Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

9.2. Організація робіт зі створення та впровадження систем

Процес створення ІС передбачає обґрунтування необхідності їх створення, виконання необхідних підготовчих і проектних робіт, впровадження системи.

Дослідницькі і проектні роботи щодо створення та удосконалення інформаційних систем переважно виконуються спеціалізованими науково-дослідними і проектними інститутами і іншими організаціями, а також спеціально створеними робочими групами спеціалістів. Загальне керівництво виконуваних робіт здійснюється керівниками організації-розробника та організації-замовника.

Розроблюється нова інформаційна система переважно при впровадженні в управлінський процес комп’ютерної техніки, але часто виникає потреба доробки існуючої ІС при оновленні технічних і програмних ресурсів, розширенні ІС за рахунок охоплення нових ділянок управління, через зміни в законодавстві тощо.

При створенні ІС керуються типовими проектними рішеннями (ТПР), державними стандартами. Роботи виконуються поетапно згідно зі стадіями та етапами, що регламентуються державним стандартом «ГОСТ 34.601-90». Цим стандартом передбачається вісім стадій робіт:

1) формування вимог до автоматизованої системи;

2) розробка концепції системи;

3) технічне завдання;

4) ескізний проект;

5) технічний проект;

6) робоча документація;

7) введення в дію;

8) супроводження введеної в дію системи.

Кожна стадія розбивається на певні етапи робіт.

На першій стадії виконуються такі етапи робіт: 1) обстеження об’єкта і обґрунтування необхідності створення системи; 2) формулювання вимог користувачів до системи; 3) оформлення звіту про обстеження об’єкта та обґрунтування вимог до системи. При обстеженні виявляється документообіг, методика розрахунку і обсяг показників, загальні проблеми і методи їх розв’язування з допомогою ПК, основні вимоги до системи, терміни виконання і приблизна вартість робіт.

На стадії розробки концепції системи передбачається 4 етапи робіт: 1) вивчення об’єкта; 2) виконання науково-дослідних робіт; 3) розробка варіантів концепції; 4) оформлення звіту про роботу на даній стадії. На цій стадії конкретними розрахунками з використанням математичних методів і моделей підтверджується доцільність створення системи, даються можливі альтернативні варіанти концепції і ефективність реалізації.

На третій стадії, що складається з одного етапу, розробляється та затверджується технічне завдання (ТЗ) на розробку системи, яке потім стає основою розробки основної документації на систему.

Четверта стадія передбачає складання ескізного проекту. Має 2 етапи: 1) розробка попередніх проектних рішень на систему; 2) розробка документації на систему та її частини. При цьому визначається перелік задач, концепція інформаційної бази, форми вхідної і вихідної документації, перелік і структура масивів, основні алгоритми і програмні засоби.

На стадії складання технічного проекту може бути 4 стадії: 1) розробка проектних рішень на систему і її частини; 2) розробка документації на систему і її частини; 3) розробка й оформлення документації на постачання виробів для комплектації системи чи завдань на їх розробку; 4) розробка завдань на проектування суміжних частин об’єкта автоматизації. На цій стадії уточнюються і деталізуються проектні рішення, розроблені на попередній стадії щодо організаційної структури і функцій персоналу системи, технічних і програмних засобів, класифікації і кодування, ведення баз даних, постановки та алгоритмізації задач.

Шоста стадія (розробка робочої документації) має два етапи: 1) розробка робочої документації на систему і її частини; 2) розробка чи адаптація програм. При виконанні робіт цієї стадії створюється експлуатаційна документація для користувачів системи (класифікатори, форми документів, керівництва користувачам, інструкції з ведення баз даних і т. ін.).

Сьома стадія (введення в дію) має 8 етапів, на яких передбачається: 1) підготовка об’єкта до введення системи в дію; 2) підготовка персоналу; 3) комплектація системи; 4) будівельно-монтажні роботи; 5) пусконалагоджувальні роботи; 6) проведення попереднього випробування; 7) експериментальна експлуатація; 8) проведення приймальних випробувань. Більшість робіт на цій стадії виконуються сумісно розробниками і замовниками. На завершальному етапі складається акт введення системи в експлуатацію.

На восьмій стадії (супроводження системи) виконуються 2 етапи робіт: 1) роботи згідно з гарантійними зобов’язаннями; 2) післягарантійне обслуговування. При цьому усуваються виявлені експлуатаційні недоліки, вносяться зміни в документацію і виконуються інші роботи, передбачені гарантійними зобов’язаннями.

Допускається в конкретних умовах окремі етапи і навіть стадії не виконувати чи об’єднувати. Наприклад, часто об’єднуються п’ята і шоста стадія в одну техноробочу стадію і при цьому відразу створюється техноробочий проект. Може пропускатись стадія ескізного проектування.