Система макроекономічного рахівництва (1999)

2.3. Інтегрована система макропоказників як засіб зв’язку БНГ і СНР

В умовах перехідної економіки, коли немає відповідної інформаційної бази, адекватної вимогам СНР, не розроблено методологію складання всіх рахунків, для визначення окремих показників може бути застосовано на макрорівні інтегровану систему макроекономічних показників на основі використання принципів і концепцій БНГ і СНР. Зрозуміло, що інтеграцію двох економічних моделей не треба розуміти в абсолютному значенні. Поєднання класифікацій і групувань БНГ і СНР не може усунути розбіжностей, які притаманні кожній економічній моделі. Їх інтеграція можлива тільки відносно частини показників, що відображають кругообіг потоків продуктів та послуг на рівні економіки в цілому. Наводимо принципову схему системи показників виробництва і використання валового випуску (ВВ) продуктів та послуг на макрорівні (табл. 2.1).Алгоритм формування різних економічних моделей (БНГ і СНР) у межах інтегрованої системи макроекономічних показників проілюструємо на прикладі показників валового випуску, проміжного споживання і національного доходу.При застосуванні даної системи показників треба враховувати певні відмінності, які існують при їх обчисленні у БНГ і СНР.

Основна відмінність валового продукту (БНГ) від валового випуску (СНР) полягає у тому, що в СНР до його обсягу разом з вартістю матеріальних благ включено вартість нематеріальних послуг — як платних, так і безкоштовних. Крім того, в СНР до валового випуску включено вартість брухту, одержаного в процесі переробки сировини та реалізованого поза виробництвом, а в БНГ вартість такого брухту не включається до валової продукції та валового продукту.

У СНР продукція підприємств громадського харчування включає вартість перероблюваної сировини, а в БНГ вона визначається як у торгівлі, тобто без урахування вартості сировини.

Між матеріальними витратами в БНГ і проміжним споживанням у СНГ також існують певні розбіжності. Проміжне споживання у СНР охоплює всі поточні виробничі витрати підприємств і організацій, пов’язані із створенням матеріальних благ та нематеріальних послуг. У БНГ витрати підприємств і організацій на нематеріальні послуги не включаються до виробничих витрат, оскільки платежі за ці послуги вважаються перерозподільчими потоками.

Відмінністю є також те, що витрати підприємств і організацій на матеріальні блага і послуги у зв’язку із наданням послуг соціально-культурного характеру своїм працівникам та членам їх сімей, а також на службові відрядження у СНР відносяться до проміжного споживання, а в БНГ — до національного доходу.

До національного доходу в БНГ включаються витрати матеріальних оборотних коштів, а в СНР — до проміжного споживання, за винятком витрат, пов’язаних із стихійним лихом.

Нарешті, важлива відмінність проміжного споживання від матеріальних витрат (БНГ) полягає у тому, що у складі останніх враховується споживання основних фондів (амортизація), а в СНР амортизація не включається до проміжного споживання.

Існують деякі розбіжності і між показниками ВВП і національного доходу, хоча розрахунки цих показників й ґрунтуються на даних про компоненти доданої вартості та чистої продукції. Ці відмінності пов’язані насамперед із тим, що система БНГ ґрунтується на концепції матеріального виробництва, а СНР — на концепції матеріального виробництва і сфери послуг. Тому при застосуванні інтегрованої системи макроекономічних показників в умовах перехідного періоду необхідно враховувати зазначені відмінності, здійснюючи відповідні розрахунки та корекції показників.