Аналіз банківської діяльності (2002)

6.5. Критерії альтернативного вибору фінансових інвестицій

Основними критеріями для вибору певного інвестиційного

проекту є такі:

Таблиця 6.7

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУНаведемо формули для обчислення лише перших двох показників (оскільки для знаходження IRR необхідно використовувати такі складні елементи математики як метод лінійної апроксимації, а для розрахунку РР слід визначати мінімум функціонала):де Рк— грошові надходження від інвестицій в к-му році;

С—величина інвестиції (капітал, що залучається до інвестування);

d— показник дисконтування.

Для оцінки терміну окупності, або строку повернення вкладень (pay-back period, РР), наведемо лише формулу для спрощеного варіанта (за умови, що передбачаються незмінні грошові потоки від інвестування, які позначимо як NCF):де TIC — повні інвестиційні витрати;

NCF — чистий ефективний грошовий потік за один період.

Як правило, при здійсненні інвестицій в ЦП оплата (вкладення коштів) відбувається одномоментно на початку, а грошові потоки генеруються в майбутньому. Якщо потрібно оцінити ефективність кількох взаємовиключаючих інвестицій (кошти можуть бути вкладені або в ЦП виду А, або в ЦП виду Б, або ЦП виду В), слід розрахувати NPV для кожного варіанта і вибрати варіант із кращим (вищим) NPV. Використовуючи умови, наведені в таблиці 6.4 для трьох варіантів вкладень, обчислимо значення показників NPV (періодом виберемо квартал, показник дисконтування — 3 % за квартал (тобто 12 % річних), отже, вісім періодів до завершення інвестицій) за такою Формулою:Чистий приведений ефект NPVi для г-го кварталу залежить від того, чи будуть сплачуватись доходи в цьому кварталі, виходячи з умов випуску, а якщо виплати здійснюватимуться, то їх вартість дисконтується на показник дисконту відповідного кварталу (див. табл. 6.4). Крім того, у 8-му кварталі, виходячи з умов випуску, буде також сплачено основну суму боргу, яка теж підлягає дисконтуванню (дисконтована вартість погашення номінальної вартості ЦП для всіх варіантів збігається і становить 7894,09 грн). Таким чином, для трьох варіантів:Оскільки, згідно з проведеними розрахунками, 1,14197 > > 1,1404 > 1,13675, тобто РІ >РР>РГ, варіант б є найприйнятнішим з погляду ефективності інвестицій за критерієм РІ (найвища дохідність із розглянутих варіантів), тобто підтверджуються попередні висновки.

Між вищенаведеними критеріями вибору існують певні залежності, наприклад: ,_, _При NPV> 0 одночасно IRR >С,РІ>\;

— при VPF = 0 одночасно IRR = С, РІ = 1;

— при NPV< 0 одночасно ІМ<С,РКІ.

Якщо під час аналізу альтернативних проектів, виявляють, що критерії суперечать один одному (що можливо при зіставленні проектів, які суттєво різняться за вартістю, а також якщо основні грошові потоки нерівномірно розподілені в часі), за основу краще брати критерій NPV, хоча його недоліком є те, що він не дає інформації щодо відносної надійності проектів.