Аналіз банківської діяльності (2002)

10.3.2. Аналіз обсягів динаміки та структури витрат

Аналогічно загальному аналізу доходів банку здійснюється аналіз рівня витрат за окремими операціями за період, що аналізується. У звітності банків групування витрат за окремими напрямами збігається з розглянутим вище групуванням доходів, тобто містить такі види:

1.Процентні витрати:

—за залученими коштами клієнтів;

—за коштами інших банків, що містять позики і депозити;

—за емітованими борговими цінними паперами.

2.Комісійні витрати за послугами клієнтам та іншим банкам.

3.Загальноадміністративні витрати.

4.Витрати на персонал.

5.Відрахування до резервів.

6.Непередбачені витрати.

Щоб оцінити відношення отриманих доходів до здійснених банком витрат, необхідно застосувати групування витрат на процентні та непроцентні. У звітності банків до першої групи належать статті з розділу «Процентні витрати». Категорія непроцент-них витрат містить витрати за комісійними послугами клієнтам, за валютними операціями, за забезпеченням функціонування банку, непередбачені та інші операційні витрати (сплата податків тощо). Насамперед аналізується роль певних напрямів витрат у загальному обсязі витрат на основі такої моделі:

В = Вп + Вн,

де В — загальна сума витрат, Вп — процентні витрати, Вн — непроцентні витрати.

На основі моделей зв'язку виконується рівняння: ДВ = АВП + АВ„,

де АВ — зміна загальної суми витрат, ДВП — зміна процентних витрат, ДВ„ — зміна непроцентних витрат. Загальний аналіз витрат здійснюється у такий спосіб:

1) визначається частка абсолютного приросту за рахунок зміни кожного виду витрат у зміні загального обсягу витрат:

ДВ,/ДВ- 100%,

де АВ, — зміна обсягу окремих видів витрат; ДВ — зміна сукупної величини витрат;

2) розраховується відношення обсягу приросту за рахунок зміни кожного виду витрат до величини витрат у бізнес-плані або базовому періоді за формулою:

ДВ,/В0- 100%,

де Во — обсяг витрат за бізнес-планом або у базовому періоді. Відповідно: АВ : Во = ДВП / Во + ДВН / Во;

1) розкладається відносна зміна загального обсягу витрат за складовими у такий спосіб:Загальний аналіз витрат виконується за даними фінансового плану (кошторису) та звітності банку і починається з оцінювання виконання плану за витратами та з характеристики динаміки їх зростання відповідно до табл. 10.9.

Таблиця 10.9

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗА ВИТРАТАМИРезультати наведених у табл. 10.9 розрахунків свідчать, що:

• зростання фактичного обсягу витрат порівняно з кошторисом на 6932 грн, або на 18,6 %, відбулося за рахунок зміни фактичних процентних витрат на 8209 грн, або на +22,0 %, та за рахунок фактичного зменшення непроцентних витрат на 1277 грн, або на-3,4 %;

• частка процентних витрат у зміні фактичного обсягу витрат становить 1,18, а непроцентних — 0,18 у порівнянні з кошторисом;

• індексний метод показує, що темп зміни фактичного обсягу витрат становить:

Г = В, : Во = 44 206: 37 274= 1,186, за рахунок темпів зміни обсягів процентних витрат.

Аналіз коефіцієнтів здійснюється за допомогою табл. 10.10.

Таблиця 10.10

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВИТРАТДані табл. 10.10 показують, що темпи зростання витрат (162,8 %) значно випереджають темпи зростання доходів банку (134,6%), а витрати на 1 гри доходів збільшилися з 0,81 грн до 0,98 грн, темп зростання Кд становить 121 %. Це свідчить про недотримання банком режиму економії, який перевищив 1 в 1,2 раза.

Для визначення причин значного зростання загального обсягу витрат необхідно здійснити аналіз структури і динаміки витрат за їх статтями (табл. 10.11).

Результати аналізу, наведені в табл. 10.11, свідчать, що у поточному році порівняно з минулим загальна сума витрат банку зросла на 1229 тис. грн, або на 62,8%, за рахунок збільшення процентних витрат — на 967 тис. грн, або на 49,4 %, і непроцентних — на 262 тис. грн, або на 13,4 %.

Постатейний аналіз витрат показав, що у періоді, який аналізується, значно зросли процентні витрати за коштами клієнтів банку на 666 тис. грн., непроцентні витрати на утримання персоналу— на 207 тис. грн та сплата податків — на 140 тис. грн, або на 7,2%. Водночас зменшились комісійні витрати на 134 тис. грн, або на -6,9 %, інші операційні витрати — на 35 тис. грн, або на -1,8%, та непередбачені витрати— на 12 тис. грн, або на -0,6 %.

Таблиця 10.11

ПОСТАТЕЙНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ВИТРАТПід час аналізу непроцентних витрат особлива увага приділяється оцінці динаміки витрат на заробітну плату та експлуатаційні витрати, зміна яких багато у чому визначається рівнем інфляції та станом економіки країни. Але надмірне скорочення статей таких витрат може негативно вплинути на якість обслуговування клієнтів.

Банку потрібно зменшувати витрати, які мають значну частку в обсязі непроцентних витрат, але робити це необхідно без шкоди для своєї діяльності. Так, недоцільно занадто скорочувати загально-адміністративні витрати та витрати на персонал, потрібно зосередити зусилля на зменшенні штрафів, пені, непередбачених витрат тощо.

Аналіз непроцентних витрат здійснюється постатейно через порівняння фактичних витрат з кошторисом (бізнес-планом) або у динаміці за кварталами звітного року з використанням аналітичної табл. 10.12, а до резервів їх зменшення відносять невиправдані перевитрати.

Таблиця 10.12

АНАЛІЗ НЕПРОЦЕНТНИХ ВИТРАТДані табл. 10.12 свідчать, що порівняно з кошторисом фактичні непроцентні витрати збільшилися на 103 тис. грн з 297,0 тис. грн до 400,0 тис. грн, або на 34,7 %. Аналіз структури фактичних витрат показує, що, незважаючи на абсолютне збільшення усіх видів непроцентних витрат, частка загально-адміністративних витрат та витрат на персонал зменшилася відповідно на 5,9 та 4,2 процентного пункту (далі — п.п.), а частка непередбачених витрат— на 1,3 п.п., тоді як частка комісійних збільшилась на 1,4 п.п., а відрахувань до резервів — на 10,6 п.п. Отже, зростання непроцентних витрат у даному разі пояснюється значним збільшенням відрахувань до резервів на можливі втрати за кредитно-інвестиційним портфелем банку.

Значне місце в аналізі витрат займають показники, що характеризують різні види витрат на 1 грн середніх залишків за активними операціями. Для більш детального вивчення тенденції зміни окремих видів витрат можна використовувати такі коефіцієнти:

Динаміка зазначених коефіцієнтів дає змогу зробити висновок щодо збільшення чи зменшення відповідних видів витрат та їх обґрунтування. Такі співвідношення свідчать, наскільки прибутково банк здійснює активні операції. Бажано порівнювати отримані результати з даними інших банків.

Про обсяг загальних витрат та величину окремих витрат за напрямами та групами неможливо судити лише за відхиленням абсолютних значень та темпами зростання тому, що з розвитком банківської діяльності збільшується ресурсна база банку і відповідно зростає величина банківських витрат. Узагальнюючим показником величини банківських витрат є їх відношення до кількості клієнтів, яких обслуговує даний банк.

Порівняльний аналіз доходів і витрат банку рекомендується здійснювати на основі такої системи коефіцієнтів:

1. Ступінь покриття непроцентних витрат непроцентними доходами

Кп = Дн: Вн.

2. Процентне «відхилення»:

Кв=Дп:Асер-Вп:Пспер.

3. Процентна маржа:

Км=(Дп-Вп):Асер)

де Дн — непроцентні доходи;

Вн — непроцентні витрати;

Ар — дохідні активи;

Псер — пасиви, що генерують процентні витрати.

Для загальної оцінки рівня витрат банку пропонується така система коефіцієнтів з урахуванням аналізу їх динаміки за кілька періодів, порівняння з граничними значеннями та показниками інших банків (табл. 10.13).Наведені коефіцієнти дають змогу уточнити висновки про якість дохідної бази банків, про роль окремих компонентів, що визначають дохідність активів, про ефективність банківського контролю за своїми витратами. Порівняльна характеристика доходів і витрат є основою оцінки загального фінансового результату комерційної діяльності банку.

Наступним кроком аналізу є вивчення причини значного збільшення загальних витрат та витрат за окремими статтями і віднесення невиправданих витрат до резервів збільшення прибутку, для чого здійснюється факторний аналіз витрат.