Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

Вступ

В Україні функціонують близько 40 тисяч установ та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей, які впливають на методику та організацію бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств та організацій. Зміни, що відбуваються в галузях невиробничої сфери за умов переходу до ринкової економіки, потребують адекватного нормативно-правового забезпечення, в тому числі й бухгалтерського обліку.

Згідно з урядовою програмою реформування бухгалтерського обліку впроваджено нову економічну класифікацію видатків бюджетних установ, кошторис доходів і видатків, план рахунків і порядок його застосування, баланс та інші форми місячної і квартальної звітності.

Підготовка фахівців, обізнаних з особливостями бухгалтерського обліку в бюджетних установах за нових умов господарювання, ускладнюється повною відсутністю навчальної літератури, яка б враховувала сучасну облікову політику бюджетних установ.

Посібник підготовлено згідно з типовою навчальною програмою дисципліни «Бухгалтерський облік у бюджетних установах», включеною у навчальний план підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. При його підготовці враховані нові законодавчі і нормативні документи з бухгалтерського обліку станом на 1.07.2000 р.

У посібнику розкрито основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах, облік грошових коштів і розрахунків, облік доходів і видатків загального та спеціального фондів.



← prev content next →