Аналіз банківської діяльності (2002)

8.1.3. Аналіз дохідності та рентабельності лізингових операцій

Аналіз лізингових операцій завершується оцінкою їх економічної ефективності. При цьому визначається величина номінального і реального, фактично отриманого доходу від лізингових операцій. Дохід від них являє собою суму фактично отриманої орендної плати від орендаторів.

Згадаємо, що ж входить до складу орендної плати:Рис. 8.2. Складові орендної плати

З цієї схеми видно, що прибуток від лізингових операцій дорівнює різниці між сумою фактично отриманої орендної плати і сумою нарахованої амортизації на лізингове майно, а сума доходу — сумі фактично отриманої орендної плати. Отже, щоб розрахувати рівень дохідності лізингових операцій, можна скористатися такими формулами:Крім того, в процесі аналізу лізингових операцій використовується такий показник, як доцільність проведення цих операцій для банку. Показник визначається через зіставлення питомої ваги доходів (або прибутків) від лізингових операцій у загальній сумі доходів (або прибутку) банку з питомою вагою лізингових операцій у загальній сумі активу балансу банку. Якщо значення внеску лізингових операцій у загальну справу одержання прибутку більше, ніж їх питома вага в активах, то це свідчить про порівняно високу ефективність цих операцій.

Аналіз лізингових операцій здійснюється в динаміці, а також порівняно з відповідним періодом минулого року.

Розглянемо на прикладі методику аналізу ефективності лізингових операцій.

Таблиця 8.4

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙНаведені дані свідчать, що, незважаючи на те, що лізингові операції в діяльності комерційного банку посідають незначне місце, їх ефективність досить висока. Так, дохідність лізингових операцій у розрахунку на 1 грн лізингового майна, переданого в оренду, зросла на 2,9 процентного пункту і досягла у звітному періоді 20,3 % проти 17,4 % у базисному. Рівень цих показників достатньо високий, що свідчить про вигідність цих операцій для банку. Це підтверджується і динамікою та значенням інших показників. У базисному періоді рентабельність лізингових операцій становила 80,1 %, а в звітному підвищилася до 90 %. За аналізований період зросла і частка доходів від лізингу в загальних доходах банку. У базисному періоді вона становила 0,7 %, а в звітному вже 1,1 %. Для порівняння частка лізингового майна в загальних активах банку була, відповідно, 0,4 та 0,8 %. Порівнюючи ці показники з аналогічними за іншими видами банківської діяльності, можна зробити висновок про доцільність та ефективність їх подальшого розширення. При цьому необхідно зазначити, що у банку є невикористані резерви подальшого збільшення суми прибутку від лізингових операцій, підвищення їх рентабельності та дохідності. Для цього необхідно передати повністю все майно, що призначалося для передання в оренду, в оперативний лізинг орендарям (4950,0 тис. грн - 4210,0 тис. грн) та активніше стягувати з орендарів несплачену орендну плату. Фінансова дисципліна орендарів значно погіршилася, про що свідчать коефіцієнти повноти розрахунків за орендоване майно. У звітному періоді він становив 65 % від нарахованої орендної плати, а в базисному — 72 %, що негативно відбивається на реальних грошових потоках банку.