Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

М

Майно підприємства

Основні фонди, оборотні засоби та інші цінності, які занесені на баланс підприємства.

Макропроцеси управління

Управління на рівні всього народного господарства (важливою складовою частиною цього процесу є організація взаємодії функціональних та галузевих органів), управління в системах функціональних органів, управління галузями народного господарства, територіальне управління (міжгалузеве та міжфункціональне щодо даної території), управління об’єднаннями, підприємствами та організаціями.

Мапа документообігу

Управлінська модель руху документів між виконавцями чи підрозділами.

Маркетинг

Вид людської діяльності, який спрямований на задоволення потреб шляхом обміну. Система організації діяльності підприємства, що грунтується на всебічному вивченні ринку, відповідного потребам ринку виробництва товарів, їх просування на ринок збуту.

Масив інформації

Інформаційна структура, яка складається з одного або більше записів таким чином, щоб записи описували об’єкти, а масив — клас об’єктів.

Матрична структура управління

Структура, яка поєднує лінійні і функціональні зв’язки управління з горизонтальними. При м.с.у. персонал функціональних підрозділів, залишаючись у їх складі та підлеглості, зобов’язаний також виконувати вказівки керівників проектів і спеціальних штабів, рад і т.п., які створюються для керівництва окремими проектами і роботами. Керівники проектів встановлюють склад і черговість робіт, а керівники функціональних підрозділів несуть відповідальність за їх виконання.

Менеджер

Член організації, який здійснює управлінську діяльність і вирішує управлінські завдання. Внаслідок вертикального розподілу управлінської праці виділяють три рівні менеджменту: вищий, середній та нижній.

Менеджмент

Вид професійної діяльності людей у справі організації досягнення системи цілей, які приймаються та реалізуються з використанням наукових підходів, концепції маркетингу та людського фактора.

Менеджмент виробничий

Тип менеджменту, основні риси якого визначаються особливістю об’єкта управління виробництвом — на відміну від соціального менеджменту або управління освітою, культурою тощо. Виробництво — це виготовлення якого-небудь продукту чи надання послуг, які задовольняють потреби людини.

Менеджмент організаційний

1) У вузькому значенні — сукупність управлінських дій, прийомів та процедур, спрямованих на реалізацію однієї з загальних функцій управління функції реалізації;

2) один із напрямків (вчення) менеджменту; теоретична концепція і практика управління, які концентрують головну увагу на організаційних принципах і рішеннях організаційних проблем і завдань.

Менеджмент практичний

Концепція менеджменту, орієнтована головним чином на практичне використання її основних положень і принципів.

Менеджмент стратегічний

Різновид менеджменту, головною особливістю якого є далекоглядність, цілеспрямованість, перспективність, робота за стратегічною програмою.

Метод

Спосіб підходу до дійсності; спосіб вивчення, дослідження явищ природи та суспільства.

Метод групових оцінок

Метод одержання інформації в соціальній психології, заснований на вивченні оцінок, суджень членів групи з певного питання.

Метод Перт

Метод оцінки та перегляду планів; система управління, основна мета якої — забезпечення додержання графіків виробництва і встановлених строків. Система враховує невизначеність тривалості подій.

Метод узагальнення незалежних

характеристик

Метод досліджень, заснований на зборі інформації про певне явище, подію, людину шляхом опитування осіб, які мають свідчення про явище, яке вивчається.

Методика

Система правил, які регулюють порядок здійснення наукових операцій та застосування технічних прийомів.

Методи управління

Сукупність способів і засобів впливу керуючого об’єкта на об’єкт управління для досягнення певних цілей.

Методи управління економічні

Сукупність способів впливу шляхом створення економічних умов, які спонукають робітників підприємства діяти в потрібному напрямі і домагатися рішення поставлених перед ними завдань (економічне стимулювання, фінансування тощо).

Методи управління організаційні

Система впливу на організаційні відносини для досягнення конкретних (жорстка регламентація, гнучке реагування та ін.) цілей.

Методи управління соціально-психологічні

Способи впливу на об’єкт управління, що базуються на використанні соціально-психологічних факторів і спрямовані на управління соціально-психологічними відносинами, які склалися в колективі, для досягнення цілей організації.

Мікропроцеси управління

Процеси управління в середині органу; управлінська діяльність граничного робітника.

Місія фірми

Головна мета, заради якої створена фірма. Вона формується на сторіччя. Наприклад, місія Форда: забезпечити громадян дешевим транспортом.

Мистецтво управління

Вміння застосовувати теорію управління та діяти в тих ситуаціях, для яких теорія управління ще не розроблена.

Мова економічного управління

Мова, за допомогою якої здійснюється обмін інформацією в процесі управління.

Модель «сміттєвого кошика» («кошика для сміття»)

Модель прийняття рішень, запропонована теоретичною школою Карнегі, згідно з якою особи, які приймають рішення, не оперують в умовах повного знання, тобто невизначеність є нормальним станом.

Монополія

Підприємство або група підприємств, які займають домінуюче становище на ринку, що дає їм змогу контролювати і визначати ціни.

«Моральне старіння»

Неповнота використання джерел інформації, яке призводить до їх перевантаження та породжує небажання слідкувати за новим в науці, техніці та економіці.