Валютні операції (2001)

2.2.1. Форвардні угоди

Угоди аутрайт. Угоди опціон.

Дата валютування форвардних угод. Розрахунок форвардного курсу. Правила випуску та обігу форвардних контрактів в Україні.

Форвардна валютна угода — це:

негайний нерозривний та обов’язковий контракт між банком і його клієнтом (або іншим банком);

на купівлю або продаж визначеної кількості зазначеної іноземної валюти за курсом обміну, зафіксованим під час укладання угоди, для виконання (тобто поставки валюти та її оплати) в майбутньому часі, зазначеному в контракті. Цей час являє собою конкретну дату чи період між двома конкретними датами.

Особливості:

це договір, який має форму зобов’язання купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу;

валютний курс фіксується в момент укладання контракту;

цей курс не буде збігатися з курсом за угодою спот (за винятком окремих випадків);

виконання контракту (поставка валюти) здійснюється в узгоджений час у майбутньому, тобто або на певну дату або між двома певними датами, залежно від умов контракту;

не існує стандартизації форвардних контрактів.

Мета застосування:

страхування від зміни курсів валют;

одержання спекулятивного прибутку.

Фіксовані угоди outright. Угоди опціон

Фіксована валютна угода аутрайт — це контракт, який повинен бути виконаним на певну дату у майбутньому. Наприклад, двомісячний форвардний фіксований контракт, укладений 1 вересня, необхідно виконати 1 листопада, тобто через 2 місяці.

Форвардна валютна угода опціон — за вибором клієнта може бути виконана:

у будь-який час, починаючи від дати укладання контракту до конкретної дати його виконання у майбутньому;

протягом періоду між двома конкретними датами.

Примітка: При укладанні опціонних контрактів клієнт має певну можливість вибору дати виконання. Форвардний валютний опціонний контракт не дає клієнту права не виконувати його у визначений час. Це відрізняє форвардний валютний опціонний контракт від чистих валютних опціонів.Форвардні контракти належать до позабіржових фінансових інструментів, тому всі умови, в тому числі і контрактна ціна активу, визначаються при укладанні угоди за домовленістю сторін згідно з чинним законодавством. Попереднє визначення контрактної ціни, яке базується на прогнозуванні динаміки ринкових цін та передбачає необхідність урахування багатьох чинників, є найскладнішою проблемою, що потребує вирішення у процесі укладання форвардного контракту.

Прогнозування валютних курсів — досить складна проблема, особливо останнім часом, коли непередбачуваність і мінливість стали основними характеристиками міжнародних фінансових ринків. За нормальних умов розвитку економіки, коли ринки не зазнають впливу грошово-кредитних чи політичних потрясінь, рівні процентних ставок можна вважати незалежними величинами, які відображають реальний та очікуваний рівні інфляції. Форвардні валютні курси є похідними (залежними) величинами від процентних ставок. Отже, тільки однакові темпи інфляції в обох країнах походження валют можуть стабілізувати валютний курс протягом значного періоду часу.

Для розрахунку форвардного валютного курсу (європейські котирування) скористаємося формулою:Хеджування ризику зміни ціни активу протягом форвардного періоду є основною метою форвардних угод, хоч іноді вони укладаються у сподіванні на отримання значних прибутків спекулятивного характеру внаслідок сприятливого розвитку кон’юнктури ринку. Процедура попереднього визначення та фіксації ціни активу дає змогу обом учасникам стати незалежними від ризику, але не дозволяє продавцеві отримати переваги від підвищення ціни, а покупцеві — від зниження ціни активу протягом форвардного періоду, що інколи змушує учасників ухилятися від виконання угоди. Оскільки форвардний контракт укладається поза біржею і не потрапляє під контроль з боку біржових органів нагляду (на відміну, наприклад, від ф’ючерсних контрактів, про які йтиметься пізніше), відповідальність за його виконання цілком лежить на партнерах по угоді. Ризик невиконання зобов’язань, який є досить значним за форвардними контрактами, може бути знижений шляхом юридичного оформлення відповідальності сторін і передбачення штрафних санкцій при достроковому виході з угоди. Але навіть значні штрафні санкції не можуть зупинити або попередити невиконання однією зі сторін своїх зобов’язань.

Наприклад, у власника доларів може виникнути спокуса не виконувати форвардний контракт, а продати долари на ринку за поточним курсом. У даному разі він зможе отримати великий прибуток, навіть сплативши штрафні санкції. Тому при укладанні форвардного контракту з деякими партнерами слід враховувати кредитні ризики, які можуть виникнути.

Таким чином, позабіржовий характер торгівлі та індивідуальні умови укладання форвардної угоди, і як наслідок, відсутність або нерозвинутість вторинного форвардного ринку, призводять до низької ліквідності цих фінансових інструментів.

Найактивнішими учасниками форвардного ринку є банки, які застосовують форвардні контракти для хеджування власного ризику або ж пропонують їх як послугу своїм клієнтам. Маючи ширші, ніж в інших учасників ринку, фінансові можливості для залучення і розміщення коштів, банки можуть уникнути реальних втрат за форвардними угодами навіть у випадках, коли ринкові ціни складаються не на їхню користь. Низька конкуренція на форвардному ринку дає змогу банкам диктувати свої умови клієнтові при укладанні угоди.

Впровадження валютного коридору в Україні на 1998 р. призвело до скорочення операцій на ринку строкових контрактів. Деякою мірою це пов’язано із зменшенням можливості отримання спекулятивних прибутків, проте і необхідність проведення операцій хеджування знизилась, оскільки функцію обмеження валютного ризику взяла на себе держава.

При виконанні форвардних валютних контрактів може виникнути така ситуація, коли інша сторона контракту (клієнт) або не може, або не бажає виконати свої зобов’язання за цим контрактом, що зветься закриттям форвардного валютного контракту. Закриття може бути повним або частковим.

Повне закриття має місце, коли клієнт виявляє, що:

а) він не може отримати іноземну валюту, яку він за контрактом повинен продати банку;

б) йому більше не потрібна іноземна валюта, яку він за контрактом повинен купити у банку;

Часткове закриття банк здійснює, коли клієнт виявляє, що:

а) він не може отримати повну суму іноземної валюти, яку він за контрактом повинен продати банку;

б) йому більше не потрібна вся іноземна валюта, яку він за контрактом повинен купити у банку.

Форвардне покриття можливе на період аж до п’яти років і навіть на триваліший період, але курси продажу та купівлі звичайно котируються на:

а) один місяць;

б) два місяці;

в) три місяці;

г) шість місяців;

д) дванадцять місяців.

Приклад. Припустимо, що учаснику валютного ринку-імпортеру для оплати договору необхідно 10 000 нім. марок, для чого він повинен продати 7142 дол. (за курсом $1 = DM1,4001). В одному випадку він може укласти термінову угоду по обміну доларів на марки за курсом спот і покласти марки на тримісячний депозит у німецькому банку під 3% річних і отримати 76 марок додатково.

В іншому випадку для нього, можливо, доцільнішим буде покласти долари в банк США під 4,5 % річних на 3 місяці, а по закінченні договірного строку купити необхідні німецькі марки. У даному разі імпортер отримає додатково 80 дол., і тепер, щоб купити 10 000 нім. марок, йому за попереднього валютного курсу потрібно мати менше доларів.

Однак за ці три місяці валютний курс може змінитися. Тож, дії учасника валютного ринку залежатимуть як від тенденцій у русі валютного курсу, так і від різних рівнів процентних ставок.

Дата валютування форвардних угод

Пряма (straight dates або flаt dates) — стандартні періоди 1, 2, 3, 6 місяців, 1 рік. Якщо при укладанні форвардної угоди outright визначаються стандартні терміни, а дата спот припадає на останній день місяця, тоді для визначення дати валютування діє правило останньої дати місяця (end of month rule).

Коротка дата (short dates) — до одного місяця (1 день, 1 тиждень, 2 тижні). Ламана дата (broken dates) — дата валютування не збігається зі стандартними термінами.

Форвардний курс — вираховують за допомогою додавання премії або віднімання дисконту від поточного курсу спот.

Курс аутрайт — невідкладний курс, в якому враховані премія чи знижка. У разі наявності премії валюта на строк дорожча, ніж готівковий курс, наявності знижки — дешевша.

Примітка: Якщо є значення премії і дисконту, можна розрахувати курс аутрайт. Термін «аутрайт» вживається для запобігання плутанини в розумінні умов форвардної операції, коли йдеться про одиничну форвардну угоду (на відміну від операції форвард, яка є частиною операції своп, що являє собою поєднання купівлі на умовах спот з одночасним форвардним продажем).

Форвардні пункти — це абсолютні пункти даного валютного курсу (в одиницях валюти котирування), на які коригується курс спот при проведенні форвардних операцій. Відображають різницю у процентних ставках за конкретні проміжки часу між валютами (процентний диференціал). Форвардні пункти також називають своп-пунктами, форвардною різницею або своп-різницею.

Розрахунок форвардного курсу

Форвардний курс аутрайт = курс спот +/– форвардні пункти. (9)

Правило «великого пальця» — форвардний курс звичайно перевищує курс спот настільки, наскільки банківські ставки валюти, яка котирується, нижчі за процентні ставки контрагентної валюти.

Загальні правила розрахунку:

валюта з низькою процентною ставкою за визначений період часу котирується на умовах форвард до валюти з високою процентною ставкою за той самий період з премією;

валюта з високою процентною ставкою за визначений період часу котирується на умовах форвард до валюти з низькою процентною ставкою за той же проміжок часу зі знижкою або дисконтом.

Розрахунок середніх форвардних курсів аутрайтОднак і курс спот, і курс аутрайт котируються банками у вигляді подвійного котирування. Форвардні пункти також розраховуються як bid та offer:Розмір спреду між стороною bid та offer при котируванні форвардних пунктів та курсу аутрайт залежить від тих самих факторів, що й при здійсненні котирувань курсу спот, тобто від характеру взаємовідносин, ринкової кон’юнктури, розміру суми і т. д.

Правила обчислення форвардного курсу аутрайт для угод з датою валютування до курсу спот

якщо форвардні пункти зростають зліва направо (на інформаційному дилінговому екрані), тобто котирування bid менше за котирування offer, то для розрахунку курсу аутрайт для дати валютування далі, ніж спот, форвардні пункти додаються до курсу спот;

якщо форвардні пункти зменшуються зліва направо, тобто котирування bid більше за котирування offer, то для обчислення курсу аутрайт для дати валютування далі, ніж спот, форвардні пункти віднімаються від курсу спот.

Перелічені вище правила розрахунку форвардного курсу аутрайт діють для форвардних строків (більших за спот).

Зворотні правила розрахунку курсу аутрайт

Для угод з датою валютування «tomorrow» (value tomorrow або val-tom) або навіть «today» (value today або val-tod), котрі ближчі, ніж дата спот, застосовуються зворотні правила розрахунку курсу аутрайт:

якщо форвардні пункти зростають зліва направо (на інформаційному дилінговому екрані), то для обчислення курсу аутрайт для дати валютування раніше, ніж спот, форвардні пункти міняються місцями і віднімаються від курсу спот;

якщо форвардні пункти зменшуються зліва направо, то для розрахунку курсу аутрайт до курсу спот форвардні пункти міняються місцями і додаються до курсу спот.

Форвардні крос-курси

Для розрахунку форвардних крос-курсів застосовують ті ж правила, що й для знаходження крос-курсів спот, тобто необхідно перемножити або розділити доларові форвардні курси валют.

Правила випуску форвардних валютних контрактів в Україні

Метою форвардних валютних контрактів є мінімізація ризиків, зумовлених змінами курсів валют на ринку. Рівень ризику за форвардними валютними контрактами становить різницю між курсом валюти за форвардним валютним контрактом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків за цим контрактом.

Форвардні валютні контракти укладаються на первинному ринку за стандартною формою, що відповідає чинному законодавству України.

Покупцями і продавцями форвардних валютних контрактів можуть бути банки-резиденти та банки-нерезиденти України, що визначаються чинним законодавством України.

Первинним продажем форвардного валютного контракту вважається така угода купівлі-продажу контракту, якій не передує інший форвардний контракт, однією із сторін якого виступав покупець (продавець) цього контракту, а його предмет (сума іноземної валюти, дати поставки та здійснення платежу) збігаються з цим форвардним контрактом.

За умови первинного продажу форвардного валютного контракту підлягають заповненню такі реквізити:

номер контракту;

місце та дата укладання;

офіційні назви та реквізити сторін;

вид та сума валюти, що є предметом укладення контракту;

процентні ставки та курс валюти контракту;

дати платежу та поставки валюти;

інші реквізити, що визначають права і відповідальність сторін.

Зміни та доповнення до форвардного валютного контракту оформлюються у письмовій формі і з моменту підписання є невід’ємною частиною цього форвардного контракту.

Правила обігу форвардних контрактів в Україні

Продаж (передача) зобов’язань за форвардним валютним контрактом іншим особам здійснюється продавцем лише за умови згоди покупця форвардного валютного контракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту.

Продаж (передача) зобов’язань за форвардним валютним контрактом іншим особам, включаючи продавця такого форвардного валютного контракту, може бути здійснена покупцем без погодження з іншими сторонами форвардного контракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту.

Зміни до форвардного валютного контракту вносяться покупцем чи продавцем контракту у разі згоди на це обох сторін контракту. У змінах до форвардного валютного контракту вказуються:

номер та дата укладання контракту, до якого вносяться зміни;

порядковий номер і дата внесення змін до контракту;

реквізити і назва попереднього покупця (продавця) форвардного валютного контракту та особи, яка набуває його повноважень;

ціна продажу форвардного валютного контракту;

умови реалізації форвардного валютного контракту:

дата поставки;

строк здійснення платежу.

Розірвання угоди по форвардному валютному контракту здійснюється за відмови від зазначеної угоди однієї із сторін і згоди іншої сторони, або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Претензії щодо виконання форвардного валютного контракту можуть бути пред’явлені лише емітентові цього форвардного валютного контракту.