Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Р

Раціоналізація

Розробка та здійснення заходів інтенсивного характеру, спрямованих на покращення, прогресивну зміну певних систем, процесів, елементів, операцій з метою підвищення їх якості, продуктивності, ефективності, зниження затрат та покращення результатів діяльності.

Ревізія

Перевірка господарсько-фінансової діяльності установи, підприємства або посадової особи, яку здійснює уповноважений на це орган з метою виявлення та усунення недоліків у їх роботі, а також законності їх дій.

Регламент

1) Сукупність правил, положень, які визначають порядок роботи державних органів, установ, організацій, підприємств; 2) порядок ведення зборів, засідань, сесій та з’їздів представницьких органів.

Регламентування

Організаційний метод управління, який встановлює межі, рамки діяльності, визначає статус ланок системи управління, призначення кожної ланки, її місця в системі, взаємозв’язки з іншими ланками і область відносної автономії.

Регулювання

Функція управління, яка забезпечує функціонування керованих процесів у межах параметрів, заданих планом, програмою, регламентом.

Резерви виробництва

Можливості зростання обсягу, покращення якості, зниження собівартості та підвищення ефективності виробництва.

Резерв кадровий на висунення

Спеціально сформований контингент робітників для висунення на керуючі посади на підприємстві, в об’єднанні, галузі.

Резервування

Спосіб підвищення надійності систем шляхом доповнення складу її елементів однорідними елементами, які замінюють один одного у випадку виходу з ладу одного з них.

Реклама

Система заходів, спрямованих на доведення до потенційного покупця ємної та художньо оформленої інформації про товар, послуги або саме підприємство. Головна мета реклами — збільшити обсяги збуту продукції.

Рекламація

Заява, претензія про неналежне виконання зобов’язань; найчастіше застосовується при поставці товару, який не відповідає встановленій якості.

Рентабельність виробництва

Показник ефективності виробництва, що характеризує співвідношення результатів виробничо-господарської діяльності та затрат на виробництво продукції. У загальному вигляді визначається як співвідношення прибутку та вартості основних і оборотних виробничих фондів.

Рентабельність продукції

Відношення прибутку від реалізації продукції до її повної собівартості, а також до собівартості за відрахуванням прямих матеріальних затрат.

Реприватизація

Передача націоналізованих підприємств і фірм у приватну власність.

Рестрикція

Обмеження виробництва, продажу та експорту виробником з метою підвищення цін на вироблені товари та отримання більш високого прибутку.

Реструктивна стратегія

Приймається фірмою у тих випадках, коли вона залишає певний ринок або перепрофілює виробництво.

Реструктуризація

Зміна структури будь-якого об’єкта (економіки, країни, галузі, фірми, підприємства); спосіб усунення протиріч між вимогами ринку та застарілою логікою поведінки підприємства. В більш детальному аспекті, стосовно підприємства — здійснення організаційно-економічних, соціальних, правових та технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, трудових операцій та відносин між працівниками підприємства, здатних привести підприємство на рівень конкурентоспроможності на світовому ринку.

Ризик

Дія в розрахунку на удачу, на щасливий результат, який, однак, не виключає можливості невдачі.

Ринок

Сфера обміну товарами й послугами між продавцями та покупцями; система економічних відносин між виробниками і споживачами продукції.

Ринкова стратегія

Система заходів, які використовує фірма для розширення своєї збутової діяльності.

Ритмічність

Встановлений порядок виробничого процесу в часі та просторі, заснований на додержанні планових пропорцій між роботою окремих виробничих ланок відносно номенклатури та обсягу продукції, календарних строків, який дозволяє забезпечувати узгодженість усього ходу виробництва, своєчасність виготовлення та випуску виробів.

Рівень виробництва

Сукупність ряду ланок, які знаходяться на певному рівні організації виробництва.

Рівень управління

Сукупність ланок управління на певному рівні ієрархії управління.

Рівень технічної озброєності управлінської праці

Коефіцієнт, який демонструє відношення фактичної вартості засобів механізації, які приходяться на одного робітника апарату управління, до нормативної.

Розклад штатний

Організаційно-розпорядчий документ, який включає перелік структурних підрозділів апарату управління, найменування і кількість посад як у цілому, так і по кожному окремому підрозділу із зазначенням посадових окладів.

Роялті

Платежі будь-якого виду, отримані у вигляді винагород, компенсацій за використання або надання дозволу на використання прав промислової та інтелектуальної власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визначаються об’єктом права власності.