Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах (2003)

ВСТУП

Реформування економічної системи України в цілому і бухгалтерського обліку зокрема спонукає сучасного бухгалтера здобувати нові знання та вдосконалювати вміння оперативно реагувати в нетрадиційних ситуаціях. З огляду на це дедалі підвищується роль засобів і методів раціональної організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік, як і кожна система знань, постійно розвивається. Розглядаючи зазначену систему як процес, що характеризується різними аспектами — технологічним, структурним і організаційним, доходимо висновку про необхідність загальної його організації. Це означає, що має бути визначено та впроваджено комплекс методів і засобів, спрямованих на раціональне функціонування та розвиток процесу бухгалтерського обліку. Оскільки стосовно відповідного об’єкта впливу та вивчення організація виконує забезпечувальну функцію, із розвитком самого об’єкта змінюються методи, завдання, напрямки та принципи його організації. Справді, як наслідок змін, що відбуваються в системі бухгалтерського обліку України, маємо організаційні новації: значний перелік облікових номенклатур, спрощений документообіг, електронні носії інформації тощо.

Курс «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» є невід’ємною складовою циклу дисциплін, що завершують підготовку студентів зі спеціальності «Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими установами» кваліфікаційного рівня магістр. Мета цього курсу — забезпечити засвоєння техніки та методики організації обліку згідно зі

специфікою діяльності різних за профілем бюджетних установ. Відповідно до мети формується основне завдання курсу — творче оволодіння методами, принципами та прийомами організації обліку в бюджетних установах, спрямоване на формування наукового мислення студентів зазначеного кваліфікаційного рівня. Це завдання деталізується за такими основними напрямками:

вивчення теоретичних основ організації бухгалтерського обліку;

ознайомлення із завданнями організації бухгалтерського обліку бюджетних установ за відповідними напрямками;

засвоєння методики складання облікових номенклатур, графіків документообігу та руху реєстрів обліку і звітних форм, методики розробки організаційних регламентів; а також методів, форм і засобів організації роботи виконавців облікових функцій;

опанування підходами до організації розвитку системи бухгалтерського обліку;

визначення проблемних питань організації обліку бюджетних установ і організацій, а також шляхів їх вирішення.

Виконання цих завдань ускладнюється через обмежену кількість видань з організації бухгалтерського обліку в цілому та повну відсутність навчальної літератури з питань організації бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисципліни «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» згідно з навчальним планом магістерської підготовки. Тут розкрито загальні засади організації бухгалтерського обліку бюджетних установ, а також окремі аспекти організації щодо технології облікового процесу за основними напрямками; роботи облікового апарату; забезпечення та розвитку бухгалтерського обліку бюджетних установ.← prev content next →