Специфікація ф’ючерсного валютного контракту

Ф'ючерси є таким ліквідним фінансовим інструментом завдяки тому, що усі параметри і характеристики базового активу, що лежить в основі ф'ючерсу, жорстко регулюються біржею. Контракти на будь-який актив є стандартизованими, завдяки чому вони взаємозамінні і легко переходять з рук в руки.

Зведення характеристик, строго визначуваних біржею як для базового активу, так і для самого контракту, зазвичай доступне інвесторам у вигляді таблиці, що називається специфікацією ф'ючерсу.
Відповідно до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі специфікацій стандартизованих строкових контрактів, специфікація ф’ючерсного контракту повинна містити такі реквізити:
1) назва контракту з обов’язковим зазначенням в ній слів “ф’ючерсний контракт”;
2) вид контракту (з поставкою базового активу або без поставки базового активу);
3) базовий актив ф’ючерсу та його характеристики;
4) спосіб виконання зобов’язань за ф’ючерсом (поставка базового активу або розрахункове виконання);
5) дата поставки (дата виконання зобов’язань за ф’ючерсом).
6) обсяг контракту (кількість одиниць базового активу);
7) методика визначення котирувальної ціни;
8) мінімально допустима зміна ціни ф’ючерсу (тік);
9) ціна виконання або розрахункова ціна (методика визначення ціни);
10) термін виконання;
11) порядок виконання контракту;
12) методика визначення розрахункової ціни
13) відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань за контрактом.
У разі, якщо базовим активом ф’ючерсного контракту є біржовий індекс, фондова біржа додає методику його розрахунку.
Будь-яка сторона ф’ючерсного контракту має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством

Розуміння специфікації украй важливе для грамотного і безпечного процесу трейдингу. Детальний розбір даних, що входять у біржову специфікацію ф'ючерсів, наведено нижче.
Базовий актив. Фінансовий інструмент, що становить основу ф'ючерсу. Наприклад британські фунти, євро, гривня.
Якщо ф’ючерсний контракт складається на валюту, то базовим активом буде саме ця валюта. В даному розділі вписується і мінімальний лот (тобто кількість базового активу по одному ф’ючерсу)
Торгові дні. Для валютних торгів оговорюються дні для торгівлі. Визначається перший та останній день торгів. Приклад:
Торги по ф'ючерсах проводяться кожен робочий день.
Першим торговим днем ф'ючерсу з певним місяцем виконання є п'ятнадцяте число календарного місяця, віддаленого на шість місяців від дня виконання ф'ючерсу. Якщо цей день не являється робочим днем, то першим торговим днем ф'ючерсу є найближчий наступний робочий день.
Останнім торговим днем ф'ючерсу з певним місяцем виконання є робочий день, передуючий дню виконання цього ф'ючерсу.
Терміни розрахунків (або терміни виконання). Допускається поводження ф'ючерсів з виконанням у певний період часу, встановлюється день виконання ф’ючерсу. Приклад:
Виконання (розрахунковим днем) ф'ючерсу з певним місяцем виконання є п'ятнадцяте число цього місяця. Якщо цей день не являється робочим днем або в цей день за підсумками торгів іноземними валютами у ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" (далі - біржа) курс євро до гривні не був встановлений, то днем виконання ф'ючерсу є найближчий наступний робочий день, в який буде встановлений курс євро до гривні за підсумками торгів іноземними валютами на біржі.
Одночасно проводяться торги ф'ючерсами з днями виконання в найближчі шість місяців. При цьому в день виконання цієї серії ф'ючерсів торги по цій серії не проводяться, і починають проводитися торги по новій серії ф'ючерсів.
Спосіб виконання. Ф'ючерси є розрахунковими фінансовими інструментами без постачання і виконуються здійсненням виплат варіаційної маржі, нарахованої по позиціях, відкритих по цьому фінансовому інструменту, з дня відкриття цих позицій до дня виконання цього фінансового інструменту включно. Варіаційна маржа визначається в ході клірингової сесії згідно з Правилами.
Ціна ф’ючерсу. Встановлюється співвідношення валют. Приклад:
Ціна ф'ючерсу встановлюється як кількість гривень за один євро з точністю до однієї гривні.
Величина цінового пункту (мінімальна зміна ціни) ф'ючерсу складає 1 (одна) гривня
Ціна ф'ючерсу може мати значення, кратні величині цінового пункту.
Вартісна оцінка цінового пункту дорівнює 1000 (одна тисяча) гривень.
В перший торговий день по цій серії фінансових інструментів біржею встановлюється допустимий діапазон цін, на підставі якого розраховується:
- ліміт зміни ціни першого торгового дня, рівний половині різниці між верхнім і нижнім значенням встановленого діапазону цін;
- ціна, використовувана в перший торговий день для контролю ліміту зміни цін і розрахунку вартісної оцінки чистих позицій, рівна середньому арифметичному верхнього і нижнього значення встановленого діапазону цін.
Розрахункова ціна ф'ючерсу визначається в порядку, встановленому Правилами.
Остаточною розрахунковою ціною для ф'ючерсу з певною датою виконання являється курс євро до гривні, встановлений за підсумками торгів іноземними валютами на біржі в день виконання ф'ючерсу, якщо цей курс відрізняється від розрахункової ціни, встановленої для цього ф'ючерсу в останній торговий день, не більше ніж на значення ліміту зміни ціни, встановлене для цього ф'ючерсу на день його виконання.
Якщо розрахункова ціна, встановлена для цього ф'ючерсу в останній торговий день, перевищує курс євро до гривні, встановлений за підсумками торгів іноземними валютами на біржі в день виконання ф'ючерсу, більш ніж на значення ліміту, то остаточною розрахунковою ціною для ф'ючерсу з певною датою виконання являється розрахункова ціна, встановлена для цього ф'ючерсу в останній торговий день, зменшена на значення ліміту.
Якщо розрахункова ціна, встановлена для цього ф'ючерсу в останній торговий день, менше курсу євро до гривні, встановленого за підсумками торгів іноземними валютами на біржі в день виконання ф'ючерсу, при цьому величина цієї різниці перевищує значення ліміту, то остаточною розрахунковою ціною для ф'ючерсу з певною датою виконання являється розрахункова ціна, встановлена для цього ф'ючерсу в останній торговий день, збільшена на значення ліміту.
В цілях справжньої специфікації торги іноземними валютами на біржі розуміються в тому сенсі, в якому вони визначені в Регламенті проведення торгів іноземними валютами у ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" від 26.11.2009 №116 і Операційному регламенті торгового дня по угодах купівлі, продажу, конверсії іноземної валюти у ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", затвердженому рішенням Правління біржі.
Торгівельні ліміти. Значення торгових лімітів встановлюються і змінюються біржею. Значення торгових лімітів доводяться до відома учасників торгів не пізніше чим за один торговий день до набуття чинності.
Біржові збори. В даному розділі описується розмір біржових зборів, та формулу суми угоди. Приклад:
Встановлюються наступні розміри біржового збору по угодах купівлі-продажу ф'ючерсів, що підлягають сплаті учасником торгів, з урахуванням податку на додану вартість по ставці 20% :
продавця ф'ючерсів - у гривнях у розмірі 0,001% від суми укладеної угоди у гривнях;
з покупця ф'ючерсів - у гривнях у розмірі 0,001% від суми укладеної угоди у гривнях.
Сума укладеної угоди за наступною формулою:
С = Цр* Ок * См / Мц
де:
С - сума угоди;
Цр - ціна, використовувана в перший торговий день для контролю ліміту зміни цін і розрахунку вартісної оцінки чистих позицій;
Ок - об'єм угоди в контрактах;
См - вартісна оцінка мінімальної зміни ціни, встановлена в перший торговий день;
Мц - мінімальна зміна ціни.