Аналіз банківської діяльності (2002)

9.3.7. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку

Проведений у попередніх параграфах аналіз окремих нетрадиційних послуг дає можливість здійснювати також узагальнюючий їх аналіз на предмет розкриття місця і ролі кожного їх виду в системі цих послуг.

Для визначення обсягів надання нетрадиційних банківських послуг використовують дані табл. 9.34, в якій аналізуються обсяги залучень, що виникають у процесі надання таких послуг, та порівнюються їх обсяги за попередній і звітний роки.

Таблиця 9.34

ОБСЯГИ ЗАЛУЧЕНЬ, ОБЛІКОВАНИХ НА БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКАХ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ НАЯВНІСТЬ І РУХ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПОСЛУГОбсяги залучень за трастовими послугами — це грошові кошти, цінні папери, банківські метали та інші цінності, залучені банком за номінальною чи ринковою вартістю. Обсяги залучень за депозитарними послугами — це обсяги прийнятих на зберігання банком цінних паперів за номінальною чи ринковою вартістю. Залучення за послугами з банківськими металами — це залучені банківські метали, які враховуються за офіційними курсами НБУ.

Порівняння обсягів отриманих доходів за нетрадиційними банківськими послугами в загальному їх обсязі, та визначення питомої ваги за кожним їх видом проводять за даними табл. 9.35.

Таблиця 9.35

ОТРИМАНІ ДОХОДИ ЗА НЕТРАДИЦІЙНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ ТА ЇХ ПИТОМА ВАГА В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІДані табл. 9.35 свідчать, що найбільші темпи приросту отриманих доходів спостерігаються за послугами з продажу банківських металів — 179 %, а найменші — простежуються за депозитарними операціями — 117%.

Визначення ефективності проведення нетрадиційних банківських операцій, що характеризується рівнем отриманого прибутку за кожним видом послуг, проводиться за даними табл. 9.36.

Таблиця 9.36

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ОТРИМАНОГО ПРИБУТКУ ВІД ПРОВЕДЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ЗВІТНОМУ РОЦІДані таблиці 9.36 показують, що найбільший обсяг прибутку як у абсолютному так і у відносному значенні одержано за трастовими операціями 3000 тис. гри, або 59,5 % в загальному обсязі прибутку.

Обсяги отриманих доходів за послугами з банківськими металами хоч і займають 40,1 % у загальному обсязі, питома вага прибутку за цими послугами займає всього лиш 23,8 % в загальному обсязі прибутку, що пов'язано з відносно великими витратами за цими послугами, питома вага яких у загальному обсязі витрат становить 62,5 %.

Отже, можна зробити висновок, що тільки проведення деталізованого аналізу нетрадиційних банківських послуг за їх видами дає можливість визначити місце і роль кожного з них у формуванні фінансового результату банку.