Удосконалення механізму проведення інноваційної реструктуризації регіонального промислового комплекс

Нова парадигма розвитку як у глобальному, так і локальному аспекті розробляється на основі парадигми прогресу, згідно з якою досягнення у сфері науки, техніки, технології, освіти, культури дають можливість забезпечити прогрес людства та його економічне і соціальне зростання.
В умовах ринкових трансформацій підприємствам регіону необхідно вибрати напрям розвитку на поступове і безперервне вдосконалення конкурентоспроможності або зосередити всі наявні ресурси для радикального прориву.
Механізм безперервного вдосконалення виробництв передбачає створення на підприємстві відділів удосконалення технологій, спеціальних бригад, статистичного контролю процесів, структурування якості та інше, що забезпечить високий рівень конкурентоспроможності виробництва.


У тих випадках, коли необхідно скоротити витрати та час, покращити якість конкретного бізнес-процесу, застосовується методологія радикального вдосконалення процесу. Ця методологія об’єднує в один логічний напрям різні засоби управління інноваційною реструктуризацією, а саме бенчмаркинг, реінженирінг, цілеспрямоване радикальне покращення, інноваційні процеси, визначення витрат, пов’язаних з діяльністю, аналіз загального стану. Реалізація цієї методології забезпечує темпи зростання економічних показників у кілька разів у той час, коли безперервне вдосконалення – на 10–20%.

Організація бізнес-процесу об’єднує множину різних функцій і відділів системи управління. Процес розробки нової продукції включає в себе наукові дослідження та їх розробку, маркетинг, виробництво, забезпечення якості, інженерне забезпечення, продаж, обслуговування в експлуатації та інші функції. Процес здійснення замовлень охоплює продаж, складання графіку закупок, контроль продукції, інформаційні послуги та інші. Тобто кожний процес – це великі міжфункціональні структури, що визначають діяльність організації, успіх якої в цілому залежить від рівня раціональності цих процесів і їх віддачі.
Максимальний результат можна отримати, коли радикальне та безперервне вдосконалення об’єднуються в одному виробничому процесі. За цих умов результат від безперервного вдосконалення перевищує 60% на рік. Тому організаціям, які прагнуть стати лідерами на ринку необхідно використовувати ці два види вдосконалення.

Головним завданням концепції соціально-економічного розвитку підприємств регіону відповідно до сучасних вимог є орієнтація діяльності на кінцеві споживчі результати згідно з ринковими потребами у випуску продукції на рівні світових стандартів. Вирішення важливих практичних завдань трансформації перехідної економіки в ринкову та інноваційної реструктуризації підприємств передбачає широке застосування методів комплексного підходу

Основою концепції системи бенчмаркінга є комплексний соціально-економічний розвиток підприємств і організацій в сучасних умовах господарювання, що виробляють продукцію чи послуги, які відповідають потребам і вимогам світового ринку.
Для розробки стратегії розвитку інноваційно активних підприємств можна запропонувати використання механізму бенчмаркінгу, який спрямований на пошук, оцінку і використання кращого досвіду конкурентів.

Поширення процесів глобалізації приводить до появи нових методів менеджменту та процесів інформатизації і необхідності пошуку прогресивних шляхів управління. Одним із провідних методів управління економічним розвитком є бенчмаркінг, а його основним принципом – вивчення досвіду найбільш успішних господарюючих суб’єктів з метою підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності. Ефективність бенчмаркінгу в значною мірою залежить від адаптації його інструментів до загальної стратегії регіонального розвитку.