Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

15.2. Особливості використовуваних в ІС планування основних програмних продуктів

В аграрному менеджменті для розв’язування планових задач використовуються вказані в попередньому розділі пакети програм «АРМ агронома-рільника», «Орендар», «Прогноз», «Прайс», пакет програм «АРМ зоотехніка» Українського проектно-технологічного центру (УПТЦ) «Агропромсистема», пакети програм спеціалізованих НДІ («АСОТ» УкрНДПТІ «Агроресурси», «АРМЕКС», «АРМ селекціонера у свинарстві» і «АРМ селекціонера молочної худоби» Інституту тваринництва; «Маркетинг» і «Виноградар» Інституту виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова; «Урожай», «Ерозія», «Посів» «Полив», «Економіка», «Молоко», «Раціон», програми розрахунків потреби в добривах Інституту зрошувального землеробства; «AGRO+» Інституту механізації і електрифікації сільського господарства, програми проведення селекції Інституту птахівництва і інші), програми складання бізнес-планів «SUCCESS», «Project Expert» та ін., а також програми, розроблені індивідуально для окремих господарств. Міністерством економіки України прийнята для використання прогнозна система «Victoria». Застосування в планових розрахунках економіко-математичних методів полегшується на комп’ютерах з допомогою стандартних пакетів програм: LPG88, PLP88, Lindo, QSB, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, Варітаб, Exсel і інших.

Стандартні пакети програм використовуються для рішення більшості оптимізаційних і інших планових задач. А якщо розмірність розв’язуваних задач перевищує можливості стандартної програми, то задача може вирішуватися поетапно чи з допомогою спеціально підготовлених програм. При поетапному розв’язуванні задачі після одержання чергового результату для подальшого перерахунку можуть вводитися нові обмеження замість виявлених несуттєвими. Крім того, після перевірки результату рішення задачі спеціалістами-економістами залежно від доцільності зміни результату можуть змінюватися окремі обмеження.

Нині найбільш досконалою комп’ютерною системою для виконання прогнозних економічних розрахунків є система «Victoria». Вона особливо ефективна при прогнозуванні на довгостроковий період економіки великих комплексів, регіонів.

Одним із перших комплексів програм, що використовувалися для складання основних планових документів у сільському господарстві (планів соціально-економічного розвитку, або виробничо-фінансових планів, як їх раніше називали, і технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур) були програми, підготовлені в 1973 році Інститутом кібернетики Міністерства сільського господарства колишнього СРСР (виробничо-фінансовий план) та його Ленінградським філіалом (технологічні карти).

Виробничо-фінансовий план для одного господарства складався протягом 5 годин на ЕОМ «Мінськ-22». Він міг розраховуватися у двох варіантах: з оптимізацією виробничої програми, що довше і дорожче, і методом прямих розрахунків. Для оптимальних розрахунків ЕОМ формувала матрицю з 183 змінними і 152 обмеженнями.

Варіантом розрахунку технологічних карт оптимізація не передбачалася.

У 1984 році Українським філіалом колишнього ВДПТІ ЦСУ СРСР для господарств Малинського району Житомирської області розроблений проект складання технологічних карт як в рослинництві, так і в тваринництві на ЕОМ типу М5000. При цьому вже передбачалась оптимізація складання технологічних карт (з використанням модифікованого симплекс-методу і стандартного пакета прикладних програм «Система лінійного програмування /360»), але із задіянням ЄС ЕОМ.

Пізніше було підготовлено багато програм, які використовуються і в даний час, для складання технологічних карт також на персональних ЕОМ.

При підготовці та аналізі бізнес-планів використовуються пакети комп’ютерних програм, що забезпечують економічне та фінансове моделювання, формування окремих таблиць і друк бізнес-планів. Такими пакетами є пакети: COMFAR (Computer model for feasibility analysis and reporting), PROPSPIN (Project profile screening and preappraisal information system), «Альт-Інвест», «Project expert», SUCCESS.

Перші два пакети розроблені спеціалістами UNIDO (при ООН) і використовуються переважно при плануванні і розробці великих інвестиційних проектів. Пакет COMFAR дозволяє обґрунтовувати капіталовкладення в будівництво і виробництво, при розрахунках витрат виробництва враховувати темпи інфляції, відслідковувати зміни потоків коштів з врахуванням виплати податків, дивідендів, процентів за позики. Закритість пакета не дозволяє втручатися в його роботу і підтасовувати дані. Але при користуванні пакетом виникають труднощі з урахуванням деяких особливостей перехідної економіки (затримка платежів, дефіцит коштів і т. ін.).

Пакет PROPSPIN дозволяє програвати різні сценарії відносно проекта, спостерігаючи на екрані вхідні дані і їх фінансовий результат. Є можливість оцінювати план за такими показниками, як норма доходності, період окупності, точка беззбитковості. З допомогою системи проводять попередній фінансовий аналіз проекту і використовують її при складанні бізнес-плану як допоміжний засіб.

Пакет «Альт-інвест» розроблений фірмою «Альт» (Санкт-Петербург) на основі електронної таблиці і всю інформацію (вхідні дані і результати) можна бачити на одному екрані. Пакет дозволяє виконувати розрахунки в постійних і поточних цінах з врахуванням реального на кожний заданий момент банківського процента, оцінювати зміни основних параметрів плану на різні варіанти інфляційних процесів. Хоча стандартний період планування в системі становить 90 днів, він, за бажанням користувача, може змінюватися, як і кількість періодів. Проте вільний доступ до інформації і розрахункових формул, що характерно для електронних таблиць, поряд з певними зручностями при бізнес-плануванні утруднює контроль достовірності розрахунків, коли потрібна перевірка.

Пакет «Project Expert» фірми «Про-Інвест Консалтинг», що почала свою діяльність як інноваційний центр ще при АН СРСР, автоматизує систему планування і аналізу проектів на базі імітаційної моделі грошових потоків, може враховувати національні особливості і завдяки врахуванню міжнародних методичних стандартів є засобом складання бізнес-планів міжнародного рівня.

Пакет «Project Expert» може використовуватися в системі Windows, до того ж у двох варіантах — один (версії 4.1) може застосовуватися для планування і аналізу значних інвестиційних проектів великих корпорацій чи інших об’єктів (з номенклатурою продуктів чи послуг до 100 одиниць, з 10000 можливих різновидів витрат виробництва, з розрахунками в двох валютах, з можливим терміном до 30 років), а інший (версії 4.2) — для малого і середнього бізнесу (з номенклатурою продуктів чи послуг і видів витрат виробництва до 5 одиниць, розрахунками в одній валюті, терміном до 5 років). При бажанні можна також скористатися додатками до основного пакета: «Project Risk» i «Project Questionnaire».

Якщо основний пакет «Project Expert» дозволяє провести фінансовий аналіз проекта, виявити вплив тенденцій в інфляції, курсах валют, структурах витрат на виробництво, надходженнях платежів за реалізовану продукцію, можливих змін у податковій системі, то «Project Risk» забезпечує можливість експертам в діалоговому режимі з системою дати перелік факторів ризику, виділити основні з них і пояснити причини їх виникнення на стадіях підготовки, виробництва та реалізації.

«Project Questionnaire» є засобом для розрахунку узагальненого показника рівня ефективності проекта, якісної його оцінки. Для цього пропонується система експертних листків (до 10) з набором критеріїв (до100), які аналізуються, а результати в бажаному вигляді видаються користувачеві.

У бізнес-плануванні використовуються також пакети «Інвестор», EDIP, FOCCAL і інші. Останнім часом для безпосереднього складання і оформлення на ЕОМ бізнес-планів в Україні, в тому числі і в аграрному менеджменті, почали використовувати пакет SUCCESS-INC фірми Dynamic Pathways Company, адаптований до наших умов.

Пакет SUCCESS працює в діалоговому режимі, пропонує користувачу складання в певній послідовності відповідних розділів плану, в процесі роботи консультує користувача, компонує і друкує готовий бізнес-план. Пакет призначений насамперед для невеликих організацій, підприємців, бізнесменів, менеджерів.

SUCCESS враховує напрямок діяльності (організація, підприємство, магазин і т.д.), рівень підготовки користувача (новачок, є деякий досвід в плануванні і бізнесі, великий досвід ділового планування) і залежно від цього надає конкретні підказки та іншу допомогу. Для цього в системі зберігається велика кількість прикладів, які пропонуються в певних утруднених ситуаціях. Враховуються також вимоги головного читача бізнес-плану (чи це організації, що вкладають капітал в нові підприємства, чи це комерційні банки, державні організації, ділові партнери, чи навіть друзі і родичі). Під час роботи з пакетом можна повертатися до сформованих розділів бізнес-плану, переходити до подальших екранів і розділів, з’ясовувати поточне місцезнаходження.

Існує чимало програм і для виконання окремих планових розрахунків. Так, пакет програм «АРМ зоотехніка», що його розроблено під керівництвом В. Г. Борисенка в УПТЦ «Агропромсистема», дозволяє здійснювати планування і регулювання в сфері кормовиробництва і годівлі тварин. Він може використовуватися зоотехніками, агрономами, економістами, менеджерами на різних рівнях сільськогосподарського виробництва. Пакет дозволяє розв’язувати такі основні задачі:

 розрахунок оптимально збалансованих раціонів і нагромадження банку раціонів;

 раціональний розрахунок кормових ресурсів;

 розрахунок оптимальної структури кормовиробництва і планування посівних площ під кормові культури.

Розрахунки при розв’язуванні зазначених задач оптимізуються з використанням відомої оптимізаційної програми MINOS. Пріоритетним при оптимізації кормової бази є мінімум дефіциту поживних елементів та вартості кормів.

Даний пакет може використовуватися і в оперативному плануванні та регулюванні виробництва в частині складання кормових раціонів і розрахунку кормових ресурсів.

Ефективне оперативне планування потреби в добривах, можливої урожайності, засобів для нейтралізації нітратів орендарям і окремим фермерам доцільно здійснювати з застосуванням пакета «Орендар». Пакет дозволяє розраховувати урожайність згідно з наявними у господарстві ресурсами і потребами в добривах на заданий рівень урожайності, а з врахуванням аналізів на вміст нітратів на окремих ділянках автоматизовано визначати потребу у тому чи іншому розмірі дози підживлення азотом для нейтралізації нітратів.

Складання оперативних планів проведення польових робіт у напружені їх періоди можна виконувати із застосуванням системи алгоритмів і програм, розроблених в Інституті аграрної економіки УААН під керівництвом Б. К. Скирти [18]. У системі використовується економіко-математичне моделювання, ранжування технологічних операцій на основі критерію максималізації загальних обсягів продукції рільництва та оцінки пріоритетності комплектів машин за продуктивністю при їх закріпленні за технологічними операціями. Складені таким чином оперативні плани передбачають удосконалену організацію технологічних процесів, збільшення продуктивності і раціонального використання на польових роботах машинно-тракторного парку, зменшення витрат на виробництво продукції, зменшення втрат урожаю, доцільніше використання механізаторів, максимальне використання світлового дня.

Оперативні плани польових робіт складаються шляхом почергового забезпечення технологічних операцій вільною на даний момент технікою. Але для вибору техніки всі операції, які необхідно виконати у заданий інтервал часу, групуються за початковими датами і рівнем можливих втрат продукції в грошовому виразі від зволікання з початком їх проведення, а агрегати технічних засобів ранжуються за продуктивністю чи іншими для даної місцевості критеріями. У разі неможливості забезпечити поточні операції агрегатами з вищим пріоритетом внаслідок їх зайнятості на інших операціях закріплюють комплект із черговим нижчим пріоритетом. Можливі також зсуви початку робіт до допустимої дати. Закріплення техніки за операціями лягає в основу і для подальшого закріплення механізаторів за виконуваними роботами в плановому періоді. Якщо виконати операції наявною технікою неможливо, система повідомляє про це своїми засобами інтерфейсу. Оптимізація технологій (методом експертних оцінок) передбачена і в системі «АСОТ».

У тваринництві часто появляється необхідність оперативного прогнозування і планування виходу продукції чи інших прогнозів і планів, що враховують нові обставини і зміни. Це стосується планів приплоду, планів надою молока, планів запліднення і т. ін. Для цього використовується багато систем і окремих програм, в яких закладені принципи розрахунків, що були реалізовані ще у відомій системі «Селекс» на великих ЕОМ. Хоч основним призначенням системи «Селекс» було забезпечення інформацією з молочного скотарства насамперед біологічних служб (племінна справа, ветеринарія, зоотехнія), в ній також була реалізована модель помісячного планування надоїв молока, планування розтелів. Пізніше ця система під назвою «Селекс-Мікро» була реалізована і на ПЕОМ. Подібна система на ПЕОМ розроблена також в УПТЦ «Агропромсистема», а система автоматизації племінної справи у вівчарстві — асоціацією «Україна» Мінагропрому України та інститутами тваринництва і птахівництва, про що йшлося раніше, і в інших галузях.

Для планування надоїв, розтелів, осіменінь, складання кормових раціонів використовуються також в окремих господарствах індивідуальні програми, наприклад у КСП «Перемога» Кагарлицького району Київської області.