Бюджетний менеджмент (2004)

8.2. Періодична звітність про виконання бюджету

До періодичної звітності відносять місячні і квартальні звіти.

Зведені місячні звіти про касове виконання Державного бюджету подаються управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі засобами телекомунікаційного зв'язку з обов'язковим підтвердженням їх в паперовій формі в Головне управління Державного казначейства України в термін до 12 числа місяця наступного за звітним. Місячні звіти про виконання Державного бюджету складаються територіальними органами Держказначейства в тисячах гривень за наростаючим підсумком з початку року та за показниками нової бюджетної класифікації, що мають внутрішню ієрархічну структуру кодів.

Місячний звіт про виконання Державного бюджету складається з двох частин:

Доходи.

Видатки.

Звіт по доходах Державного бюджету складається органами Держказначейства в розрізі наступних груп:

Податкові надходження.

Неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом.

Офіційні трансферти.

Державні цільові фонди.

Звіт по доходах (стор. ) органи Держказначейства складають відповідно до кодів бюджетної класифікації на підставі аналітичного обліку доходів (ф. № 5-ф), дані якого до складання звіту повинні бути звірені з органами Державної податкової адміністрації та банківською щомісячною звітністю за формою № 412. У графі 3 представленої форми звітності «Виконано з початку року» відображається загальна сума доходів по відповідному коду бюджетної класифікації з урахуванням надходжень по взаємозаліку, відшкодуванню ПДВ, векселях, валюті та взаємних розрахунках між бюджетами.

Звіт по видатках Державного бюджету органи Держказначейства складають на підставі аналітичного обліку касових видатків (ф. № 3-ф), який також ведеться:

в особовій картці при оплаті рахунків;

картці обліку асигнувань і касових видатків при перерахуванні коштів через територіальні органи Держказначейства;

та на підставі перевірених звітів підприємств, установ і організацій (розпорядників коштів) за формою № 2-мдб.У графі 1 «Код бюджетної класифікації» зазначені коди, цифри яких відображають структуру нової бюджетної класифікації видатків, а саме:

тризначні - класифікація по відомчій структурі;

чотиризначні - економічна класифікація;

шестизначні - функціональна класифікація.

У графі 3 «Залишок бюджетних коштів на початок року» відображається сума коштів на реєстраційних / бюджетних рахунках установ, що знаходилась на початок року.

У графі 4 «Надійшло коштів за звітний період» зазначають суми коштів, що виділені з бюджету і надійшли на реєстраційний / бюджетний рахунок.

У графі 5 «Касові видатки» відображаються суми проведених за звітний період касових видатків з реєстраційних / бюджетних рахунків.

У графі 6 «Залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду» відображається залишок коштів на реєстраційних / бюджетних рахунках установ на кінець звітного періоду (гр.6= гр.3+гр.4-гр.5).

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві і Севастополі складають зведені місячні звіти про виконання Державного бюджету на підставі звітних даних, поданих територіальними відділеннями Держказначейства та даних бухгалтерського обліку за доходами та видатками, які проведені безпосередньо відповідним управлінням Держказначейства.

Квартальна звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету складається із наступних документів:

Баланс виконання Державного бюджету (ф. №1);

Звіт про виконання Державного бюджету (ф. №2);

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах установ, що знаходяться на Державному бюджеті (ф. №3);

Звіт про заборгованість бюджетних установ (ф. №7).

Квартальні звіти про виконання Державного бюджету складаються територіальними органами Держказначейства в тисячах гривень за наростаючим підсумком з початку року і подаються засобами телекомунікаційного зв'язку в термін до 30 числа першого місяця наступного кварталу Головному управлінню Державного казначейства.

Управління Державного казначейства складають зведені квартальні звіти про виконання Державного бюджету на підставі звітів, поданих територіальними відділеннями Держаказначейства та даних бухгалтерського обліку по доходах та видатках, які проведені безпосередньо управліннями.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінуправління державних адміністрацій областей, міст Києва і Севастополя подають Головному управлінню Державного казначейства «Місячні звіти про виконання місцевого бюджету» телеграфом або по телетайпу до 12 числа наступного за звітним місяцем. У місячному звіті міститься інформація про доходи, які надійшли з початку року і видатки, які проведені з початку року. Інформація подається у місячній звітності наростаючим підсумком. Доходи і видатки зазначаються в розрізі кодів бюджетної класифікації.

Місячний звіт про виконання місцевого бюджету складається з трьох частин:

Доходи.

Видатки.

Джерела фінансування дефіциту.

Звіт по доходах місцевого бюджету складається у розрізі наступних груп:

Податкові надходження.

Неподаткові надходження.

Державні цільові фонди.

Офіційні трансферти.

Цю частину звіту складають відповідно до кодів бюджетної класифікації на підставі аналітичного обліку доходів (ф. №5-ф).

Звіт по видатках місцевого бюджету складають на підставі аналітичного обліку касових видатків (ф. № 3-ф). В цій частині звіту вказуються:

Видатки за функціональною класифікацією.

Видатки за економічною класифікацією.

В третій частині звіту також відповідно до кодів бюджетної класифікації зазначають:

Фінансування за рахунок коштів бюджетів різних рівнів та державних фондів.

Фінансування за рахунок позик Національного банку України.

Фінансування за рахунок комерційних банків.

Інше внутрішнє фінансування.

Квартальна звітність місцевих фінансових органів системи Міністерства фінансів, а саме Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, фінуправлінь державних адміністрацій областей, міст Києва і Севастополя, складається із наступних документів:

Баланс виконання бюджету (ф. № 1);

Звіт про виконання бюджету (ф. № 2);

Розподіл видатків бюджету по окремим кодах бюджетної класифікації;

Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (ф. № 3);

Довідка про використання коштів позабюджетного фонду місцевих Рад народних депутатів (ф. № 4).

Дані про виконання відповідного місцевого бюджету зазначаються у квартальній звітності в розрізі кодів бюджетної класифікації в тисячах гривень. Так, в звіті по ф. № 1 показують залишки бюджетних коштів на рахунках по обліку виконання бюджету на кінець звітного періоду. В звіті по ф. № 2 доходи і видатки відповідного бюджету показують в трьох розрізах:

затверджено на звітний період;

план з урахуванням внесених змін на звітний період;

виконано.

В звіті по ф. № 3 показують фактичну наявність установ, дітей, учнів, громадян, штатних одиниць установ і організацій і т. ін. на кінець звітного періоду.

В «Довідці про використання коштів позабюджетного фонду місцевих Рад народних депутатів» показують:

залишки коштів фонду на початок року;

надійшло коштів на рахунок фонду в банку;

видатки за рахунок коштів фонду;

залишки коштів фонду на кінець звітного періоду.

Всі вказані форми квартальної звітності підписують керівник фінансового органу, начальник бюджетного відділу фіноргану та головний бухгалтер. Звіт подають за термінами, встановленими Головним управлінням Державного казначейства, а саме, з 23 числа першого місяця наступного за звітним кварталом до 27 числа другого місяця наступного за звітним кварталом. Терміни встановлюються відповідними індивідуальними листами.

Квартальні звіти нижчестоящі фінансові органи складають в такому ж обсязі і подають до відповідних вищестоящих фінансових органів до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. На основі звітів нижчестоящих фінансових органів готуються звіти про виконання бюджету Республіки Крим, бюджетів областей, міст (м. м. Києва і Севастополя).

Форма квартального звіту про виконання місцевих бюджетів (по. ф. № 2) подається на стор. .

8.3. Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження

Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського (крім міст районного підпорядкування), районного, районного в місті бюджету складають відповідно Міністерство фінансів АРК, фінансові управління (відділ) виконавчих органів обласної, міської, районної, районної в місті Ради народних депутатів; про виконання міського бюджету (міст районного підпорядкування), селищного та сільського бюджету - виконавчі органи відповідних Рад народних депутатів.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінуправління державних адміністрацій областей, міст Києва і Севастополя складають річні звіти про виконання бюджету на основі поданих до 10 лютого року, наступного за звітним, звітів нижчестоящих фінансових органів.

В обсяг річних звітних документів по виконанню місцевого бюджету включаються наступні форми:

Баланс виконання бюджету (ф. № 1);

Звіт про виконання бюджету по доходах та видатках (ф. № 2);

Розподіл видатків бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації;

Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (ф. № 3);

Звіт про виконання кошторисів по спеціальних коштах (ф. № 4);

Довідка про залишки коштів у розрахунках, матеріалах та основних засобах установ, що перебувають на місцевих бюджетах;

Дані про наявність та рух основних засобів установ, що перебувають на місцевих бюджетах (ф. № 6);

Довідка про надходження і використання коштів фонду всеобучу;

Довідка про видатки по оплаті безплатно наданих робітникам квартир і комунальних послуг;

Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах, що перебувають на місцевих бюджетах (ф. № 15);

Довідка про видатки по фонду оплати праці працівників установ, що перебувають на місцевих бюджетах;

Довідка про суми, що направлені на видатки за рахунок цільових коштів.

З переліку документів видно, що багато форм річної звітності входить в перелік документів квартальної звітності, а саме: ф.ф. № 1, № 2, № 3, № 4 і «Розподіл видатків бюджету по окремих кодах бюджетної класифікації». Всі останні форми звітності входять тільки до складу річної.

У «Довідці про залишки коштів у розрахунках, матеріалах та основних засобах установ, що перебувають на місцевих бюджетах» показують залишки на початок та кінець року по наступним показникам:

Дебітори (розрахунки з підзвітними особами, по недостачах, по соціальному страхуванню, з іншими дебіторами і кредиторами і т. ін.) і кредитори (розрахунки по соціальному страхуванню, по соціальних видах платежів, по платежах у бюджет, з депонентами, з іншими кредиторами, з робітниками і службовцями, з пенсійним фондом і т. ін.).

Основні засоби (будинки; споруди; передавальні пристрої; машини і обладнання; білизна, постільні речі, одяг і взуття; транспортні засоби; інструменти, виробничий і господарський інвентар; бібліотечний фонд; інші основні засоби; індексація балансової вартості основних засобів; знос основних засобів.

Матеріали і продукти харчування (матеріали для навчальних, наукових та інших цілей; продукти харчування; медикаменти і перев'язочні засоби; господарські матеріали і канцелярські приладдя; паливо, горючі та мастильні матеріали; корми і фураж; тара; матеріали в дорозі; запасні частини до машин і обладнання).

У наступній формі звітності, а саме «Дані про наявність та рух основних засобів установ, що перебувають на місцевих бюджетах» показують вартісний вираз основних засобів на початок року, на яку суму було придбано основних засобів на протязі року, на яку суму вибуло основних засобів на протязі року, а також вартісний вираз основних засобів на кінець року. Дані у формі вказують загальною сумою, у тому числі по установах: освіти; культури і засобів масової інформації; охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення; інших та сільських і селищних Рад.

У «Довідці про надходження і використання коштів фонду всеобучу» показують:

залишок коштів на початок року;

надійшло коштів за рік, у тому числі із бюджету, від колгоспів, від інших організацій;

використано за рік;

залишок коштів на кінець року.

У «Довідці про видатки по оплаті безплатно наданих робітникам квартир і комунальних послуг» показують видатки по оплаті безплатно наданих квартир і комунальних послуг працівникам агропромислового комплексу, освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення у двох розрізах:

призначено;

виконано.

Форма «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах» дозволяє встановити суми виявлених недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей в установах: народної освіти; охорони здоров'я; культури; системи Міністерства сільського господарства та продовольства; а також в сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Радах народних депутатів. У формі міститься наступна інформація:

заборгованість по недостачах та крадіжках грошових коштів і матеріальних цінностей на початок року;

встановлено недостач та крадіжок з початку року;

стягнено з винних осіб;

списано за рахунок установ;

залишок заборгованості на кінець року.

У «Довідці про видатки по фонду оплати праці працівників установ, що перебувають на місцевих бюджетах» показують фонд оплати праці працівників бюджетних установ у двох розрізах:

план з урахуванням внесених змін;

виконано.

Форма звітності «Довідка про суми, що направлені на видатки за рахунок цільових коштів» дозволяє проаналізувати видатки місцевих бюджетів по статтям і фонд оплати праці, придбання обладнання та інвентарю, державні капітальні вкладення. В ній показані окремі суми видатків:

за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України;

за рахунок фондів непередбачених видатків Республіки Крим та місцевих Рад;

за рахунок залишків бюджетних коштів на початок року, що спрямовані на покриття видатків;

за рахунок додатково одержаних доходів у процесі виконання бюджету.

Річні звіти подаються до Головного управління Державного казначейства з 20 лютого по 1 березня року наступного за звітним. Форми річної звітності підписують керівник фіноргану, начальник бюджетного відділу і головний бухгалтер.

Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів розглядають постійні комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих Рад народних депутатів, готують висновки і подають їх на розгляд сесії. Вони затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.

Річний звіт про виконання Державного бюджету складає Головне управління Державного казначейства на підставі звітів, які подають територіальні управління Державного казначейства. Терміни подання Головному управлінню казначейства річних звітів про виконання Державного бюджету управліннями казначейства встановлюються Міністерством фінансів України

В обсяг річних звітних документів по виконанню Державного бюджету включаються наступні форми:

Баланс виконання Державного бюджету (ф. №1);

Звіт про виконання Державного бюджету (ф. №2);

Звіт про рух грошових коштів (ф. 3);

Звіт про заборгованість бюджетних установ (ф. №7).

З переліку документів видно, що ф. №1 2 і 7 входять і до складу квартальної звітності. Винятком є ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів», яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку руху коштів. Дані про залишки коштів на початок та на кінець року повинні відповідати аналогічним даним форми №1.

Складений звіт Президент України подає Верховній Раді до 1 травня року, наступного за звітним. Президент представляє звіт на засіданні Верховної Ради. По цьому ж питанню на сесії виступає з доповіддю Міністр фінансів.

До звіту додаються пояснення щодо всіх відхилень від затвердженого Закону про Державний бюджет України як по доходах, так і по видатках. Після розгляду Верховна Рада затверджує звіт про виконання Державного бюджету. Постанова Верховної Ради України щодо звіту про виконання Державного бюджету України публікується для загального відома.

На основі затверджених звітів про виконання Державного і місцевих бюджетів Міністерство фінансів України складає зведений звіт про виконання всіх бюджетів України. Зведений звіт надсилається Верховній Раді України. Узагальнюючі показники зведеного звіту підлягають опублікуванню.