Бюджетний менеджмент (2004)

12.1. Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету

Контрольно-ревізійна робота з бюджету проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби у формі ревізій і тематичних перевірок фінансових органів. Найбільш повну характеристику стану економічної і контрольної роботи фінансових органів дають комплексні ревізії, які повинні сприяти виконанню бюджету з кожного джерела доходів, виявленню можливостей додаткового надходження платежів до бюджету, цільовому і ефективному використанню державних коштів.

Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя проводяться комплексно Головним контрольно-ревізійним управлінням України разом з Міністерством фінансів України, Головним управлінням Державного казначейства України за узгодженим між ними планом.

Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах проводяться комплексно контрольно-ревізійними управлінням в областях разом з обласними фінансовими управліннями і обласними управліннями Державного казначейства.

Ревізії стану виконання бюджету та збереження грошових коштів і матеріальних цінностей в сільських, селищних і міських (містах районного підпорядкування) радах проводяться комплексно працівниками контрольно-ревізійних відділів разом з працівниками фінансових органів та відділів Державного казначейства у районах і містах. Ревізія операцій по справлянню податків та інших платежів від населення проводиться державними податковими адміністраціями, як правило, одночасно з ревізією збереження грошових коштів і матеріальних цінностей.

Ревізія виконання бюджету проводиться в кожному фінансовому органі не менше ніж один раз в два роки.

Крім планових ревізій державною контрольно-ревізійною службою проводяться і позапланові ревізії і перевірки, актуальність яких зростає у зв'язку з реформуванням економіки, появою багаточисленних форм господарювання, їх новизною, відсутністю нормативно-правового регулювання багатьох економічних процесів, що створює сприятливий грунт для порушень законності. В цих умовах одним з напрямів діяльності контрольно-ревізійної служби стає не тільки вияв, але й прогноз кримінальних економічних ситуацій, що супроводжують трансформаційні процеси на нинішньому етапі ринкових перетворень. У подальшому цей прогнозний матеріал може бути використаний для створення соціально-економічної програми по попередженню порушень законності в різних сферах економіки.

Основними завданнями контрольно-ревізійної роботи з бюджету є:

перевірка дотримання чинних нормативних актів щодо виконання бюджетів відповідних рівнів, стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства;

ревізія поточного рахунку відповідного бюджету, позабюджетних і валютних коштів органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування;

ревізія правильності витрачання коштів на утримання фінансових органів і органів Державного казначейства, апарату відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

перевірка законності проведених операцій з грошовими коштами і матеріальними цінностями;

перевірка дотримання фінансової дисципліни, правильності і достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

вжиття заходів щодо усунення недоліків і поліпшення роботи фінансових органів і органів Державного казначейства, бюджетних установ, господарських організацій і підприємств по забезпеченню виконання бюджету, збереженню коштів і економного їх витрачання.

Таким чином, ревізію можна розглядати як послідовний процес, який починається з підготовки до її проведення і закінчується перевіркою усунення порушень і недоліків, виявлених під час ревізії.

Виходячи з цього, визначають такі етапи ревізійного процесу:

1. підготовка до проведення ревізії;

2. проведення ревізії;

3. підготовка і оформлення результатів ревізії;

4. реалізація матеріалів ревізії та організація контролю за виконанням прийнятих рішень.

Важливою умовою успішного проведення комплексної ревізії роботи фінансових органів по складанню і виконанню бюджету є правильно організована підготовка до неї. Підготовча робота включає ознайомлення:

із законодавчими документами і нормативними матеріалами;

із затвердженим бюджетом і пояснювальною запискою до нього;

з даними про внесені в затверджений бюджет зміни в процесі його виконання і про взаємні розрахунки з бюджетом вищого рівня за період, який перевіряється;

із звітом про виконання бюджету і пояснювальною запискою до нього;

із зведеними даними про виконання надходжень податків, зборів і платежів та про стан недоїмки по платежах в бюджет;

з актом попередньої комплексної ревізії і матеріалами по реалізації її результатів;

із звітами про контрольно-ревізійну роботу і пояснювальними записками до них;

з матеріалами перевірок по окремих питаннях фінансової роботи, проведеної в міжревізійний період;

з рішеннями і розпорядженнями місцевих органів державної виконавчої влади з фінансових питань, прийнятих по даному місту, району;

з матеріалами ревізій і перевірок, проведених фінансовими відділами по завданню Міністерства фінансів і обласного фінансового управління;

із показниками фінансово-господарської діяльності намічених до перевірки підприємств, організацій і установ;

із матеріалами про виявлені фінансовими органами порушеннях, розтратах, недостачах і розкраданнях;

із матеріалами службового листування фінансового органу вищого рівня з районними і міськими фінансовими відділами.

Після вивчення вищевказаних матеріалів складається програма ревізії, яка затверджується керівництвом відповідного структурного підрозділу. В ній визначаються як загальні завдання ревізії, зокрема, перевірка роботи по складанню і забезпеченню виконання бюджету, здійснення заходів щодо подальшого покращання і вдосконалення економічної і контрольно-ревізійної роботи, посиленню режиму економії у використанні державних коштів, так і часткові, які характеризують окремі особливості роботи фінансового органу, що ревізується. В програмі визначаються конкретні об'єкти ревізії і перевірок - окремі ділянки роботи фінансового органу, відділи і управління органів виконавчої влади місцевих Рад народних депутатів, підприємства, організації і установи.

Проведення ревізії необхідно планувати на тих об'єктах, які мають вирішальне значення для виконання бюджету як по доходах, так і по видатках, а в програмі передбачати перевірку тих питань, які визначають ефективність і якість економічної і контрольної роботи фінансових органів.

В обов'язковому порядку в програмі комплексної ревізії передбачається ревізія виконання кошторису витрат на утримання управлінського апарату органів виконавчої влади, перевірка всіх операцій по поточному рахунку відповідного бюджету за період, що пройшов з моменту попередньої ревізії до теперішньої, а також ревізію роботи 2-3 сільських, селищних Рад народних депутатів по виконанню бюджету.

Питання, включені до програми ревізії, викладаються в такій послідовності, яка забезпечує не тільки всебічну перевірку діяльності об'єкту, що ревізується, але й системність, що допомагає виявленню фактів порушень і їх причин, визначенню їх наслідків.

На основі затвердженої програми складається робочий план ревізії, в якому по кожному основному питанню програми визначаються конкретні завдання, виконавці і календарний графік роботи.

Програма і план ревізії розглядаються як обов'язковий мінімум питань, що підлягають перевірці. В період ревізії при необхідності до програми ревізії і плану її проведення вносяться зміни та доповнення.

При проведенні ревізії за дорученням правоохоронних органів до її початку керівник ревізійної групи повинен ознайомитись з матеріалами, на підставі яких правоохоронні органи поставили питання про необхідність проведення ревізії, з'ясувати, в якому стані знаходиться бухгалтерський облік об'єкту, що буде ревізуватись, визначитись з персональним складом ревізорів і залучених спеціалістів, які будуть брати участь у ревізії. План проведення ревізії обговорюється і узгоджується з працівниками правоохоронних органів.

Термін проведення ревізії і склад ревізійних груп залежать від обсягу передбачених робіт, але граничний строк не повинен перевищувати 30 днів.

У випадках, коли ревізія (перевірка) проводиться за дорученням правоохоронних органів, він може бути продовжений особою, яка призначила ревізію (перевірку) на строк, узгоджений з правоохоронними органами.

Загальною тенденцією в розвитку ревізійної роботи є скорочення строків ревізії за рахунок укомплектування ревізійних груп достатнім числом кваліфікованих ревізорів, використання комп'ютерної техніки.

Після завершення підготовчої роботи керівник відповідного структурного підрозділу проводить з учасниками ревізійної групи інструктивну нараду, на якій уточнюються завдання і особливості майбутньої ревізії, перевіряється підготовленість учасників ревізії до її проведення.

Комплексні ревізії роботи фінансових органів проводяться кількома спеціалістами. Організація такої ревізії покладається на керівника ревізійної групи, який розподіляє обов'язки між членами ревізійної групи, слідкує за роботою окремих ревізорів, відвідує об'єкти ревізії, приймає в ході ревізії необхідні міри по забезпеченню нормальної роботи всіх членів групи.

На керівника ревізійної групи покладається узагальнення і реалізація результатів комплексної ревізії.

В період ревізії роботи фінансових органів по складанню і виконанню бюджету проводяться також ревізії основних питань фінансово-господарської діяльності в окремих міністерствах, відомствах, управліннях, відділах, на підприємствах, в організаціях і установах. Підвищенню дієвості комплексних ревізій сприяє збільшення числа підприємств і організацій, що підлягають ревізії. Це дозволяє зробити більш повний і правильний висновок про стан економічної і контрольної роботи фінансового органу.

Розширення кількості підприємств, організацій і установ, що підлягають ревізії, досягається шляхом залучення до участі в ревізії роботи фінансових органів спеціалістів управлінь і відділів Міністерства фінансів, обласних фінансових управлінь, а також завдяки більш тісній координації планів проведення комплексних ревізій роботи фінансових органів з планами ревізій фінансово-господарської діяльності, що проводяться на підвідомчих підприємствах і організаціях апаратом відомчого контролю.

На місці ревізії керівник ревізійної групи пред'являє посвідчення на право проведення ревізії або перевірки керівним працівникам відповідного підприємства, установи або організації.

На прохання перевіряючих керівник підприємства скликає своїх заступників, керівників структурних підрозділів і інформує їх про початок ревізії, представляє кожного члена ревізійної групи, дає вказівки про форму сприяння ревізорам в їх роботі, визначається порядок отримання ревізорами документів для перевірки, а також вирішується питання щодо забезпечення їх збереження.

При необхідності до участі в проведенні ревізії можуть бути залучені відповідні працівники економічних, бухгалтерських та інших структурних підрозділів підприємств, установ і організацій за виключенням керівника і головного бухгалтера. Така потреба виникає в тих випадках, коли проводяться фактичні перевірки на місцях і виникають питання, розібратись в яких зможуть допомогти особи, відповідальні за операції, відображені в документах, і тоді, коли необхідно отримати роз'яснення про їх дії при виконанні службових обов'язків. При проведенні фактичних перевірок працівники підприємства, установи або організації беруть в них участь від початку до кінця. Про це відмічається в акті або іншому документі, що складається за результатами перевірки.

Як правило, на початку ревізії проводиться перевірка готівки в касі, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і інші фактичні перевірки.

Потім послідовність ревізійних дій визначається таким чином, щоб це забезпечило повне виявлення стану справ на тих чи інших ділянках. В разі неправильного визначення послідовності контрольних дій результати ревізії будуть неповними, що може призвести до необхідності повторної перевірки.

При виявленні фактів порушень законів, постанов і інших нормативних актів, невиконанні зобов`язань перед бюджетом, незаконного і нецільового використання державних коштів і інших порушень фінансової дисципліни або зловживань перевіряючі повинні отримати письмові пояснення від посадових і інших причетних до цього осіб, встановити розмір нанесеного державі збитку і інші наслідки, що є результатом допущених порушень; причини допущених порушень; посадових осіб, з вини яких скоєні порушення, а також прийняти в ході ревізії необхідні міри щодо ліквідації виявлених порушень і недоліків.

Якщо порушення допущено не з вини працівників підприємства, установи або організації, що ревізується, а з вини працівників інших підприємств, установ або організацій, то проводиться перевірка в цих підприємствах або про це сповіщається у відповідний орган, який призначив ревізію.

При необхідності вилучення в ході ревізії документів у зв'язку з їх підробкою або виявленими зловживаннями перевіряючий зобов'язаний повідомити про це правоохоронні органи. У справах організації, підприємства, установи залишається акт вилучення та копії або реєстр вилучених документів, завірені підписами ревізуючого та головного бухгалтера або іншої відповідальної особи організації, яка ревізується. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії, після цього вони повертаються відповідному підприємству, установі або організації, якщо правоохоронними органами не прийнято рішення про вилучення цих документів.

У випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства матеріали ревізії передаються правоохоронним органам, а про зловживання і порушення повідомляються державні органи і органи, уповноважені управляти державним майном.

Підготовка матеріалів ревізії включає складання акту, довідок, отримання пояснень і т. ін.

Ревізія закінчується підписанням акту і додатків до нього. За результатами ревізії розробляються заходи, направлені на усунення виявлених порушень і недоліків.