Бюджетний менеджмент (2004)

ГЛАВА 6. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Виконання бюджету означає забезпечення повного і своєчасного надходження запланованих доходів, податків і платежів у всі ланки бюджетної системи та безперервне фінансування заходів, затверджених в бюджеті. Ця стадія бюджетного процесу включає заходи по виконанню доходної і видаткової частини кожного із бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету України.

До принципів організації виконання бюджету відносять:

забезпечення повного і своєчасного надходження доходів в цілому і по кожному джерелу окремо;

фінансування заходів в межах затверджених в бюджеті сум і на протязі бюджетного року;

надання бюджетних коштів в міру виконання кожним підприємством, організацією, установою планових завдань і з урахуванням освоєння раніше виділених коштів;

фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;

дотримання режиму економії в витрачанні трудових і природних ресурсів, матеріальних коштів;

забезпечення ефективного контролю за правильним використанням державних коштів;

дотримання на підприємствах і в організаціях бюджетної сфери державної планової і фінансової дисципліни.

Завдання по виконанню бюджету покладаються на фінансові органи, установи банків, міністерства, відомства, місцеві органи влади, підприємства, організації і установи.

Бюджетний розпис. Бюджетна класифікація

Основою для виконання Державного і місцевих бюджетів є розпис доходів і видатків. Розпис доходів і видатків Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України відповідно до показників затвердженого бюджету. Розписи доходів і видатків Республіканського бюджету АРК складає Міністерство фінансів АРК; обласних і міських (м. м. Київ і Севастополь) бюджетів - фінансові управління обласних і міських державних адміністрацій; районних, сільських, селищних, міських - фінансові відділи відповідних виконавчих органів. Бюджетний розпис складають на рік з розбивкою на квартали і місяці. Неспроможність збалансування бюджету в окремому кварталі або місяці є підставою для виділення планових бюджетних позичок. Забезпечення збалансування бюджету в кварталах і кожного місяця досягається рівномірним розподілом видатків та встановленням відповідних термінів надходження доходів. Складання бюджетного розпису потребує певних навичок та високої відповідальності працівників фінансових органів. Чим краще складений розпис, тим чіткіше організовано виконання бюджету. Розпис доходів і видатків складають відповідно до порядкових номерів надходжень та видатків бюджету. Порядкові номери (коди) і повні найменування доходів і видатків бюджету зазначені в бюджетній класифікації. Бюджетна класифікація - це систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками. Структуру бюджетної класифікації розробляє Кабінет Міністрів України і затверджує Верховна Рада України. В розробці бюджетної класифікації безпосередню участь приймає Міністерство фінансів України.

Структура діючої бюджетної класифікації затверджена Постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 року “Про структуру бюджетної класифікації України” і запроваджена з 1 січня 1998 року наказом Міністерства фінансів України від 3 грудня 1997 року № 265.

Діюча бюджетна класифікація складається із чотирьох розділів:

Розділ І. Класифікація доходів бюджету.

Розділ ІІ. Класифікація видатків бюджету.

Розділ ІІІ. Класифікація фінансування бюджету.

Розділ IV. Класифікація боргу.

В першому розділі передбачено, що доходи бюджету складаються із трьох складових: сукупні доходи, офіційні трансферти та державні цільові фонди. Сукупні доходи складаються із поточних доходів і доходів від операцій з капіталом. Поточні доходи, в свою чергу, поділяються на податкові і неподаткові надходження. Коди доходів складаються із восьми знаків.

Податкові надходження (код - 10000000) згруповані в залежності від джерела одержання податку в шість груп.

До них належать:Кожна із зазначених підгруп відповідної групи податків, в свою чергу, класифікується за певними ознаками:Доходи від операцій з капіталом (код - 30000000) (код - 30000000) включають в себе:Другою складовою доходів бюджету є офіційні трансферти (40000000). Бюджетною класифікацією передбачені трансферти одержані:Важливим є поділ одержаних трансфертів на поточні і капітальні.

Третьою і останньою складовою доходів бюджету є державні цільові фонди (код 50000000). В бюджетній класифікації зазначені фонди, які утворюються на рівні держави:В другому розділі бюджетної класифікації передбачена класифікація видатків бюджету за трьома ознаками: функціональна, відомча і економічна. Функціональна структура бюджету будується відповідно до основних функцій держави, які представлені у вигляді 25 функціональних груп з розподілом кожної на підгрупи - всього 134. Функціональна класифікація видатків бюджету передбачає видатки на:

Кожна із функціональних підгруп даної класифікації включає в себе перелік органів установ, закладів, певних заходів, виплат, допомоги та ін.

Наприклад. 1. В першій функціональній групі виділена четверта підгрупа “Утримання фінансових і фіскальних органів” (код - 010400), яка включає в себе наступні органи і заходи:В четвертій функціональній групі виділена друга підгрупа “Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямків науково-технічного прогресу” (код - 040200), яка включає в себе видатки на наступні заходи:В дев'ятій функціональній групі виділена третя підгрупа “Допомога сім'ям з дітьми” (код - 090300), яка включає наступні види допомоги і виплат:Відомча класифікація видатків Державного бюджету передбачає розподіл видатків по головним розпорядниками бюджетних коштів. Код, який присвоєно кожному із ГРК складається із трьох знаків. В переліку зазначено 186 головних розпорядників коштів, які одержують кошти із Державного бюджету.

Наприклад:Також у бюджетній класифікації використана практика класифікації видатків бюджету за економічним змістом виконуваних операцій. Економічна класифікація видатків бюджету передбачає:

загальні видатки, як суму поточних, капітальних та нерозподілених видатків;

кредитування з вирахуванням погашення.

В зазначеній класифікації використовують чотирьохзначний код.

В третьому розділі бюджетної класифікації передбачена класифікація фінансування бюджету за типом кредитора і за типом боргового зобов'язання. Класифікація фінансування за типом кредитора включає внутрішнє і зовнішнє фінансування Внутрішнє фінансування (код - 200000) здійснюється за рахунок:Зовнішнє фінансування (код - 300000) здійснюється за рахунок:Класифікація фінансування за типом боргового зобов'язання також включає внутрішнє і зовнішнє фінансування. Внутрішнє фінансування (код - 400000) здійснюється за рахунок:Зовнішнє фінансування за типом боргового зобов'язання (код - 500000) здійснюється за рахунок:Четвертий розділ бюджетної класифікації передбачає класифікацію боргу за типом кредитора і за типом боргового зобов'язання. Класифікація боргу за типом кредитора передбачає класифікацію внутрішнього і зовнішнього боргу держави по структурі. Внутрішній борг за типом кредитора (код - 20000) включає в себе:Структура зовнішнього боргу за типом кредитора (код - 30000) наступна:Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання також передбачає класифікацію як внутрішнього, так і зовнішнього боргу. Внутрішній борг (код - 40000) включає в себе:Складові зовнішнього боргу за типом боргового зобов'язання (код - 50000) наступні:На основі бюджетної класифікації здійснюється також і формування бюджетів всіх рівнів та зведеного бюджету України. Вона дозволяє детально згрупувати доходи та видатки бюджету. Від того, наскільки чітко будуть згруповані доходи і видатки бюджету, залежить і виконання розроблених показників, а також контроль за надходженням коштів до бюджету і за їх цільовим використанням. Бюджетна класифікація виконує важливі організаційні функції і при цьому має велике економічне значення.