Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

О

Оперативне управління

Це запобігання чи ліквідація на підприємствах усякого роду відхилень, які виникають у ході виробництва.

Оперативні плани

Це плани, які деталізують стратегію в розрахованих на короткий термін рішеннях відносно того, що конкретно треба зробити, хто повинен це зробити і як це треба зробити.

Оптимізація

Процес знаходження такого стану системи, при якому забезпечується досягнення максимуму або мінімуму значень певних функцій системи.

Органи державного управління

Це ради міністрів, виконавчі органи місцевих рад, міністерства, комітети тощо. Ці органи виконують основний обсяг роботи по управлінню.

Організаційний статут

Це основна організаційна норма, яка регулює окремі елементи виробничої системи таким чином, який забезпечує досягнення поставлених цілей при виконанні усіх задач підприємства.

Організаційні структури управління

Структури об’єкта управління, які відображають взаємодію між його елементами. О.с.у. можуть бути лінійними, функціональними, лінійно-функціональними, проектними, матричними тощо.

Організційні якості керівника

Це здатність, навички, вміння, які необхідні для найбільш повного застосування знань на практиці.

Організаційно-розпорядча діяльність

Це не стільки робота з документами, скільки робота керівника з людьми, які виконують прийняті рішення.

Організаційно-розпорядчі методи управління

За способом впливу їх можна розподілити на два види: організаційного і розпорядчого впливу. Організаційний вплив — це сукупність прийомів і методів створення та вдосконалення організаційних систем керуючих і керованих підрозділів. Розпорядчий вплив — це одиничні оперативні організаційні команди.

Організація

Властивість матеріальних та абстрактних систем виявляти взаємозалежну поведінку частин системи в рамках цілого.

Оферта

Письмова пропозиція продавця, яка направлена можливому покупцю і містить умови продажу товару.

Офшорна компанія

Компанія, яка не підпадає під національне регулювання фінансових та інших операцій та ділових центрів.

Оцінка управлінських кадрів

Це коло питань, які охоплюють зміст оцінки (що оцінювати), методи оцінки (як оцінювати), процедуру оцінки (порядок оцінювання), техніку оцінки (за допомогою технічних засобів).