Фінансовий ринок (2001)

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

Відповідно до вимог Регламенту навчального процесу в КНЕУ добре засвоєння знань та об’єктивна оцінка рівня знань викладачем вимагають:

постійного контролю відвідування студентами навчальних занять;

проведення систематизованого поточного контролю знань;

організації належним чином курсового іспиту.

Допуск до іспиту позначається в екзаменаційній відомості викладачем, що проводить практичні і семінарські заняття. Студенти отримують допуск за умови відсутності пропусків або незадовільних оцінок, а також за умови перездачі такої заборгованості. Іспит проводиться в письмовій формі за білетами, які затверджені кафедрою. Використовується п’ятибальна система оцінки рівня знань. Вона має такі критерії:

«відмінно» — студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені запитання, демонструє знання нормативно-правової бази, дискусійних теоретичних питань; свої відповіді підкріплює правильними висновками;

«добре» — володіння матеріалом на рівні першого положення, але припускаються незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, висвітленні окремих питань курсу, які студент швидко виправляє за допомогою викладача;

«задовільно» — студент неправильно відповідає на одне запитання або на всі запитання дає необґрунтовані неповні відповіді, за допомогою викладача може виправити припущені помилки;

«незадовільно» — студент дає неправильні відповіді на два-три запитання і не може їх виправити навіть з допомогою викладача.

При перевірці екзаменаційної роботи викладач окремо оцінює рівень знань студента з кожного питання.
← prev content next →