Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

3.10. Облік розрахунків зі стипендіатами

Стипендія — це грошове забезпечення, яке регулярно надається особам, що вчаться на денних відділеннях вищих і середніх спеціальних навчальних закладах на бюджетній основі, а також особам, які проходять підготовку на стаціонарі в аспірантурі та докторантурі.

Стипендія забезпечує умови реалізації гарантій держави щодо здобування освіти і матеріальне стимулювання якісного навчання. Державні стипендії у навчальних закладах і науково-дослідних інститутах виплачуються в межах встановлених лімітів стипендіального фонду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів і слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів» від 13.10.99 № 1880.

Навчальні заклади самі вирішують питання про призначення стипендій, забезпечуючи їх виплату передусім студентам і слухачам із дітей-сиріт, дітей, які залишилися без опіки батьків, і із малозабезпечених сімей (за умови отримання сім’єю відповідної державної допомоги), а також студентам і слухачам, які мають середній бал успішності 4,0 і вищий (табл. 3.15).

Студентам, віднесеним до потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, які в сесію отримали незадовільні оцінки, стипендія призначається в мінімальному розмірі, при цьому надбавка в розмірі 100 % до стипендії не виплачується.Студентам-сиротам, які перебувають на державному забезпеченні, розмір стипендій зменшується на 15% і становить: для відмінників — 24 грн. 57 коп., для студентів із середнім балом успішності 3,00—4,99 розмір стипендії — 21 грн. 68 коп.

Студентам-відмінникам, активістам наукової і громадської роботи можуть призначатися іменні державні та меценатські стипендії: стипендія Президента України в розмірі 101 грн. 15 коп., стипендія Верховної Ради України — в розмірі 92 грн. 48 коп., стипендія Наглядової ради вузів — у розмірі 57 грн. 80 коп. (за рахунок позабюджетних коштів). У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка призначається стипендія сім’ї Ковальських — у розмірі 110 грн.

Для молодих учених передбачені також стипендії Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах науки і технологій, Національної академії наук України.

Аспірантам встановлюються стипендії у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не нижче 60% і не вище посадового окладу викладача-стажиста (172 грн.), а докторантам — у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не вище посадового окладу доцента, який має вчений ступінь кандидата наук (оклад без акредитації — 260 грн.).

Видатки на стипендії мають значну питому вагу в кошторисі видатків на утримання бюджетних установ, а тому бухгалтерський облік має забезпечити контроль за використанням стипендіального фонду, своєчасністю і правильністю розрахунків за стипендіями.

Розрахунки за стипендіями характеризуються великими масивами облікової інформації, типовими операціями з щомісячного нарахування стипендій та утримань з них і мають низку особливостей, пов’язаних із суттю стипендій як грошового забезпечення. Відповідно до Інструкції з статистики заробітної плати стипендія не входить в фонд оплати праці, а призначається за результатами підсумкового контролю, який здійснюється 2–3 рази на рік. На стипендії не нараховуються внески на соціальні потреби (фонд соціального страхування, Пенсійний фонд, фонд зайнятості), стипендіатам не надається допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (виплачується стипендія).

Стипендія включається в сукупний дохід громадян, з якого справляється прибутковий податок, стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків.

Мають місце певні особливості в оформленні операцій первинними документами, в обліку утворення і використання фонду соціального захисту (допомоги) студентів, у застосуванні спрощеної форми виплати стипендій через фінансових старост на підставі групових довіреностей (рис. 3.9).

Облік нарахування стипендій і розрахунків зі стипендіатами здійснюється відповідно до нового Плану рахунків, порядку його застосування та Інструкції № 61 від 10.03.87 (рис. 3.10).

Для обліку розрахунків зі стипендіатами призначений пасивний субрахунок № 662 «Розрахунки зі стипендіатами», який за своїм призначенням і побудовою близький до субрахунка № 661 «Розрахунки із заробітної плати». Нарахована стипендія є для бюджетної установи фактичним видатком і відображається за дебетом рахунка № 80 «Видатки загального фонду», код 1342 «Стипендії».

З метою підвищення життєвого рівня студентів, аспірантів і докторантів, а також для стимулювання участі студентів у навчальній, науковій і суспільній роботі за рахунок додаткового нарахування не менше 10% асигнувань від стипендіального фонду навчального закладу, його економії і грошових коштів, отриманих із позабюджетних джерел, у вищих навчальних закладах створюється фонд соціальної допомоги (захисту). Цей фонд граничними розмірами не обмежується, а залишок його, невикористаний на кінець року, у бюджет не вноситься.

Грошові кошти цього фонду відповідно до затвердженого адміністрацією та профспілковим комітетом студентів та аспірантів вищого навчального закладу кошторисом направляються на:

— надання термінової матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам, які її потребують;

— стимулювання студентів за успіхи в навчанні, науковій, культурно-масовій і суспільній роботі шляхом виплати премій і встановлених надбавок до стипендій;

— організацію пільгового харчування;

— фінансування заходів, пов’язаних з оздоровленням студентів (оплата путівок на лікування, відпочинок у санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, оздоровчо-спортивних таборах тощо);

— дотації на придбання туристичних путівок;

— оплату заходів, пов’язаних із навчанням особливо обдарованих студентів.

Підставою для обліку утворення стипендіального фонду, фонду соціального захисту і розрахунків зі стипендіатами є оформлені належним чином первинні документи, взаємозв’язок яких з обліковими операціями наведено на рис. 3.11.Розрахунки зі стипендіатами — одна з найбільш трудомістких дільниць обліку, а тому вони здійснюються переважно на ПЕОМ. Локальні системи автоматизації обліку стипендій розроблені з урахуванням чинних нормативних документів і забезпечують вирішення таких задач:

— нарахування стипендій;

— нарахування надбавок до стипендій, премій;

— індексацію стипендій (у разі необхідності);

— розрахунок різних видів утримань (прибуткового податку, профспілкових внесків, плати за проживання в гуртожитку, аліментів тощо);

— отримання необхідних даних для складання звітності;

— достовірне і своєчасне відображення різних операцій за розрахунками зі стипендіатами на рахунках бухгалтерського обліку.

Система обліку стипендій передбачає автоматизацію обліку за субрахунком № 662 і спрямована на вирішення таких підзадач:

— пофакультетний облік нарахування і виплати стипендій;

— облік нарахування і виплати стипендій у розрізі академічних груп;

— облік нарахування і виплати стипендій іноземним студентам, аспірантам і докторантам;

— облік усіх видів утримань із стипендій українських та іноземних студентів, аспірантів, докторантів;

— отримання необхідних даних для зведеного синтетичного обліку стипендій (заповнення меморіального ордера № 5 або відповідного журналу-ордера);

— видача довідок про розмір стипендій, отриманих за рік (місяць);

— отримання необхідних даних для складання звітності. Передбачається взаємозв’язок з іншими дільницями бухгалтерського обліку, що досягається шляхом бухгалтерських записів в єдиний масив зведеного синтетичного обліку.