Звітність бюджетних установ (2005)

РОЗДІЛ Х. ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ ДЛЯ ОЦІНКИЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮКОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вивчення курсу «Звітність в бюджетних установах» є важливим елементом професійної підготовки студентів зі спеціалізації «Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими організаціями». За умов ринкової економіки система звітності повинна забезпечувати повну, своєчасну і достовірну інформацію про фінансовий стан бюджетних установ, що необхідно не тільки внутрішнім, а й зовнішнім споживачам для прийняття відповідних управлінських рішень. Це означає необхідність засвоєння для практичного використання сукупності конкретних методів і прийомів складання звітності бюджетних установ, що будуються на загальновизнаних принципах бухгалтерського обліку.

Дисципліна «Звітність бюджетних установ» призначена для студентів, які навчаються за спеціальністю 7106 та 8106 «Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими організаціями» на рівні магістрів.

Мета вивчення дисципліни — набуття теоретичних і практичних знань складання звітності в бюджетних установах, його методики й техніки.

У результаті вивчення дисципліни магістр повинен:

—знати порядок заключення рахунків поточного обліку;

—набути практичних навичок складання звітності в повному обсязі передбачуваних форм;

—володіти методикою перевірки взаємозв’язку основних показників форм звітності;

—вміти складати пояснювальні записки до річних звітів;

—знати порядок подання звіту та його затвердження.

Сучасні студенти та викладачі повинні вміти як накопичувати і аналізувати інформацію, так і швидко реагувати на зміни, які відбуваються в суспільстві. Значною мірою це стосується і студентів, які вивчають дисципліну «Звітність бюджетних установ», адже цій дисципліні належить важлива роль при підготовці спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку.

Процес викладання у навчальних закладах має супроводжуватися та забезпечуватися найсучаснішими науковими розробками. Це стосується і широкого використанням комп’ютерних технологій та комп’ютерної техніки, оскільки на даний час складання звітності неможливо удосконалювати без використання технології автоматизованої обробки даних з використанням ЕОМ та інших технічних засобів управління. Бухгалтери повинні не тільки знати експлуатаційні можливості сучасної обчислювальної техніки, а й володіти раціональними способами автоматизованого рішення облікових завдань.

Курс дисципліни рівня магістерської підготовки «Звітність бюджетних установ» розраховано на 162 години, з яких більшість відведено для індивідуальних занять та самостійної роботи.

Для ефективного засвоєння курсу «Звітність бюджетних установ» викладачам необхідно застосовувати нові методи контролю якості знань, зокрема тестування знань студентів.

Основними типами тестових запитань, які можуть бути використані викладачами, є тестові запитання:

з одиничною відповіддю;

з множиною відповідей;

альтернативні;

ті, правильна відповідь на які вимагає знання чіткої послідовності проведення деяких робіт і процесів.

На даний момент існує багато різноманітних комп’ютерних програм тестування, які надають різні можливості перевірки знань студентів. У роботі наведено примірний перелік тестових запитань з курсу «Звітність бюджетних установ».

На думку автора, одним з кращих видів пакетного тестування є «Тренажер». Ця програма дозволяє викладачеві створити тест з будь-якою кількістю запитань у тесті, але з однією правильною відповіддю, редагувати запитання в тесті, вводити додаткові запитання, змінювати теми. При цьому студентам надається можливість/неможливість переходу до попереднього питання.

Робота з прикладною програмою «Редактор тренажера» і «Тренажер»

Запуск програми

Зробити клик лівою кнопкою миші на основному елементі панелі «Пуск», розгорнеться «Головне меню» (рис. 10.1).

За допомогою миші вкажемо послідовно на пункти і підпункти — Программы / Тестовые программы / Тренажер / Редактор тренажера.Після дій, вказаних вище, з’явиться вікно реєстрації (рис.10.2). У вікні з назвою «Наберите пароль» наберемо пароль з будь-яких знаків і запам’ятаємо його, оскільки його потрібно завжди набирати при запуску даної програми.Робота з програмою «редактор тренажера»

Після реєстрації з’явиться вікно для запису тем і запитань тестування, яке називається «Темы и вопросы» (рис. 10.3). Вказавши на знак «плюс» вікна «Название темы», запишемо назву теми. Потім переходимо до варіантів відповідей і зафіксуємо № ___ правильної відповіді (рис. 10.4). «Тема, запитання і варіанти відповідей». Після вказання на «ОК» з’являться нове запитання і варіанти відповідей.

Робота з програмою «Тренажер»

Указавши у «Головному меню» на пункт «Тренажер», з’явиться вікно із запитаннями і варіантами відповідей. Указавши на кожну «можливу правильну відповідь» і дійшовши таким чином до останнього запитання, перейдемо до вікна «Результати» (рис.10.5). Програма передбачає надання відомостей про допущені помилки із зазначенням запитання, на яке вказав студент, отриманої відповіді й правильної відповіді.Т1. Звітність бюджетних установ

V 1. Хто є користувачем бухгалтерської звітності?

01. Працівники установи або їх представники

02. Інвестори

03. Кредитори

04. Постачальники

05. Клієнти

06. Уряд та урядові установи

07. Громадськість

08. Конкуренти

Р1—7

V 2. Основні принципи звітності бюджетних установ

01. Обачність

02. Повне висвітлення

03. Автономність

04. Послідовність

05. Безперервність

06. Нарахування та відповідність доходів і витрат

07. Превалювання сутності над формою

08. Історична (фактична) собівартість

09. Єдиний грошовий вимірник

010. Періодичність

Р1—10

V 3. Бухгалтерський баланс

01. Таблиця

02. Двостороння таблиця

Р2

V 4. Основні форми річної звітності

01. Форма № 1 «Баланс»

02. Форма № 2 кд, 2 км «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»

03. Форма № 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України»

04. Форма № 4-1 кд, 4-1 км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами»

05. Форма № 4-2 кд, 4-2 км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»

06. Форма № 4-3 кд, 4-3 км «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»

07. Форма № 4-3 кд.1, 4-3 км.1 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій»

08. Форма № 7 кд, 7 км «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

09. Форма № 7 кд.1, 7 км.1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ за довгостроковими розрахунками»

010. Форма № 8 кд, 8 км «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ», пояснювальна записка до квартального звіту

Р1—10

V 5. Які статті не включаються в 1-й розділ активу балансу?

01. Нематеріальні активи

02. Основні засоби

03. Інші необоротні матеріальні активи

04. Матеріали і продукти харчування

Р4

V 6. Які статті не включаються в 2-й розділ активу балансу?

01. Матеріали і продукти харчування

02. Малоцінні та швидкозношувані предмети

03. Інші запаси

04. Дебіторська заборгованість

05. Виробничі витрати

06. Короткострокові векселі одержані

07. Інші кошти

08. Грошові кошти в дорозі

09. Рахунки в банках

010. Рахунки в казначействі

011. Рахунки в казначействі спеціального фонду

012. Інші рахунки в казначействі

013. Каса

Р5

V 7. Які статті не включаються в 3-й розділ активу балансу?

01. Видатки загального фонду

02. Видатки спеціального фонду

03. Каса

04. Виробничі витрати

Р3

V 8. Які статті не включаються в 1-й розділ пасиву балансу?

01. Довгострокові зобов’язання

02. Фонд у необоротних активах

03. Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

04. Фінансовий результат

05. Результат виконання кошторису за загальним фондом

06. Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

07. Результати переоцінок

Р1

V 9. Які статті не включаються в 2-й розділ пасиву балансу?

01. Кошти батьків за надані послуги

02. Довгострокові зобов’язання

03. Короткострокові позики

04. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

05. Короткострокові векселі видані

06. Кредиторська заборгованість

07. Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

08. Розрахунки за спеціальними видами платежів

09. Розрахунки з податків та платежів

010. Розрахунки зі страхування

011. Розрахунки із заробітної плати

012. Розрахунки зі стипендіатами

013. Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

014. Розрахунки за депозитними сумами

015. Розрахунки за іншими операціями

Р1

V 10. Які статті не включаються в 3-й розділ пасиву балансу?

01. Доходи загального фонду

02. Доходи спеціального фонду

03. Доходи за спеціальними коштами

04. Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

05. Короткострокові позики

06. Доходи за іншими джерелами власних надходжень

07. Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

08. Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

09. Доходи за витратами майбутніх періодів

010. Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

Р5

V 11. Які матеріальні цінності належать до основних засобів незалежно від вартості?

01. Знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.)

02. Бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву

03. Сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі зі строком експлуатації до двох років (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та ін.)

04. Спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень)

05. Спеціальний одяг, спеціальне взуття, постільні речі

06.Формений одяг, призначений для видачі працівникам установ

07. Тимчасові нетитульні споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт

08. Тара для зберігання товарів, матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів

09. Предмети, призначені для видачі напрокат

010. Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім’ї бджіл

011. Робочі та продуктивні тварини

Р11

V 12. Які матеріальні та нематеріальні ресурси не входять до складу необоротних активів?

01. Основні засоби

02. Виробничі запаси

03. Інші необоротні матеріальні активи

04. Нематеріальні активи

Р2

V 13. Яке із визначень не є особливістю бухгалтерської звітності?

01. Обов’язковість та державне регламентування

02. Єдність форми та змісту

03. Методологічна єдність показників

04. Достовірність звітних показників

05. Узагальнення звітності

06. Простота, ясність, доступність та прозорість звітності

07. Цілісність

08. Послідовність

Р5

V 14. Який показник не відповідає Ф№2д «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»?

01. Показники

02. Код економічної класифікації видатків

03. Код рядка

04. Затверджено кошторисом на рік

05. План асигнувань на звітний період

06. Ліміти асигнувань на звітний період

07. Залишок на початок року

08. Надійшло коштів за звітний період

09. Касові видатки за минулий рік

010. Касові видатки

011. Фактичні видатки

012. Залишок на кінець звітного періоду

Р9

V 15. На підставі яких документів заповнюється баланс?

01. Первинних документів

02. Кошторису

03. Актів інвентаризації

04. Меморіальних ордерів № 1—15

05. Книги «Журнал-головна»

06. Меморіального ордера Ф№274 (бюджет)

Р5

V 16. На підставі яких М/О заповнюється звіт Ф№5?

01. М/О № 1 Накопичувальна відомість за касовими операціями Ф№380

02. М/О № 2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 381 (бюджет)

03. М/О №3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 382 (бюджет)

04. М/О №4 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами Ф № 408 (бюджет)

05. М/О №5 Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій Ф № 405 (бюджет)

06. М/О № 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами Ф № 409 (бюджет)

07. М/О № 7 Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів Ф № 410 (бюджет)

08. М/О № 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами Ф № 386 (бюджет)

09. М/О № 9 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів Ф № 438 (бюджет) та М/О №Ф №274

010. М/О № 10 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів Ф№439 (бюджет)

011. М/О № 11 Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування Ф № 398 (бюджет)

012. М/О № 12 Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування Ф № 411 (бюджет)

013. М/О №13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів Ф № 396 (бюджет)

014. М/О № 14 Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ Ф № 409 (бюджет)

015. М/О № 15 Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей Ф № 406 (бюджет)

016. М/О № Ф №274 (бюджет)

Р9

V 17. По яких рахунках не проводяться операції по річному заключення рахунків?

01. Рах.431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»

02. Рах.432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом»

03. Рах.681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом»

04. Рах. 701 «Асигнування з Державного бюджету на видатки установи та інші заходи»

05. Рах. 702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи»

06. Рах. 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»

07. Рах.712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»

08. Рах. 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»

09. Рах. 714 «Кошти батьків за надані послуги»

010. Рах. 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»

011. Рах. 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів»

012. Рах. 682 «Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом»

013. Рах. 675 « Розрахунки з іншими кредиторами»

Р13

V 18. На підставі яких М/О заповнюється звіт Ф № 6?

01. М/О №1 Накопичувальна відомість за касовими операціями Ф №380 (бюджет)

02. М/О № 2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 381 (бюджет)

03. М/О № 3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 382 (бюджет).

04. М/О № 4 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами Ф № 408 (бюджет)

05. М/О № 5 Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій Ф № 405 (бюджет)

06. М/О № 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами Ф № 409 (бюджет)

07. М/О № 7 Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів Ф № 410 (бюджет)

08. М/О № 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами Ф № 386 (бюджет)

09. М/О № 9 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів Ф № 438 (бюджет)

010. М/О № 10 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів Ф №439 (бюджет)

011. М/О № 11 Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування Ф № 398 (бюджет)

012. М/О № 12 Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування Ф № 411 (бюджет)

013. М/О № 13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів Ф № 396 (бюджет)

014. М/О Ф № 14 Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ Ф № 409 (бюджет)

015. М/О № 15 Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей Ф № 406 (бюджет)

016. М/О № Форма № 274 (бюджет)

Р13

V 19. Терміни подання місячної звітності…

01. Не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним

02. Не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним

03. Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним

04. Не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним

Р2

V 20. Терміни подання квартальної звітності…

01. Не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

02. Не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

03. Не пізніше 15-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

04. Не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

05. Не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Р5

V 21. Терміни подання річного звіту…

01. Не пізніше 20 січня, наступного за звітним роком

02. Не пізніше 22 січня, наступного за звітним роком

03. Не пізніше 25 січня, наступного за звітним роком

04. Не пізніше 30 березня, наступного за звітним роком

Р2

V 22. Показники яких форм звітності зіставляються?

01. Показники всіх форм звітності

02. Показники форм №1, 2, 4, 5, 6, 7, 15

03. Показники балансу

04. Показники інших форм звітності

Р2

V 23. Який показник не відповідає Ф № 2км «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»?

01.Показники

02.Код економічної класифікації видатків

03.Код рядка

04.Затверджено кошторисом на рік

05.План асигнувань на звітний період

06.Ліміти асигнувань звітного періоду

07. Залишок на початок року

08. Надійшло коштів за звітний період

09. Касові видатки

010. Фактичні видатки

011. Залишок на кінець звітного періоду

012. Фактичні видатки за минулий рік

Р12

V 24. Який показник не відповідає Ф №2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України»?

01. Код економічної класифікації видатків

02. Затверджено кошторисом на рік

03. План асигнувань на звітний період

04. Ліміти асигнувань звітного періоду

05. Залишок коштів на початок звітного року

06. Надійшло коштів за звітний період

07. Курсова різниця

08. Касові видатки

09. Фактичні видатки

010. Фактичні видатки за минулий рік

011. Залишок коштів на кінець звітного періоду

Р10

V25. Який показник не відповідає Ф № 7д «Звіт про заборгованість бюджетних установ»?

01. Показники

02. Код економічної класифікації видатків

03. Затверджено кошторисом на рік

04. Дебіторська заборгованість на початок року

05. Дебіторська заборгованість на звітну дату — всього

06. Дебіторська заборгованість на звітну дату — прострочена

07. Кредиторська заборгованість на початок року

08. Кредиторська заборгованість на звітну дату — всього

09.Кредиторська заборгованість на звітну дату — прострочена

010. Кредиторська заборгованість за минулий рік

Р10

V 26. Що являє собою довідка до балансу?

01. Стаття балансу

02. Довідка до рах. 70 «Доходи загального фонду» та до рах.71 «Доходи спеціального фонду»

03. Довідка до рах. 70 «Доходи загального фонду» та рах. 71 «Доходи спеціального фонду» з показниками по дебету та кредиту «Сума за кошторисом видатків»

04. Невід’ємна частина балансу з характеристикою, поданою у третьому питанні

Р4

V 27. На підставі якого М/О заповнюється Звіт Ф № І5?

01. М/О № 1 Накопичувальна відомість за касовими операціями Ф № 380 (бюджет)

02. М/О № 2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 381 (бюджет)

03. М/О № 3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 382 (бюджет)

04. М/О № 4 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами Ф № 408 (бюджет)

05. М/О №5 Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій Ф № 405 (бюджет)

06. М/О № 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами Ф № 409 (бюджет)

07. М/О № 7 Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів Ф № 410 (бюджет)

08. М/О № 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами Ф №386 (бюджет)

09. М/О № 9 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів Ф№438 (бюджет)

010. М/О № 10 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношувальних предметів Ф№439 (бюджет)

011. М/О № 11 Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування Ф № 398 (бюджет)

012. М/О№12 Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування Ф№ 411 (бюджет)

013. М/О № 13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів Ф № 396 (бюджет)

014. М/О № 14 Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ Ф №409 (бюджет)

015. М/О № 15 Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей Ф № 406 (бюджет)

016. М/О № 16 Форма № 274 (бюджет)

Р4

V 28. Нормативні документи, що втратили чинність при складанні звітів за 200__ р.

01. Постанова Кабміну України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності України» від03.04.93 № 250

02. Постанова Кабміну України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.00 №419

03. Постанова Кабміну України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 09.01.00 № 17

04. Наказ Мінфіну України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 21.01.00 №10

05. Наказ Державного казначейства України «Інструкція про порядок складання у 2003 році річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів» від 24.12.03 №238

06.Наказ Державного казначейства України «Про затвердження інструкції про порядок складання за 200__р. фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів» від _______________

07. Наказ Мінфіну України «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» від 27.12.01№ 604

Р1

V 29. Який розділ відсутній у Звіті про утримання дитячих дошкільних закладів Ф № 3-дс?

01. Джерело коштів і видатків

02. Показники по штатах і контингентах

03. Середньорічне число штатних одиниць

Р3

V 30. Який показник відсутній у розділі звіту Ф №3-дс «Джерело коштів і видатків»?

01. Показники

02. Коди

03. Затверджено кошторисом на рік

04. Фактично виконано

05. Виконано з початку року

Р4

V 31. Який показник відсутній у розділі Ф №3-дс «Показники по штатах і контингентах»?

01. Показники

02. Коди

03. Затверджено планом

04. Касові видатки

05. Фактично на кінець року (кварталу)

Р4← prev content next →