництва, витрат, експорту-імпорту, конкуренції тощо;

рівень інфляції;

інші фактори, що мають значення для оцінки розвитку ринку (галузі).

Завданням прогнозування є оцінка майбутнього стану галузі (ринку) з позицій життєвого циклу галузі (ринку), тобто визначення майбутньої стадії циклу (народження, зростання, розширення, зрілість, спад, ліквідація).

Результат прогнозу:

визначення майбутньої стадії життєвого циклу галузі (ринку).

Очікувані прибутковість, безпечність і ліквідність

Прогнозування очікуваної прибутковості, безпечності і ліквідності базується на екстраполяції внутрішніх умов господарювання на майбутнє і на оцінці майбутнього стану ринку (галузі).

Прогноз здійснюється поетапно (рис 8.7).Оцінка очікуваного стану продажу підприємства передбачає виявлення майбутніх стадій життєвого циклу продуктів та підприємства і на цій основі прогнозування майбутньої структури продукції та очікуваних обсягів продажу (рис.8.8).Життєвий цикл продуктів оцінюється відповідно до характерних ознак його стадій (табл. 8.10).Оцінку стадій життєвого циклу продукції покладено в основу визначення стадійного життєвого циклу підприємства:

підготовка до виходу на ринок;

початок зростання;

становлення міцних позицій на ринку;

зрілість;

згасання діяльності;

припинення діяльності і підготовка до повернення на ринок з новим товаром.

При прогнозуванні майбутньої структури продукції, поряд з оцінкою життєвих циклів продуктів та підприємства, використовуються прогнози майбутнього стану ринку і майбутньої нестабільності.

Обсяг продажу визначається з урахуванням діючої цінової політики підприємства.

Якщо прогноз обсягу продажу дав кілька його можливих значень, то наступні ітерації здійснюються щодо кожного з можливих значень, але не менше, ніж для максимального, середнього та мінімального обсягу продажу.

Результат прогнозу:

оцінка майбутньої структури продукції;

оцінка очікуваного обсягу продажу.

Прогнозування спроможності наявних факторів виробництва забезпечити очікуваний обсяг продажу передбачає оцінку можливостей (резервів):

персоналу;

виробничої потужності і технологій;

організації виробництва, праці і продажу.

Результат прогнозу:

оцінка того, наскільки наявні фактори виробництва здатні забезпечити очікуваний обсяг продажу;

коригування прогнозного обсягу продажу.

Прогнозування очікуваного фінансового стану підприємства передбачає конструювання прогнозного балансу підприємства.

Розрахунки майбутніх активів дають змогу оцінити розмір капіталу, необхідного для забезпечення майбутніх обсягів. Їх розраховують так.

По-перше, виокремлюють спонтанні активи.

По-друге, здійснюють прогнозні розрахунки розміру кожного спонтанного активу методом відсоткового відношення до обсягу продажу за формулою:Розрахунки майбутніх пасивів дають змогу визначити:

майбутню структуру капіталу;

шляхи формування капіталу.

Прогнозування джерел формування пасивів здійснюється, виходячи з минулої структурної політики формування капіталу та минулої політики щодо функціонування власного капіталу.

Прогноз розміру прибутку здійснюється, виходячи з прогнозного розміру вартісного обсягу продажу і витрат, що потрібні для забезпечення продажу.

З метою оцінки майбутніх дивідендів робиться прогноз розподілу прибутку, виходячи із:

ставок податків, що очікуються у майбутньому;

розміру платежів за капітал, що буде позичений;

минулих пропорцій розподілу чистого прибутку підприємства.

Результат прогнозу:

прогнозний баланс підприємства;

прогнозний розмір дивідендів.

Розрахунок прогнозних показників є підсумковим і завершальним етапом складання прогнозу.

Результат прогнозу:

значення майбутніх показників:

прибутковості власного капіталу;

прибутковості діяльності;

віддачі активів;

левереджу (табл. 8.8);

ліквідності (табл. 8.9).