Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

3.7. Порядок оформлення розрахунків з працівниками та виплати заробітної плати

Заробітна плата в більшості бюджетних установ виплачується два рази на місяць: за першу половину місяця — аванс у розмірі 50% заробітку за мінусом сум податків, належних до утримання в установленому порядку. За другу половину місяця — фактичний місячний заробіток за вирахуванням авансу та утримань.

На виплату планового авансу складається платіжна відомість (ф. № 389). Відомість складається по установі в цілому або по окремих її структурних підрозділах і містить такі реквізити: табельний номер кожного працівника, прізвище, ім’я, по батькові, сума авансу, розписка в отриманні. За наявності в окремих працівників неявок на роботу в першу половину місяця виникає необхідність у зменшенні суми планового авансу. З цією метою керівники структурних підрозділів чи установ подають в бухгалтерію довідку на зміну планового авансу (ф. № 420), в якій за кожним працівником вказується кількість днів неявок усього і в тому числі через хворобу.

За другу половину місяця заробітна плата, як правило, видається за розрахунково-платіжною відомістю (ф. № 49). У ній відображаються суми нарахованої заробітної плати за видами оплат, суми утримань і вирахувань і сума до видачі на руки за кожним табельним номером і в цілому за структурним підрозділом чи установою. Підставою для складання розрахунково-платіжних відомостей є накази про зарахування, звільнення і переміщення працівників відповідно до затверджених штатів і ставок заробітної плати; документи з обліку відпрацьованого часу і виробітку (табелі обліку використання робочого часу, наряди, картки обліку виробітку); лікарняні листки, розрахунково-платіжні відомості за минулий місяць; виконавчі листи судових органів; доручення-зобов’язання за товари, продані в кредит; платіжні відомості на видачу авансу та ін.

При складанні цих відомостей в бухгалтерії використовуються таблиці тарифних ставок, ставок податків, довідники з трудового законодавства та інші дані, що полегшують підрахунок заробітної плати, утримань і вирахувань з неї.

При уході працівників у відпустку розрахунки з ними здійснюються в записці-розрахунку ф. № 425, а належна їм заробітна плата виплачується за платіжною відомістю ф. № 389. Нараховані, утримані і виплачені суми за цими відомостями включаються в розрахунково-платіжну відомість за поточний місяць. При цьому в графі «Сума до видачі» робиться прочерк, а виплачені суми записуються за відповідним табельним номером у графі «Виплати в міжрозрахунковий період».

Платіжні і розрахунково-платіжні відомості підписуються працівниками, які склали і перевірили їх. На титульному аркуші робиться надпис, що дозволяє видачу готівки із каси за підписом керівника установи і головного бухгалтера із вказівкою строку виплати заробітної плати і загальної суми, що підлягає виплаті.

У централізованих бухгалтеріях платіжні і розрахунково-платіжні відомості складаються роздільно за кожною обслуговуваною установою. Відомості підписуються керівником обслуговуваної установи, керівником групи обліку і складачем, після чого робиться надпис, що дозволяє виплату заробітної плати, за підписом керівника установи, при якій створено централізовану бухгалтерію, і головного бухгалтера.

Облік заробітної плати і розрахунків за нею — найбільш трудомістка дільниця облікової роботи, а тому практично в усіх бюджетних установах ця робота виконується на ПЕОМ. За цих умов змінюється весь технологічний процес обробки облікової інформації (рис. 3.4).Заробітна плата видається з каси у триденний термін. По закінченні цього часу розрахунково-платіжна (платіжна) відомість закривається. В ній проти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, касир ставить штамп і робить надпис від руки «Депоновано», складає реєстр депонованих сум. В кінці відомості касир робить надпис про фактично виплачену суму заробітної плати і суму, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми з загальним підсумком відомості і підписує її.

Після ретельної перевірки відміток, зроблених касиром у платіжних і розрахунково-платіжних відомостях, підрахунку виданих і депонованих сум на виплачені суми заробітної плати складається видатковий касовий ордер, який оформляється в установленому порядку і реєструється в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів. На платіжних і розрахунково-платіжних відомостях проставляються дата і номер видаткового касового ордера, за яким здійснено списання коштів у касі.

Сума не отриманої працівниками заробітної плати повертається на поточний (реєстраційний) рахунок на наступний день після закінчення терміну виплати заробітної плати.

Депонована заробітна плата видається за видатковими касовими ордерами чи депонентськими картками.У системі освіти запроваджено метод взаємозаліку, який дає змогу ліквідувати заборгованість із заробітної плати вчителям та заборгованість платників податків (підприємств, організацій) перед бюджетом (рис. 3.5).