Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

К

Кадри управління

Робітники, які повністю або переважно зайняті управлінською працею.

Кадрова політика підприємства

Має за головну мету забезпечення тепер та у майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідної кваліфікації. Реалізація цієї кінцевої мети передбачає виконання багатьох функцій: 1) набір персоналу; 2) підготовка персоналу; 3) оцінка персоналу; 4) мотивація додержання дисципліни; 5) контроль додержання правил гігієни та безпеки; 6) забезпечення зв’язків між керівництвом та представниками трудових колективів; 7) реалізація соціальних функцій.

Кваліфікація

Сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовки робітника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

Керівники

Особи, які очолюють відповідний колектив, спрямовують і координують роботу всього апарату управління чи його окремих ланок, здійснюють контроль і регулювання діяльності колективу по виконанню поставлених завдань і досягненню цілей.

Керованість

Властивість підкорятися дії управління.

Кібернетика

Наука про загальні закони управління в природі, суспільстві, живих організмах та машинах. Вона приймає складність та загальність взаємозв’язку процесів та явищ як невід’ємну рису об’єктів, які досліджуються.

Комерційна таємниця

Право фірми, банку тощо на зберігання в таємниці ряду документів, які відображають їх діяльність, ціни тощо.

Компетентність

Особисті можливості посадової особи, його кваліфікація, яка дозволяє брати участь у розробці певного кола рішень чи вирішувати питання самому.

Компетенція

Сукупність прав і обов’язків, якими наділений державний орган чи посадова особа.

Комплексність

Міра використання одного з найважливіших методологічних підходів наукового пізнання та аналізу — комплексного підходу при вивченні явищ у системі управління виробництвом.

Компоненти системи

Відокремлені, відносно самостійні автономні частини соціальної або соціотехнічної системи, певним чином взаємозв’язані і взаємодіючі одна з одною; це структурні одиниці, взаємодія яких забезпечує існування системи, її функціонування і розвиток.

Комунікабельність

Риса характеру особи, вміння спілкуватися з людьми, вступати в контакт.

Комунікація

Сукупність інформаційних каналів у системі управління.

Конвергенція

Одна з концепцій соціології, політекономії і політології, на погляд якої в суспільному розвитку переважає тенденція до зближення двох соціальних систем — капіталізму і соціалізму — з їх подальшим синтезом у «змішаному суспільстві», який поєднує в собі позитивні риси і властивості кожної з них.

Кондиція

Норма, стандарт, якість, яким згідно з договірними умовами повинен відповідати той чи інший товар.

Конкурентна відмінність

Висока компетентність організації в якій-небудь галузі, яка дає організації найкращі можливості залучати та зберігати клієнтів.

Конкурентоспроможність

Це спроможність будь-кого витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам, вміння боротися за виживання та процвітання в ринкових умовах законним шляхом.

Конкурентоспроможність галузі

Спроможність фірм, що входять до її складу, швидко реагувати на зміни структури галузі, відмічати нові тенденції в навколишньому середовищі.

Конкурентоспроможність економіки

Це висока ефективність економіки, що розвивається на основі інтенсифікації (економічне використання всіх видів ресурсів), функціонування якої зумовлюється товарними відносинами. Вищою метою є народний добробут.

Конкурентоспроможність країни

Спроможність країни в особі держави забезпечувати своїм громадянам та підприємствам досягнення більш високих результатів у більш стислий період, ніж інші країни. Для цього необхідне забезпечення пакетом необхідних законодавчих актів. Візитна картка К. к. визначається її питомою вагою в світовому господарстві, наявністю переваг по конкретних галузях та спроможністю їх розвитку.

Конкурентоспроможність нації (народу)

К.н визначається тим, наскільки нація може в умовах вільної і чесної конкуренції виробляти товари (послуги), котрі відповідають вимогам міжнародних ринків, одночасно дотримуючи на попередньому рівні або збільшуючи реальні доходи своїх громадян.

Конкурентоспроможність персоналу

Вміння кожного робітника, фахівця та керівника, всіх їх разом як єдиного організму швидко й ефективно сприймати та реалізовувати різні нововведення на кожній стадії життєвого циклу продукції.

Конкурентоспроможність продукції (товару)

Комплекс споживчих та вартісних характеристик, що визначають його успіх на ринку, тобто спроможність саме даного товару бути обміненим на гроші в умовах широкого пропонування для обміну інших конкуруючих товарів.

Конкурентоспроможність фірми

Спроможність фірми виробляти та реалізувати якісну продукцію швидко, дешево (відносно конкурентів), у достатній кількості, при високому технічному сервісі. К.ф. є мірою того, як фірма вміє розпорядитися конкретними ресурсами для своєчасного досягнення мети, вираженої через кількість і якість.

Конкуренція

Змагання господарюючих суб’єктів, коли їх самостійні дії ефективно обмежують можливість кожного з них однобічно впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному ринку, під яким розуміють сферу обігу товарів на території якої-небудь країни чи її частини, визначеної виходячи з економічної можливості покупця придбати товар на відповідній території і відсутності цієї можливості за її межами.

Конкуренція недобросовісна

Будь-які спрямовані на придбання переваг у підприємницькій діяльності дії господарюючих суб’єктів, які протирічать положенням діючого законодавства, звичаям ділового обігу, вимогам добропорядності, розуму та справедливості і можуть спричинити (або спричинили) збитки іншим господарюючим суб’єктам, конкурентам або нанести шкоду їх діловій репутації.

Конкурсне виробництво

Процедура, спрямована на примусову або добровільну ліквідацію неспроможного підприємства, в результаті якої здійснюється розподіл конкурсної маси між кредиторами боржника. К.в. здійснюється з метою відповідного задоволення вимог кредиторів і об’яви боржника вільним від боргів, а також з метою охорони сторін від неправомірних дій відносно один одного.

Консорціум

Одночасне об’єднання промислового та банківського капіталу для досягнення загальної мети.

Контур управління

Замкнутий ланцюг елементів системи управління. В К.у. кожний елемент системи впливає на наступний і отримує, в свою чергу, вплив від попереднього. Вплив здійснюється по інформаційних каналах. Система управління може складатися з одного чи декількох К.у. Найпростіша модель системи управління складається з двох елементів, які створюють К.у., а саме — керуючої частини та об’єкта управління.

Конфліктна ситуація

Становище, при якому елементи системи можуть мати цілі, які не збігаються і є протилежними для системи в цілому.

Кооперація управлінської праці

Це встановлення зв’язків між ланками апарату управління, а також між службовцями всередині окремої ланки.

Корупція

Підкуп відповідних представників уряду, посадових осіб, керівників фірм для досягнення своїх корисливих цілей.

Критичний шлях

Найдовша послідовність подій при виконанні проекту. Послідовність подій, яка забезпечує завершення проекту в найкоротший строк.

«Крізні» види робіт

Це такі роботи, виконання яких є основним завданням даного апарату управління, в здійсненні яких приймають участь його основні структурні підрозділи.

Курирування

Форма контролю за певним видом робіт, спрямованих на вирішення певного комплексу однорідних завдань.