Бюджетний менеджмент (2004)

7.3. Облік фінансування і видатків бюджету

Документооборот з фінансування видатків бюджету. При діючому в Україні з 1 липня 1993 р. методі фінансування з Державного і місцевих бюджетів основним первинним документом виступає платіжне доручення за формою 0410001.Фінансування розпорядників коштів з Державного бюджету здійснюється шляхом перерахування коштів на їх поточні/реєстраційні бюджетні рахунки з єдиного казначейського рахунку, відкриті в установах уповноважених банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

Фінансування здійснюється:

- за відомчою структурою;

- через органи Державного казначейства (з 1 квітня 1997 року).При фінансуванні видатків з Державного бюджету України за відомчою структурою платіжні доручення складає операційно-контрольне управління Головного управління Державного казначейства на підставі поданих головними розпорядниками коштів розподілів бюджетних коштів. Розподіл бюджетних коштів складається в 2-х примірниках. Один примірник розподілу залишається у головного розпорядника коштів та реєструється в журналі реєстрації розподілу коштів, а другий подається Головному управлінню Державного казначейства.На підставі поданого розподілу управління оперативно-касового планування видатків складає в 2 примірниках розпорядження на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунку, яке реєструється в журналі реєстрації розпоряджень. Розпорядження підписується начальником управління оперативно-касового планування видатків та затверджується начальником Головного управління Державного казначейства. Перший примірник розпорядження передається до управління бухгалтерського обліку та звітності, як підстава для перерахування коштів, другий залишається в управлінні оперативно-касового планування видатків.

Управління бухгалтерського обліку та звітності звіряє суми фінансування із залишками невикористаних асигнувань по конкретних кодах бюджетної класифікації. Цей же примірник розпорядження передається операційно-контрольному управлінню для перерахування коштів за призначенням. На підставі цього розпорядження в цьому ж управлінні виписується платіжне доручення в 3-х примірниках на перерахування бюджетних коштів з єдиного казначейського рахунку. Всі виписані за день платіжні доручення зазначаються в Реєстрі платіжних доручень на фінансування видатків з Державного бюджету, який складається у 2-х примірниках. У ньому вказані: перелік всіх платіжних доручень по номерах, сума, одержувач. Всі примірники платіжних доручень і реєстрів представляються в уповноважений банк. Перші примірники платіжного доручення і реєстру залишаються в банку. Другий примірник платіжного доручення і другий примірник реєстру повертаються в Головне управління Державного казначейства. Третій примірник платіжного доручення отримує головний розпорядник коштів.Схема документообороту і процес фінансування з Державного бюджету за відомчою структурою представлені на рис.При фінансуванні розпорядників бюджетних коштів через територіальні органи Державного казначейства в уповноважених установах банків закриваються поточні бюджетні рахунки для переказу коштів підвідомчим установам розпорядників коштів головних та другого ступеня. Фінансування видатків Державного бюджету ГУДКУ проводиться шляхом переказу коштів територіальним управлінням Державного казначейства.

ГУДК доводить до ГРК затверджені обсяги фінансування відповідно до кодів бюджетної класифікації. ГРК розподіляє їх між підвідомчими установами і подають до ГУДКУ розподіл бюджетних коштів по областях в розрізі підвідомчих установ, підприємств, організацій та кодів бюджетної класифікації. Розподіл коштів складається у двох примірниках, реєструється в журналі реєстрації розподілу коштів та підписується керівником і головним бухгалтером, підписи яких скріплюються відбитком печатки. Один примірник розподілу коштів передається до управління оперативно-касового планування видатків ГУДК, другий залишається у головного розпорядника, а витяг з розподілу коштів передається головним розпорядником коштів нижчестоящим розпорядникам. Отримані розподіли коштів управління оперативно-касового планування видатків ГУДК перевіряє і групує по територіях (на рівні області), після чого складаються в двох примірниках реєстри на здійснення видатків по відповідній території. На підставі розподілу коштів та реєстрів на здійснення видатків управління оперативно-касового планування видатків складає розпорядження на перерахування коштів. Розпорядження складається у двох примірниках, реєструється в журналі реєстрації та затверджується начальником ГУДК (заступником Міністра фінансів).

Перший примірник розпорядження та реєстрів на здійснення видатків по територіях передається до управління бухгалтерського обліку та звітності; другий - залишається в управлінні оперативно-касового планування видатків. Управління бухгалтерського обліку та звітності звіряє суми фінансування з залишками невикористаних асигнувань, після чого погоджений примірник розпорядження передається операційно-контрольному управлінню для перерахування коштів за призначенням.

Перевірений реєстр на здійснення видатків передається засобами телекомунікаційного зв'язку відповідному управлінню Державного казначейства.

На підставі розпорядження операційно-контрольне управління складає платіжні доручення на переказ коштів територіальним управлінням Державного казначейства та розпорядникам коштів. Територіальні управління Державного казначейства доводять до розпорядників коштів на рівні області отриману суму фінансування. Взаємовідносини органів Державного казначейства і розпорядників коштів на рівні області організовуються в такому ж порядку, як і взаємовідносини ГУДК та ГРК при фінансуванні за відомчою структурою. Схема документообороту і процес фінансування з Державного бюджету через органи Державного казначейства представлені на рис. Відповідно до Тимчасової інструкції про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками, затвердженої наказом ГУДКУ від 21 березня 1997 р. № 28, введено оплату витрат розпорядників коштів. Таке фінансування проводиться як шляхом безготівкового здійснення платежів безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, організацій та установ, що виконали роботи або надали послуги розпорядникам коштів, так і шляхом надання дозволу на отримання готівки в установах банків на цілі, передбачені в кошторисах доходів та видатків розпорядників коштів. Для обліку витрат розпорядників коштів на їх ім’я в органах Державного казначейства відкриваються реєстраційні рахунки. Реєстраційні рахунки - це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів для обліку витрат. До кожного реєстраційного рахунка в операційно-контрольному управлінні (операційному відділі управління, відділі бухгалтерського обліку та звітності відділення) ГУДК відкриваються особові картки, які містять інформацію про виділені бюджетні кошти на оплату витрат, суми їх використання та залишку.У міру зарахування коштів на бюджетний рахунок, на підставі виписки з установи банку та реєстрів на здійснення видатків операційно-контрольне управління (операційний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності), ГУДК записує кошти, що надійшли, на реєстраційні рахунки розпорядників коштів. Після цього складаються меморіальні ордери в двох примірниках з обов’язковим зазначенням мети, на яку надійшли кошти з Державного бюджету, кодів їх бюджетної класифікації, дати і підпису виконавця. Перший примірник меморіального ордеру з виписками видається розпоряднику коштів, а другий - залишається в операційно-контрольному управлінні (операційному відділі; відділі бухгалтерського обліку та звітності). Одночасно з цим в особових картках розпорядників коштів проводиться відмітка про кошти, виділені на здійснення витрат.

Після отримання виписки з реєстраційного рахунку розпорядник коштів протягом операційного дня (з 9 до 13 год.) подає до органу ДК необхідні розрахункові документи для проведення витрат (рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, тощо) і платіжні доручення. На підставі цих документів відповідний орган ДК перераховує кошти за надані послуги, виконані роботи безпосередньо суб’єктам господарської діяльності. Схема документообороту і процес оплати рахунків представлені на рис.Для одержання коштів готівкою (на заробітну плату, стипендії, службові відрядження, тощо) уповноважений отримувати її, подає до операційно-контрольного управління (відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів) ГУДК довіреність на отримання грошового чека. Довіреність виписується розпорядником коштів на особу, з якою у нього укладений договір про повну матеріальну відповідальність і яка має право отримувати і видавати кошти. При отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом з довіреністю подаються платіжні доручення на перерахування сум прибуткового податку з громадян, сум нарахувань до фонду соціального страхування та сум страхових внесків до Пенсійного фонду. Чек виписується на ім’я особи, яка вказана в довіреності на отримання грошового чека.На підставі належно оформленого грошового чека уповноважена особа розпорядника коштів отримує готівкою з відкритого в установі банку бюджетного рахунку органу ДК. Невикористана готівка повертається на цей же бюджетний рахунок за спеціальними документами. В них обов’язково вказується номер відповідного реєстраційного рахунка. Схема документообороту і порядок отримання готівки розпорядником коштів представлені на рис.Фінансування видатків з місцевих бюджетів шляхом перерахування коштів з поточного рахунку бюджету на поточні бюджетні рахунки розпорядників коштів здійснюється на основі розпорядження бюджетного відділу (інспекції) - форма № 5 з допомогою платіжних доручень за формою 0410001. Бухгалтерія фінансового органу виписує платіжне доручення в 3-х примірниках і представляє в установу банка, який обслуговує даний фінансовий орган.Перший примірник залишається в банку, як основа для перерахування коштів (підписується начальником фінансового відділу, головним бухгалтером і скріплюється печаткою); другий - передається головному розпоряднику коштів, як повідомлення про перерахування коштів; третій - повертається фіноргану як підтвердження про виконання доручення. Якщо фінансовий орган і головного розпорядника коштів обслуговують установи різних банків (або різні установи одного банку), то платіжне доручення виписується в 2-х примірниках. Перший примірник залишається в банку, який обслуговує даний фінансовий орган, другий - повертається фіноргану. Після одержання платіжного доручення банк, який обслуговує даний фінансовий орган, починає працювати безпосередньо з установою банку, яка обслуговує головного розпорядника коштів через комп'ютерну мережу і дає розпорядження видати кошти одержувачу. Одержувач з допомогою реєстру електронної пошти одержує платіжне доручення і кошти.

Процес фінансування з місцевого бюджету і схема документообороту представлені на рис.

Фінансування капітальних вкладень за рахунок Державного і місцевих бюджетів здійснюється шляхом перерахування коштів платіжними дорученнями з основних бюджетних рахунків на поточні бюджетні рахунки головних розпорядників коштів підприємств, організацій і установ.

Перерахування коштів з Державного бюджету на фінансування капітальних вкладень здійснюється органами Державного казначейства України з його централізованого рахунку по видатках № 3513 в установах Національного банку і № 2513 в установах комерційних банків на бюджетні рахунки міністерств, відомств і організацій, відкритих в установах банків: № 3523 в установах Національного банку і №2523 в установах комерційних банків "Фінансування капітальних вкладень за рахунок Державного бюджету". Поточні бюджетні рахунки головних розпорядників коштів, підприємств, організацій і установ при фінансуванні із місцевого бюджету відкриваються в установах банків на балансовому рахунку № "Кошти місцевих бюджетів для фінансування капітальних вкладень та інших операційних видатків" і рахунку № "Кошти довгострокового кредитування за рахунок бюджету". Виписки з бюджетних поточних рахунків видаються розпорядникам коштів.

Рахунки та бухгалтерські проводки. Облік фінансування і видатків бюджету ведеться на різних рахунках. Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню капітальних вкладень і розпорядникам коштів по Державному і місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому облік цих операцій ведеться на рахунках по обліку грошових коштів: 11101, 11102, 11103, 11104, 11108, 11301. 11302, 11303. Використання перерахованих коштів характеризує видатки бюджету. Для їх обліку використовуються активні рахунки 61 «Видатки бюджету», 62 «Видатки, проведені за рахунок позабюджетних коштів», 63 «Видатки, проведені за рахунок інших коштів».

Рахунок 61 має наступні рахунки ІІІ порядку:

611 - «Поточні видатки»;

612 - «Капітальні видатки»;

613 - «Нерозподілені видатки»;

614 - «Кредитування з урахуванням погашення».

По рахунках цього класу деталізація не передбачається. Код рахунків 6 класу «Видатки» складається із 28 знаків:В 7 класі рахунків «Допоміжні рахунки» передбачений один рахунок ІІ порядку 71 «Асигнування». Він має наступні рахунки ІІІ порядку:

711 - «Асигнування на поточні видатки»;

712 - «Асигнування на капітальні видатки»;

713 - «Асигнування на нерозподілені видатки»;

714 - «Асигнування на кредитування вирахуванням погашення».

На вказаних рахунках облік ведеться по простій системі бухгалтерського обліку. Деталізація по рахунках цього класу не передбачається. Код рахунку 7 класу складається із 28 знаків:Аналітичний облік фінансування і видатків бюджету ведеться у розрізі головних розпорядників коштів окремо за видатками безпосередньо головного розпорядника коштів, розпорядників коштів другого і третього ступеня та на централізовані заходи.

Аналітичний облік фінансування і видатків за Державним і місцевими бюджетами у фінансових органах ведеться в "Книзі поточних рахунків розпорядників коштів і касових видатків" - форма № 3-ф і картці обліку асигнувань. У цих облікових реєстрах відображають кошти на фінансування капітальних вкладень і асигнування, затверджені по бюджету, кошти на поточних/ реєстраційних рахунках розпорядників коштів (рахунки 11301,11303) і на поточних/реєстраційних рахунках для фінансування капітальних вкладень (рахунки 11302, 11303), а також суми касових видатків за бюджетами (рахунки 611, 612). Записи в книзі роблять протягом місяця в процесі здійснення операцій. В кінці місяця виводять залишки. У цій книзі також відображають залишок фінансування і асигнувань, не покритих бюджетними коштами, в межах яких може здійснюватися перерахування коштів на поточні бюджетні рахунки розпорядників коштів у даному кварталі. Залишок визначають як різницю між сумою фінансування і встановлених асигнувань з початку року для даного кварталу і перерахуванням коштів (обороти по дебету рахунків 11301, 11302, 11303). Відкликані кошти (обороти по кредиту рахунків 11301, 11302, 11303) додають до суми фінансування і встановлених асигнувань.

Для кожного розпорядника коштів виділяють окремі аркуші в книзі № 3-ф.

Для визначення результатів виконання бюджету в плані рахунків передбачений 4 клас рахунків «Результати». Він містить один рахунок другого порядку 41 «Результати виконання бюджету».

Рахунок 41 має наступні рахунки третього порядку:

411 «По виконанню загального фонду бюджету в поточному році»

412 «По спеціальному фонду бюджету в поточному році»

413 «Залишок невикористаних коштів бюджетних установ, що направляється на видатки у наступному бюджетному році»

414 «Залишок невикористаних коштів спеціальних цільових фондів Державного бюджету, що направляються на видатки в наступному бюджетному році»

В зазначеному класі деталізація коду рахунку ІІІ порядку не передбачається. Структура коду рахунку в 4 класі має наступний вигляд: