Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

1.4. Форми бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться за певною формою як системою регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 (далі — Закон про бухгалтерський облік) установа сама обирає форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних.

Основною формою бухгалтерського обліку в бюджетних установах є форма «Журнал-Головна» — різновид і спрощений варіант меморіально-ордерної форми, рекомендованої Інструкцією з бухгалтерського обліку № 61. Ця форма застосовується в централізованих бухгалтеріях, які обслуговують установи освіти, охорони здоров’я, культури, в профтехучилищах, органах законодавчої та виконавчої влади, дослідних інститутах Академії медичних наук України. Коротку схему побудови обліку за формою «Журнал-Головна» наведено на рис. 1.3.

Регістром синтетичного обліку за форми «Журнал-Головна» є книга Журнал-Головна, яка і дала назву формі обліку. За рішенням головного бухгалтера вона може вестися за синтетичними рахунками чи субрахунками. Аналітичний облік організується в книгах, на картках або в відомостях. Щомісячно для звірки аналітичного обліку із записами в книзі «Журнал-Головна» складаються оборотні відомості за кожною групою аналітичних рахунків, об’єднаних відповідним синтетичним рахунком.Підставою для записів в книгу Журнал-Головна і регістри аналітичного обліку є меморіальні ордери і додані до них первинні документи. Меморіальні ордери є одночасно й накопичувальними відомостями, яким присвоєні постійні номери. Кожний з них призначений для відображення певних операцій. Наприклад, у меморіальному ордері — накопичувальній відомості ф. № 386 відображаються бухгалтерські записи за розрахунками з підзвітними особами, а в меморіальному ордері — накопичувальній відомості № 438 — по вибуттю і переміщенню основних засобів. Усього передбачено 15 меморіальних ордерів, зміст і порядок заповнення яких розглядатиметься у відповідних темах.

Операції, які не треба накопичувати протягом місяця, реєструються в меморіальних ордерах ф. № 274 на підставі окремих документів. Таким чином оформляється, наприклад, нарахування зносу основних засобів. Меморіальні ордери ф. № 274 застосовуються також в установах з невеликим обсягом здійснюваних операцій. Порядок записів цих меморіальних ордерів у книгу Журнал-Головна, її відкриття, звірки оборотів і залишків розглядався в теорії бухгалтерського обліку.

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку застосовується у вищих навчальних закладах, наукових установах системи НАНУ, організаціях Міністерства внутрішніх справ і базується на відомих принципах побудови журналів-ордерів за кредитовою ознакою, суміщення хронологічних і систематичних записів, їх суворої регламентації. Допоміжні відомості дають змогу сумістити аналітичний і синтетичний обліки видатків бюджетних установ, але у зв’язку із переходом на новий План рахунків і нову бюджетну класифікацію постала потреба у внесенні значних змін до змісту видатків і кореспонденції рахунків.

Послідовне використання технічних засобів обліку, передусім ЕОМ, вносить суттєві зміни в техніку і послідовність записів, у форму і зміст облікових регістрів. З’явилися нові форми бухгалтерського обліку — машинно-орієнтовані. В бюджетних установах застосовуються різні варіанти цих форм, які передбачають обробку інформації за такою схемою: первинні документи — машинні носії — машинограми. Проте через обмеженість коштів на придбання сучасної обчислювальної техніки і програмного продукту, високу вартість послуг з обробки облікової інформації домінуючим у бюджетних установах України є застосування форм бухгалтерського обліку, орієнтованих на ручну працю.