Економіка зарубіжних країн (2005)

ПЕРЕДМОВА

В умовах глобалізації світового господарства конче важливим для підготовки економістів-міжнародників і фахівців з економічної теорії, політології та низки інших спеціальностей є вивчення своєрідності й неповторності організації національних господарств найбільш розвинутих держав світу, виявлення їх спільних та відмінних рис розвитку, особливостей трансформації до сучасного конкурентного середовища, ролі та значення держави в управлінні ринковими процесами та у виборі найоптимальнішої системи господарювання.

Перехід від неокейнсіанської моделі розвитку людства до неоліберальної, який відбувається зараз, нерідко визначається як суто умовний, тому що чітко не ідентифікується на методологічному й прикладному рівнях відповідно до канонів економічної теорії та породжує формування перепарадигмального етапу створення майбутньої гіпермоделі. З цього випливає, що розроблення та імплементації глобальної парадигми суттєво впливатимуть на країни та їх інтеграційні угруповання, тобто визначатиме інструменти й механізми їхнього розвитку в умовах подальшого нарощування динаміки руху факторів виробництва. Ось чому знання специфіки економічних моделей провідних держав світу та тих, що знаходяться у безпосередній близькості від України, особливостей їх модернізації в умовах глобалізації світового господарства та економічної інтеграції допоможе майбутнім фахівцям чітко визначити стратегію і тактику діяльності своїх фірм на ринках інших країн, захистити їхні і свої інтереси в процесі посилення мегарегіональної конкуренції.

Навчальний курс «Економіка зарубіжних країн» є одним з основних, яким завершується підготовка бакалаврів з міжнародної економіки та менеджменту, а також фахівців аналогічного рівня з економічної теорії. Його своєрідність полягає в тому, що в структурі курсу та його змісті знайшли відбиток фундаментальні дисципліни, які викладаються в економічних вузах та на відповідних факультетах університетів: макроекономіка, економічна теорія, регіональна економіка, теорія міжнародних економічних відносин, історія економічних вчень і, звичайно, міжнародна економіка. Відповідно до «Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра» напряму 0501 — «Економіка і підприємництво» мета даного курсу полягає у формуванні у студентів теоретичних знань у галузі аналізу соціально-економічних систем і моделей розвитку країн світу. Добре розуміючи, що навіть найбільший за обсягом підручник не може вмістити докладну інформацію про всі держави, автор обмежився характеристикою найбільших з них, а також країн-сусідів, з якими Україна має чи матиме найближчим часом значні економічні стосунки. Таким чином, основними завданнями даного курсу є:

вивчення різних моделей національного економічного розвитку з метою виявлення адаптивного досвіду ефективного господарювання;

набуття навичок аналітичного оцінювання ефективності моделей економічного розвитку окремих країн.

Предметом курсу «Економіка зарубіжних країн» є економічні системи та моделі розвитку різних країн, процеси їх формування, функціонування й модернізації в умовах швидких трансформаційних змін, зумовлених глобалізацією світового господарства.

Основний зміст дисципліни розкривається в таких темах:

Національні економіки в системі світового господарства. Варіативність моделей економічного розвитку.

Детермінанти економічного успіху країн-лідерів.

Економіка США і Канади.

Економіка Японії.

Економіка країн Європейського Союзу.

Економіка країн-аплікантів на вступ до Європейського Союзу.

Економіка країн СНД.

Економіка Китайської Народної Республіки (КНР).

Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн (НІК).

Економіка країн Близького, Середнього Сходу (БСС) та Північної Африки (ПА).

Пропонований посібник «Економіка зарубіжних країн» пройшов відповідну апробацію на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету.← prev content next →