Бюджетний менеджмент (2004)

12.3 Оформлення і реалізація результатів ревізії

3а результатами ревізії виконання бюджету і перевірки стану роботи фінансового органу і органу Державного казначейства складається акт, який підписується керівником ревізійної групи, а від об'єкту, що перевіряється, - керівником, начальником бюджетного підрозділу (відділу, інспекції) та головним бухгалтером.

Наслідки перевірки оформляються довідкою, але у випадку виявлення порушень чинних законодавчих і нормативних актів, зловживань, приписок, серйозних недоліків у веденні обліку і звітності за наслідками перевірки складається акт.

До початку складання загального акту керівник ревізійної групи у строки, визначені календарним планом, але не пізніше ніж за 3 дні до закінчення ревізії, приймає від членів групи ревізійні матеріали. Спеціалісти, які проводили ревізії основних питань фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, бюджетних установ, відділів і управлінь апарату державної адміністрації здають акти ревізії з необхідними додатками і, крім того, матеріали реалізації результатів ревізії. Спеціалісти, які перевіряли окремі напрями діяльності фінансового органу - довідки перевірок, а також свої пропозиції по тих питаннях, які будуть включені до загального акту.

Керівник групи вивчає представлені матеріали ревізій і перевірок і при необхідності дає вказівки про додаткові перевірки або уточнення питань, які потребують доопрацювання.

Перед підписанням акту ревізії з його змістом повинні бути ознайомлені керівники установ, підприємств і організацій, у фінансовій діяльності яких виявлено недоліки та порушення фінансової дисципліни. Вони повинні поставити свої підписи та дати пояснення окремо по кожному з виявлених недоліків і порушень.

Один примірник акту (довідки) ревізії або перевірки вручається керівнику перевіреного об'єкту під розписку на першому примірнику акту (довідки).

При наявності заперечень або зауважень по акту ревізії (перевірки) керівник, головний (старший) бухгалтер чи інші особи, які підписують акт (довідку), роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через п'ять днів з дня їх підписання, подають з цього приводу письмові пояснення чи заперечення.

Після складення акту ревізії (перевірки) ревізуючи також беруть пояснення від інших посадових осіб, причетних до виявлених ревізією (перевіркою) порушень і зловживань.

Правильність обґрунтувань фактів, викладених у поясненнях посадових осіб, ревізуючи повинні ретельно перевірити і в 15-ти денний термін дати по них письмовий висновок, який затверджується керівником контрольно-ревізійного підрозділу або його заступником.

У разі відмови посадових осіб від підписання акту (довідки), службові особи контрольно-ревізійної служби засвідчують це відповідним актом за своїм підписом.

У тих випадках, коли по виявлених фактах необхідно вжити термінових заходів щодо усунення порушень або притягнення до відповідальності осіб, які винні у зловживаннях, у період ревізії, не чекаючи її закінчення, складається проміжний акт, а від посадових осіб вимагаються необхідні пояснення. Ці матеріали надсилаються правоохоронним органам для відповідного реагування.

Проміжні акти складаються також за результатами ревізії кас. Вони підписуються ревізуючи, головним (старшим) бухгалтером і матеріально відповідальними особами. Факти, викладені в проміжних актах, включаються в загальний акт ревізії.

Акт ревізії складається з трьох частин: вступної, основної і заключної.

У вступній частині вказуються: підстава для проведення ревізії, прізвище, ім'я, по-батькові кожного члена ревізійної групи; мета ревізії, період діяльності, що підлягає ревізії, час /початок і закінчення/ ревізії.

В основній частині акту ревізії викладаються питання, що ревізувались, процес перевірки документів, результати перевірки, дається пояснення встановленим фактам. Викладені в акті факти повинні базуватись на перевірених даних, які випливають з документів, які є в організації, що ревізувалась, і матеріалів зустрічних перевірок.

В акті ревізії приводяться загальні дані про виконання бюджету і кошторису витрат бюджетної установи, а також дані про виконання бюджетних призначень по окремих видах доходів і видатків, по окремих показниках зведених кошторисів і фінансових планів, дається характеристика економічної і контрольної роботи фінансового органу. Докладно відмічаються виявлені факти порушень законодавчих і нормативних актів, факти неправильних розрахунків з бюджетом, незаконного і не за цільовим призначенням витрачанням грошових коштів і матеріальних цінностей та інші порушення фінансової дисципліни, неправильного ведення обліку і звітності, виявлені факти безгосподарності, недостач, розкрадань і присвоєння грошових коштів і матеріальних цінностей з посиланням на відповідні документи; розміри нанесених державі збитків і інші наслідки допущених порушень, службові особи з вини яких мали місце недоліки і порушення. Виявлені в організаціях, установах і підприємствах порушення і недоліки вносяться в загальний акт комплексної ревізії тільки в тому випадку, коли цьому сприяли упущення в контрольній і економічній роботі фінансового органу.

В заключній частині акту робляться висновки.

При складанні акту ревізії повинна бути дотримана об'єктивність, ясність і вичерпність опису виявлених фактів.

В підтвердження своїх висновків про виявлені недоліки /надлишки або недостачі товарно-матеріальних цінностей, необґрунтовані списання і ін./ ревізор посилається в акті ревізії на відповідні документи:

оригінали рахунків, накладних, чеків, прибуткові і видаткові касові документи, розписки, платіжні і розрахунково-платіжні відомості, маршрутні листи, акти на списання і інші;

проміжні акти;

інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, протоколи з рішеннями інвентаризаційних комісій;

офіційні довідки і заключення спеціалістів;

пояснення матеріально відповідальних і посадових осіб;

висновки ревізорів по поясненнях матеріально відповідальних і посадових осіб.

Особлива увага звертається на повноту і якісне оформлення матеріалів інвентаризацій (наказів і розпоряджень про проведення інвентаризації, порівняльних відомостей або актів результатів інвентаризації, інвентаризаційних описів).

В додатках до акту ревізії приводяться таблиці, відомості і інші документи, складені і підписані ревізором. Кожному додатку присвоюється порядковий номер.

Якщо ревізія проводилась за постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розслідування кримінальної справи, у вступній частині акту указується підстава для призначення ревізії (постанова слідчого або визначення суду); короткі обставини справи, які викликали призначення ревізії, бухгалтерські документи, пояснення матеріально відповідальних і посадових осіб; питання, поставлені для вирішення перед ревізором (приводяться дослівно відповідно постанови слідчого або визначенню суду), перелік основних документів, які відносяться до предмету ревізії; період, який ревізується, перелік осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства, яке ревізується, із зазначенням періоду їх роботи, а також прізвища осіб, які присутні під час проведення ревізії.

В основній частині акту ревізії викладається процес перевірки документів, її результати і дається пояснення встановленим фактам. Кожному перевіреному питанню відводиться окремий розділ основної констатуючої частини акту ревізії. Порядок питань, що підлягають перевірці, і черговість перевірки документів по кожному питанню визначається ревізором.

Він вказує, які бухгалтерські документи перевірялись, як вони оформлені і що було встановлено по тих документах, на основі яких робиться висновок.

В основній констатуючій частині акту ревізії послідовно описуються: дані бухгалтерського обліку, які є по поставленому питанню (при повторній ревізії приводяться дані попередньої ревізії), методи, які використовувались при вирішенні даного питання; фактичні дані, установлені ревізором, з характеристикою стану бухгалтерського обліку і його відповідності вимогам нормативних актів. При цьому указується повна назва нормативного акту, ким, де і коди він прийнятий, а при необхідності і вилучення з нього. Це необхідно для того, щоб слідчі і судові працівники могли оцінити і співставити з іншими зібраними по справі доказами.

В цьому ж розділі приводяться необхідні відомості про використання ревізором висновків спеціалістів інших галузей знань, дані неофіційної документації, пояснень матеріально відповідальних і посадових осіб. В тексті по ходу викладення вказуються номери таблиць і додатків.

Основна частина акту викладається так, щоб по кожному факту слідчий (суд) міг отримати необхідну інформацію.

В останній частині акту (результативній) даються відповіді на поставлені питання. Висновки ревізора повинні бути короткими, ясними, які б не допускали різних тлумачень. Відповіді повинні даватись в тій послідовності, в якій поставлені питання у вступній частині акту. Акт ревізії складається в трьох екземплярах, кожний з яких має силу оригіналу. Перший екземпляр акту з доданими до нього таблицями і розрахунками передається слідчому або до суду, другий – лишається в ревізуючому органі, а третій передається керівникові об'єкту, що ревізувався.

Матеріали кожної ревізії (перевірки) після її завершення розглядаються та приймаються від ревізуючих керівником (чи його заступником) відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби, або за їх дорученням – одним з відповідальних працівників (начальником відділу управління чи його заступником). При прийнятті матеріалів ревізії (перевірки) на останній сторінці акту (довідки) робиться запис – "Акт ревізії (довідку перевірки) прийнято", дата, підпис.

Заключний етап ревізії, крім складення акту, включає проведення заходів по реалізації її результатів.

Кожний учасник ревізійної групи зобов'язаний по ходу ревізії безпосередньо на місці приймати необхідні міри по ліквідації виявлених порушень і недоліків, про що повинно бути відмічено в акті або довідці. Результати ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ, відділів і управлінь органів місцевої виконавчої влади, які перевірялись при проведенні ревізії фінансового органу, ревізуючим виносяться на обговорення працівників і спільно з керівництвом розробляються заходи по усуненню виявлених недоліків. Залучаються спеціалісти організації, яка ревізувалась, для розробки рекомендацій.

Результати ревізії роботи фінансового органу по складанню і виконанню бюджету обговорюються на нараді працівників фінансового органу і його керівник видає наказ з переліком намічених заходів, встановленими строками і виконавцями, які відповідають за усунення виявлених недоліків і порушень.

Про наслідки ревізії або перевірки інформуються вищі органи управління (по підпорядкованості), відповідні органи державної влади, а в необхідних випадках матеріали ревізій чи перевірок надсилаються правоохоронним органам. Одночасно ставиться перед керівництвом перевіреного підприємства, організації, установи або відповідного органу управління питання про звільнення від займаних посад винних у порушеннях фінансової дисципліни осіб.

З метою відшкодування причинених державі збитків керівники органів державної контрольно-ревізійної служби або їх підрозділів ставлять перед керівниками перевірених підприємств, установ та організацій, а в необхідних випадках – перед керівниками вищих органів господарського управління вимоги щодо пред'явлення цивільних позовів до винних осіб.

За наслідками проведених ревізій (перевірок) в межах наданих прав контрольно-ревізійні підрозділи оформляють рішення про застосування фінансових санкцій та накладення адміністративних стягнень.

При виявленні в процесі ревізії порушення законів України, постанов Верховної Ради України, нормативних актів Президента України і Кабінету Міністрів України, а також нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстрованих в установленому порядку в Міністерстві юстиції України, у випадках, передбачених чинним законодавством, подаються інформації:

Головним контрольно-ревізійним управлінням України – Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади;

контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі – Головному контрольно-ревізійному управлінню України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, районним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям;

контрольно-ревізійними відділами у районах, містах і районах у містах – контрольно-ревізійним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, відповідним місцевим державним адміністраціям.

Результати ревізій виконання бюджетів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства повідомляються керівником ревізійної групи Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, керівництву обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. В разі необхідності матеріали ревізій розглядаються на засіданнях Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, колегій обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Матеріали по окремих ревізіях за рішенням керівництва Міністерства фінансів України розглядаються на засіданні його колегії.

Результати ревізій виконання бюджету районів, міст, районів у містах та стану роботи відповідних фінансових і казначейських органів доповідаються місцевим державним адміністраціям та розглядаються на їх засіданнях.

Керівництво обласного фінансового управління і контрольно-ревізійного управління в області вирішує питання про необхідність розгляду наслідків таких ревізій на засіданні обласного (міського) фінансового управління.

Результати ревізій виконання бюджетів сільських і селищних Рад та забезпечення збереження коштів виносяться на розгляд виконкомів цих Рад, а в необхідних випадках – на розгляд відповідних Рад вищого рівня.

Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні систематично вивчають і узагальнюють матеріали ревізій (перевірок) і на підставі цього вносять у відповідні державні органи пропозиції щодо перегляду чинних законів, положень, правил, інструкцій, поліпшення системи контролю за дотриманням фінансової дисципліни.← prev content next →