Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах (2003)

10.1. Основи організації бухгалтерської звітності

Система бухгалтерського обліку виконання кошторису доходів і видатків передбачає суцільне безперервне відображення господарської діяльності бюджетних установ у первинному та поточному обліку. Інформація, що відображається в документах і реєстрах бухгалтерського обліку, носить дещо відокремлений характер і, з огляду на це, є складною для аналізу діяльності бюджетних установ. Безумовно, показники і дані зазначених етапів обліку потребують узагальнення. Зазначене завдання виконується на заключному, чи підсумковому, етапі бухгалтерського обліку — етапі складання бухгалтерської звітності. Висока відповідальність завершального етапу бухгалтерського обліку вимагає відповідного рівня організації зазначеного технологічного етапу — облікового процесу.

Серед напрямків організації складання і подання бухгалтерської звітності виокремлюють такі загальні:

визначення нормативної бази;

розробка класифікації звітності;

організація інвентаризації;

організація складання звітності;

організація надання звітності.

Завданнями організації бухгалтерської звітності є забезпечення повноти і достовірності останньої, своєчасності її подання, а також реалізації інших принципів формування і подання бухгалтерської звітності бюджетних установ.

Нормативна база, що регулює питання методики і організації підсумкового етапу бухгалтерського обліку, окреслюється такими нормативними актами:

Закон України ««Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996-ХIV;

Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»;

Наказ Головного Управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу»;

лист Державного казначейства України від 22.12.2000 № 07-04/1219-9396 «Про річне заключення рахунків»;

Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році місячної фінансової звітності установами і організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів» від 31.01.02 № 18;

Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами і організаціями, що отримують кошти державного та /або місцевих бюджетів» від 28.03.02 № 59;

Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного і/або місцевих бюджетів» від 27.12.01 № 225.