Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

15.4. Технологія розв’язування задач в ІС планування

Більшість технологічних схем розв’язування планових задач зводиться до введення в ЕОМ змінної інформації про основні програмні показники виробництва і наступного машинного розрахунку планів на основі додаткового підключення вхідних баз даних з нормативами і іншими, при необхідності, даними (довідники, облікові дані тощо), що в узагальненому вигляді на прикладі однієї із задач показано на рис. 9. 12.

У сучасних інформаційних технологіях планові задачі вирішуються переважно в діалоговому режимі з допомогою систем меню, шаблонів, запитів і т.д. Оскільки в ІС нормування і планування часто використовуються одні й ті самі програмні продукти, то більшість технологічних процедур для розглянутих пакетів такі самі, як і описані в попередньому розділі. Але є і особливості. Наприклад, у пакеті «Прайс» при розрахунках вихідних машинограм після входження в пункт головного меню «Планові розрахунки» на екрані з’являється відеокадр, показаний на рис. 15. 2.Права частина відеокадра використовується для перегляду і вибору з допомогою полів «Перший», «Попередній», «Наступний» «Останній» потрібного коду відділку, бригади, тварин та продукції. Розрахунок починається після підведення курсора на поле «Почати розрахунок» і натискання клавіша «Enter». Після закінчення розрахунку курсор переміститься на поле «Перегляд» і натискання клавіша «Page Dоwn» дозволить переглядати відеограму, а поле «Друк» забезпечує її друк.

Зміна відеокадра здійснюється активізацією поля «Вихід».

Такий зміст і аналогічні принципи роботи має також відеокадр, що появляється після входження в пункт головного меню «Аналітичні розрахунки» (для одержання машинограм АВС1, АВС2, ФСВ1 – ФСВ4), лише відсутні коди відділку та бригади.

Пакет «АРМ зоотехніка» запускається натисканням на клавішу «0». Головне меню з’являється, як і в попередньому пакеті, у вигляді рядка в верхній частині екрана, а випадаючі підменю розкриваються при активізації їх назв в списку головного меню. Подальший діалог з системою здійснюється із допомогою випливаючих меню.

Пакет SUCCESS стартує з допомогою однойменного файла з розширенням «.exe». Діалоговий режим спілкування з користувачем забезпечується системою діалогових вікон, підказок по суті пунктів бізнес-плану і висвітлюванням у нижній частині відеокадру призначення функцінальних клавішів при складанні документа (переміщення по екранах і розділах, друк і т. ін.). Переважаюча форма діалогу: питання  підказка  відповідь.

При використанні стандартних пакетів для виконання оптимізаційних розрахунків при плануванні (PLP88, LPG88, LINDO, QSB і ін.) керуються інструкціями з їх використання. Проте ці пакети вимагають великих трудозатрат на підготовку і введення даних в ЕОМ, оскільки не дозволяють імпортувати готові файли, створені за допомогою інших систем в процесі комп’ютерного розв’язування поточних економічних задач. Тому часто розробляють додаткові сервісні програми, які полегшують і прискорюють оптимізаційні розрахунки на пакетах PLP88 і LPG88 [ 10 ], LINDO та інших. Так, розроблений в ІАЕ УААН комплекс сервісних програм OPTI-SERVICE автоматизує найбільш трудомісткі підготовчі операції з побудови окремих блоків моделі, обробку вхідної інформації, розрахунок коефіцієнтів матриці та її формування в оперативній пам’яті комп’ютера. Тому в цьому разі перед безпосереднім розв’язанням задач за допомогою пакетів оптимізації PLP88 і LPG88 програмами INPUTAB.FOX i NULBASA.FOX комплексу OPTI- SERVICE необхідно підготовити в системі FOXBASE вхідну інформацію, програмою TEMAT.FOX розрахувати техніко-економічні коефіцієнти та побудувати матрицю, а після оптимального розв’язку програмами TAB.FOX та PECHTA.FOX заповнити і роздрукувати результативні табличні форми. У специфічних умовах використовуються й інші програми.

Технологічні особливості використання в плануванні табличних процесорів пов’язані як з специфікою роботи з ними, так і з різними версіями програмних продуктів. Можливість написаня на одному робочому аркуші системи програми формування нормативів і програми планових розрахунків з одночасним візуальним сприйняттям результатів розрахунків дозволяє економічному працівникові легко виявляти неузгодженості в нормативах і планах та оперативно їх виправляти. На відміну від інших програмних продуктів більшість спеціалістів з менеджменту можуть самостійно при необхідності змінювати алгоритми виконання розрахунків готових програм чи оперативно реалізувати алгоритм розв’язування якоїсь нової задачі. Це полегшується також набором великої кількості готових математичних і статистичних функцій та графічних можливостей пакетів з табличними процесорами. Проте слід пам’ятати, що в різних версіях навіть одного пакета реалізації окремих функцій можуть відрізнятися (наприклад, множинна кореляція в ЕXСEL-5 i EXСEL-97, що працюють з операційною системою WINDOWS). Зауважимо, що для знаходження ряду коефіцієнтів лінійних залежностей зіставлюваних даних в EXCEL-97 після набору (чи вибірки за БД) вхідних даних (х і у) на екрані дисплея, виділення інверсним фоном місця одержання результату, запуску з допомогою майстра функцій категорій функції «статистична», а потім функції «лінійна», запису в необхідних вікнах координат х і у, проставлення «1» у вікна «Константа» і «Стат» одночасно натискається комбінація клавіш «Ctrl» + «Shift» + «Enter»

Перелічені вище програмні продукти можуть використовуватися в технологіях планування окремих господарств на звичайних комп’ютерах. При використанні ж у планових ІС великих агропромислових формувань системи «Victoria» для виконання розрахунків потрібні більш значні ресурси. Бажаним є мережне використання комп’ютерів з ОС UNIX, обсяг оперативної пам’яті щонайменше в 1 Гб, розмір жорсткого диска – 1 Гб, CD-ROM, Oracle RDBMS Server 7.1 чи більш пізньої версій, X Window Sistem X11R5 i Motif 1.2 чи вище.

Технологія роботи із системою реалізується в дружньому інтерфейсі і є багатокористувацькою, оскільки дозволяє одночасно досліджувати кілька об’єктів різними експертами. Кожний користувач має свої власні права доступу і унікальний пароль. При використанні системи з допомогою віконного діалогу необхідно:

— зареєструватись, вибрати територіальний об’єкт і вказати часові межі та інтервали дослідження;

— проглянути бази існуючих рішень за вибраним об’єктом і вибрати одне з них для створення нового;

— вибрати рівні моделювання (слабкої, сильної чи оптимальної математичних моделей);

— створити і помістити в БД сценарій з широкого кола показників, необхідних для роботи моделей відповідного рівня;

— описати додаткові умови, при яких виконується прогнозування (врахування ресурсо- і енергозберігаючої політики, різних імпортно-експортних пріоритетів, екологічних наслідків тощо);

— запустити розрахунковий алгоритм, зробити експрес-аналіз і помістити в БД здобутий результат розв’язування.

У системі закладена унікальна можливість: можна діставати результати у вигляді таблиць чи графіків та діаграм на основі введених даних, а можна і навпаки — у діалоговому режимі задавати форми вихідних графіків та діаграм, а система розрахує і обґрунтує потрібні для цього вхідні дані.