Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

І

Імідж

Формування і підтримка стійкого позитивного враження про товар, послугу, підприємство, робітника.

Імітація

Процес розробки моделі реальної ситуації та виконання експериментів з метою зрозуміти, як буде реально застосовуватися ситуація.

Інвестиції

Довгострокові вкладення всіх видів майнових та інтелектуальних цінностей (капіталу) в підприємницьку та інші види діяльності з метою досягнення певного соціально-економічного ефекту.

Інновація

Результат творчої та інвестиційної діяльності, спрямований на розробку, заготовлення та розповсюдження нових видів товарів, послуг, технологій, організаційних форм на рівні фірми.

Інтеграція

Стан співробітництва, необхідний для координації роботи відділів однієї організації.

Інтелектуальна власність

Власність на продукти інтелектуальної творчої праці — патенти, «ноу-хау», книги тощо.

Інтенсифікація виробництва

Основний напрямок у розвитку виробництва, при якому зростання обсягів виробництва досягається перш за все на основі підвищення рівня розвитку науки й техніки, вдосконалення організації праці, виробництва та управління, повного та ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Кінцевим результатом інтенсифікації виробництва є зниження собівартості, зростання фондовіддачі та продуктивності праці, тобто підвищення ефективності виробництва.

Інтенсифікація управління

Вдосконалення управління шляхом кращого використання внутрішніх резервів, покращення організації управлінської праці, вдосконалення методики розробки управлінських рішень, раціонального скорочення кількості інформації, яка циркулює в системі управління шляхом покращення її якості, уніфікації документів, удосконалення каналів руху інформації, порядку її обробки, накопичення, зберігання тощо.

І.у. припускає вдосконалення управління, але вона не є простим скороченням кількості робітників апарату управління. І.у. може здійснюватися шляхом її автоматизації і механізації, які потребують додаткових капітальних вкладень, але досягається тільки в тому випадку, якщо при цьому буде зростати ефективність управління.

Інформація

Відомості, знання спостерігача про систему та середовище її функціонування.

Інформаційні ресурси

Знання, відомості, дані, які отримуються та накопичуються в процесі розвитку науки і в практичній діяльності людей, які (інформаційні ресурси) можуть бути використані у виробництві та управлінні як фактор збільшення обсягів виробництва та збільшення його ефективності.

Інформаційно-комунікаційна

система управління

Система, яка включає засоби і канали зв’язку між суб’єктом і об’єктом управління, спілкування та обмін інформацією між людьми, соціальними громадами, господарськими системами та організаціями.

Інфраструктура

Різноманітні види діяльності по обслуговуванню головного виробника.