Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

3.4. Інформаційні процедури та дослідження інформації

Над економічною інформацією виконуються відповідні операції, які можна об’єднати в певні процедури: збір і реєстрація, перетворення, споживання інформації. Ці процедури, особливо процедуру перетворення інформації, можна ще деталізувати і розглядати як окремі процедури.

Процедура збору і реєстрації інформації передбачає виявлення і подання інформації для подальшого її використання. Збір інформації — це підрахунок, зважування або інші способи вимірювання кількості тих чи інших дій. Оскільки переважна кількість економічної інформації подається у фіксованому на носіях вигляді, то збір інформації завжди супроводжується її реєстрацією. Реєстрація — це занесення виміряної кількості інформації на відповідні носії. Така дія здійснюється або вручну на паперових носіях, або з допомогою технічних засобів. До того ж інколи зафіксовану інформацію з допомогою технічних засобів (лічильників, датчиків) доводиться знову переєстровувати на інші носії, які забезпечуватимуть подальшу її обробку (первинні документи, машинні носії).

Процедура перетворення інформації включає такі елементи як переміщення (передавання) інформації каналами зв’язку і прямим переміщенням носіїв, групування, арифметична та логічна обробка інформації, зберігання інформації.

Передавання інформації каналами зв’язку може бути одностороннім — відбуватися в одному напрямі, якщо для розв’язування задачі по них передаються лише вхідні дані, і двостороннім, коли каналами зв’язку в зворотному напрямі передаються і результати розв’язування задачі. Нині передавання інформації каналами зв’язку (переважно двостороннє) набуває дедалі більшого поширення, оскільки швидко поширюються інформаційні мережі, електронна пошта. Але ще лишається досить поширеним (особливо в сільській місцевості) кур’єрський спосіб передавання інформації.

У комп’ютерних системах групування даних, арифметична та логічна їх обробка здійснюються здебільшого програмним способом, але часто в режимі діалогу з користувачем. Ці процеси пов’язані з автоматичним пошуком інформації, який, у свою чергу, пов’язаний із процедурою зберігання інформації: записом на машинні носії, захистом, актуалізацією тощо. Під актуалізацією розуміють процес заміни старих даних на новіші.

Споживання інформації пов’язується як із безпосереднім її використанням у вигляді результатної інформації для управління, так і з повторним її включенням у процедури збору і перетворення.

На основі комбінації елементів процедур створюються конкретні комп’ютерні технології.

Для ефективного використання економічної інформації необхідне її постійне і всебічне дослідження. Для цього використовуються як сучасні технічні засоби (насамперед комп’ютерна техніка), так і дієві економіко-аналітичні методи, статистичний і математичний апарат. Особлива увага надається економіко-математичним методам (ЕММ), оскільки завдяки сучасним ЕОМ їх можливості стрімко зростають. В економічних дослідженнях широко застосовуються математичне програмування, теорія множин, теорія графів, теорія ігор, теорія масового обслуговування, теорія дослідження операцій та інші. З допомогою ЕММ будують різні моделі економічних об’єктів і процесів (економетричні, евристичні, балансові, оптимізаційні, ігрові і т. ін.), які значно розширюють можливості дослідження економічної інформації. При цьому дістають розглянуті щойно інші показники оцінки інформації.

У процесі аналітичних досліджень економічної інформації використовують найпоширеніший метод зіставлення (порівняння) величин, встановлення інформаційних відношень між величинами, агрегування та дезагрегування одиниць інформації.

Дослідження економічної інформації та економічних процесів, удосконалення технологій перетворення інформації сприяють постійному поліпшенню всієї інформаційної системи в системі управління народним господарством.