Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

10.2. Принципи побудови і структура управлінських ІС

Принципи побудови управлінських ІС такі самі як і в інших автоматизованих системах і розглянуті в розділі 2. Там же розглянуті і питання загальної структуризації систем. Але з розвитком систем, їх удосконаленням, розробкою конкретних проектних рішень суттєво змінюються технології, а з ними і структура та зв’язки між окремими елементами системи.

Надії, які покладались на різні види АСУ, тим більше на другому етапі їх особливо інтенсивного розвитку, як відомо, цілком не виправдались. Повністю реалізувати на практиці ідеї АСУП, АСУВО, АСУ галузей на тодішній технічній базі виявилось нереальним. Багато нереалізованих рішень можна здійснити тепер на базі величезних можливостей сучасної комп’ютерної техніки, досконалих програмних продуктів та інших засобів, хоч і появились нові труднощі (перш за все економічного характеру). Значно більшою мірою ідеологія АСУ може бути впроваджена на базі таких уже використовуваних в Україні комп’ютерних програмно-технічних систем, як ГАЛАКТИКА, R/3, Scala 5, ПАРУС-5 і інших, незважаючи на притаманні кожній із цих систем свої недоліки. Системи будуються на основі АРМ, об’єднаних у відповідні мережі.

Зміст структурно-функціональних схем систем залежить від характеру об’єктів управління, автоматизованих функцій, використовуваних засобів і основних проектних рішень, закладених в систему. Структурно-функціональна схема, наприклад, системи ГАЛАКТИКА для управління підприємством являє собою комплекс взаємопов’язаних управлінських контурів (та модулів) і приведена на рис. 10.1.

Система ГАЛАКТИКА розроблена корпорацією «Галактика», в яку входить ряд акціонерних об’єднань Росії, України ( ЗАО «Гелексі Україна» — Київ ), Білорусії та Казахстану. Система ще розвивається, але вже тепер охоплює більшість функцій і сфер управлінської діяльності на використовуючих її економічних об’єктах. Як і інші аналогічні системи вона має модульний принцип побудови, що полегшує прив’язування її до конкретних умов, забезпечує використання тільки необхідних з усіх можливих компонентів, реалізацію етапності впровадження.

Модульний принцип побудови подібних систем полегшує їх прив’язку можливістю використання універсальних модулів (управління кадрами тощо). Постає потреба доробляти лише ті модулі, в яких відсутня реалізація специфіки об’єкта (скажімо, специфіка рослинництва і тваринництва у сільському господарстві).

Оскільки системи досить дорогі (особливо мережні варіанти), то замовники окремі модулі можуть не закуповувати. Так, з системи ГАЛАКТИКА в контурі бухгалтерського обліку можна використовувати на невеликих підприємствах і організаціях лише базові модулі ( каса, фінансово-розрахункові операції, облік ТМЦ, облік малоцінних і швидкозношуваних предметів, облік основних засобів, валютні операції, мультивалютний облік, дебітори-кредитори, заробітна плата, бухгалтерська звітність — загальною вартістю локального варіанта близько 980 грн. і мережного близько 1580 грн.) і відмовитись від модуля «Консолідована фінансова і бухгалтерська звітність» (вартістю відповідно близько 380 грн. і 580 грн.). Не обов’язковим є модуль «Управління консигнаційним товаром» (товаром, переданим чи прийнятим з регламентованою відстрочкою платежу в міру реалізації) з контура оперативного управління (вартість 380 і 580 грн. відповідно) та інших. До того ж система відкрита і може доповнюватися розробками самих замовників.Слід також пам’ятати, що ефективність автоматизованої управлінської структури залежить не тільки від впровадженої системи, а й від базового мережного середовища: продуктивності використовуваного сервера, типу мережної операційної системи, архітектури побудови обчислювальної мережі. Забезпечити достатню пропускну здатність мережі розробниками ГАЛАКТИКИ, системи БЕСТ і ін. пропонується використанням мережного комутатора, підбором відповідних кабельних з’єднань, платформ (див. рис. 10.2.).В системі можлива схема повної релаксації даних, коли забезпечується ідентичність даних в центрі і на місцях, але використовується також варіант збору всієї інформації на центральному сервері з наступним розсиланням тільки необхідної для філій інформації. ГАЛАКТИКА може працювати як на поширених платформах Novell Net Were i Windows NT Server, так i MS SQL Server, Oracle.

Важливе значення при функціонуванні системи надається автоматизації документообігу. При цьому суттєвим є поділ документів, якими звичайно оформляються господарські операції, на документи-основи і супроводжуючі документи, про що йшлося в розд. 5.

Документи-основи включають рахунки, вимоги, рахунки-фактури, гарантійні листи, договори тощо і додатково класифікуються згідно з життєвим циклом на оформлювані, виконувані і виконані, а згідно з видом розрахунків на розрахунково-гривневі, валютні, валютно-гривневі.

Супроводжуючі документи, як правило, зв’язані з документами-основами і відображають суть виконуваних операцій. Вони поділяються на документи, що підтверджують переміщення ТМЦ чи виконання робіт та послуг (накладні, акти) і фінансово-супровідні документи (банківські і касові документи).

Такий поділ документації, що формується і зберігається на електронній основі, забезпечує одноразовість введення даних в БД, дозволяє управлінським службам використовувати інформацію з них з чітким знанням стану оформлення, терміновості обробки і призначення документів.

Як структурно-функціональний елемент сучасних автоматизованих управлінських систем продовжують виділятися також задачі. При цьому забезпечується можливість поповнення новими задачами і якісніше розв’язування старих. Так, комплекс ГАЛАКТИКА для рішення задач передбачає декілька схем з різним рівнем взаємозв’язку господарського і фінансового планування, забезпечує автоматизоване складання гнучкого календарно-сіткового графіка робіт з автоматичним перерахунком реального графіка в разі зміни початку і завершення різних пунктів плану, робить ефективнішим розподіл ресурсів і контроль виконання планів тощо. Може змінюватися і методологія рішення окремих бухгалтерських задач. Наявність в структурі системи підсистеми «Консигнація» дозволяє вести в цій підсистемі всю аналітику з реалізації товарної продукції, а прив’язування до бухгалтерських синтетичних рахунків здійснювати на основі узагальнюючих фінансових документів на відвантажені товари. Водночас автоматизація документообігу дозволяє контролювати хід виконання етапів запланованих міроприємств, оцінювати фінансові результати реалізації і стан взаєморозрахунків, проводити оцінку собівартості випущеної продукції і т. ін. на підставі документів, що ще не відображені на рахунках бухгалтерського обліку.

Поширеною на Україні є також потужна універсальна система управління підприємством R/3 німецької фірми SAP (вартість впровадження її близько 300000$). Як і система ГАЛАКТИКА вона має модульну структуру, але модулі згруповані в такі основні групи: адміністративна система верхнього рівня (EIS), система фінансового обліку і звітності (FIS), система логістики (LIS — управління матеріальними потоками, закупками матеріалів, планування і управління виробництвом, реалізація готової продукції), система аналізу внутрішньогосподарської діяльності (CIS), система управління персоналом (HIS).

Система також відкрита, організаційно реалізується у вигляді АРМів на ПЕОМ з оболонкою Windows чи бездискових робочих станціях. Сервери працюють під управлінням Unix і Windows NT.

Особливістю структури системи є те, що адміністративна система EIS має власну БД і інструмент для наповнення її інформацією. До неї стікаються дані із прикладних програм, інших систем і зовнішніх джерел, а з допомогою комунікаційного обладнання з EIS можна розсилати адресатам оброблену інформацію та графічні зображення.

Система R/3 також має вбудовану CASE-систему для створення бізнес-додатків в середовищі клієнт-сервер, що полегшує розробку нових продуктів у колективному режимі. Існує також спеціальний інструментальний засіб «Бізнес навігатор», що дозволяє графічно моделювати організаційну структуру підприємства, інформаційно-господарські зв’язки і процеси, полегшує аналіз конкретних процесів.

Багато спільного з вище описаними має і система Scala 5 шведської групи компаній Scala (Scala Busness Solutions NV), що активно поширюється на ринку України та країн СНД. Вона має модульну структуру (фінанси, виробництво, матеріально-технічне постачання, управління проектами і ін.), організаційно реалізується у вигляді АРМів, базується на сучасній технічній базі, але більше орієнтована на автоматизацію управління комерційними підприємствами. Близькою до неї є також система БЕСТ-4 фірми «Інтелект-Сервіс».

Для програмної підтримки управлінської інформаційної системи підприємства середнього рівня в архітектурі клієнт-сервер в Україні компанією «Міратех» створена система ВІРТУОЗ. Програмне забезпечення системи функціонує під управлінням MS Windows 95/NT. Як і в попередніх системах її ядром є кілька модулів: «Зовнішній і управлінський фінансовий облік», «Управління продажами, резервування», «Управління запасами, замовлення», «Каса/банк» і т. ін.

В системі реалізований принцип «від документа», але первинним є не облік, а управління. На основі первинного документа виникає господарська операція, а потім бухгалтерська операція і відповідні показники. Передбачене використання магнітних карт, смарт-карток, переносних штрих-кодових терміналів, штрих-кодової ідентифікації товарів, формування і друку штрих-кодових етикеток, інтеграції з комп’ютерними електронними вагами, що важливо для агропромислового комплексу.

Безперечно, ефективність таких систем зросте ще більше з удосконаленням електронного документообігу, приведенням до єдиного формату і автоматичної фіксації даних у загальній системі підприємство – банк – пенсійний фонд – податкові, статистичні й законодавчі органи.