Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

7.6.3. Склад і класифікація витрат на НДР

Згідно з Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830, до витрат, що включаються у собівартість НДР, належать:

витрати на теоретичні (пошукові) дослідження, розроблення технічних пропозицій, виконання розрахункових робіт, моделювання процесів;

витрати, пов’язані з добором і вивченням науково-технічної літератури, інформаційних матеріалів вітчизняних і зарубіжних видань, проведенням досліджень на патентну чистоту, складанням аналітичних оглядів з досліджуваних проблем, вибором напряму досліджень, складанням методики виконання робіт, розробленням техніко-економічного обґрунтування, технічного завдання і планової документації;

витрати на проектування, розроблення робочої документації та виготовлення дослідних зразків або макетів, засобів для їх випробування, монтаж та налагодження, а також роботи, пов’язані з підготовкою експерименту;

витрати на дослідні роботи і випробування, узагальнення та аналіз результатів досліджень і розроблення пропозицій про впровадження у виробництво результатів виконаної роботи або обгрунтування доцільності чи недоцільності подальшого проведення робіт;

витрати на винахідництво і раціоналізацію;

витрати на розроблення дослідно-технологічного регламенту, дослідно-промислового регламенту, положень технології серійного виробництва створених зразків виробів, на здійснення авторського нагляду;

витрати на передачу підприємствам, установам та організаціям своїх науково-технічних досягнень і надання інформації щодо впровадження та використання ними передового досвіду.

Витрати, що включаються у собівартість НДР, групуються за:

видами витрат (елементами, статтями);

темами і завданнями НДР, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами на розроблення та виконання цих робіт;

календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість НДР (місяць, квартал, рік);

місцем виконання НДР (відділ, сектор, лабораторія та інші підрозділи установи).

Витрати, пов’язані з розробленням НДР, під час планування, обліку та калькулювання собівартості групуються за статтями:

витрати на оплату праці;

матеріали;

паливо та опалення для науково-виробничих цілей;

витрати на службові відрядження;

спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт;

витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи та організації;

інші витрати;

накладні витрати.

До статті «Витрати на оплату праці» належать витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати наукових працівників (включаючи заробітну плату керівників наукових підрозділів), науково-технічного і науково-допоміжного персоналу, а також працівників майстерень і дослідних виробництв, які мають безпосереднє відношення до виконання робіт за конкретними темами.

Аспіранти можуть залучатися до виконання госпрозрахункових робіт із зарахуваннями їх на посаду і оплатою у розмірі 0,5 ставки молодшого наукового співробітника за умови, що тема роботи за договором збігається з тематикою дослідження за дисертаційною роботою, аспірант успішно виконує індивідуальний план і є згода наукового керівника.

Списання витрат на оплату праці на відповідні теми здійснюється на підставі відомостей обліку робочого часу, які ведуться в наукових підрозділах установи і містять дані про кількість людино-днів, відпрацьованих кожним співробітником за темами, та про їх оклади (табл. 7.9).

Відомість підписується керівниками підрозділів (відділів, лабораторій), перевіряється планово-економічним відділом і в установлені терміни передається в бухгалтерію. На підставі даних відомостей бухгалтерія здійснює нарахування заробітної плати та її розподіл за окремими темами пропорційно часу (людино-дням), витраченому кожним виконавцем.

До статті «Відрахування на соціальні заходи» належать:

відрахування на державне соціальне страхування в розмірі 4% від фонду оплати праці;

відрахування на державне пенсійне страхування в розмірі 32% від фонду оплати праці;

відрахування на загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття в розмірі 1,5% від фонду оплати праці.



На статтю «Матеріали» відносяться витрати реактивів, хімікатів, різного роду металів та інших матеріальних цінностей, витрачених на виконання НДР (за вирахуванням отриманих відходів). Відпускання матеріалів зі складу для виконання НДР за договорами здійснюється за окремими вимогами в розмірах дійсної потреби, але не більше як на місяць, з урахуванням загального розміру матеріальних витрат, передбачених кошторисом. Вартість матеріалів, відпущених науковому підрозділу зі складу за вимогою, списується на витрати відповідної теми виходячи з цін їх придбання без урахування ПДВ, націнок, комісійних винагород, сплачених постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж, включаючи брокерські послуги, витрати на транспортування, доставку і зберігання.

Інший порядок списання встановлено для матеріалів, витрачання яких підлягає особливому контролю (дорогоцінні метали, алмази, спирт, отрути тощо). В момент відпускання зі складу вони не списуються на собівартість НДР, а зараховуються в підзвіт представника наукового підрозділу. Списання зазначених матеріалів на витрати за темою здійснюється один раз на місяць на підставі актів про витрачання, які складаються керівниками наукових підрозділів і затверджуються керівниками установи.

До статті «Паливо та енергія для науково-виробничих цілей» належать витрати на придбання у сторонніх організацій будь-якого палива для технологічних цілей на проведення НДР.

На статтю «Витрати на службові відрядження» відносяться витрати на відрядження і наукові експедиції, безпосередньо пов’язані з виконанням НДР за договорами із замовниками. Фактичні витрати на відрядження і наукові експедиції включаються у собівартість конкретних тем на підставі перевірених і затверджених авансових звітів виконавців.

За статтею «Спецобладнання для наукових (експериментальних) робіт» обліковуються витрати на придбання чи виготовлення устаткування, інструментів, приладів та інших пристроїв, передбачених кошторисом для виконання визначених госпрозрахункових тем.

Устаткування, яке надійшло, до моменту передачі його в наукові підрозділи обліковується на складі. Списання вартості спецустаткування зі складу на витрати за темою здійснюється на підставі вимог. Для забезпечення контролю за збереженням цього устаткування в процесі виконання НДР його облік здійснюється як в натуральному, так і в грошовому виразі за фактичною вартістю виготовлення чи придбання. Якщо спеціальне устаткування за умовою договору (чи письмової згоди замовника) не передається замовнику, то після закінчення теми воно інвентаризується, оцінюється за ціною можливого використання і оприбутковується в складі основних засобів, матеріалів, МШП. При цьому на вартість оприбуткованого спецустаткування витрати на виконання НДР не зменшуються.

До статті «Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації» належать витрати на оплату науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт, виконуваних сторонніми підприємствами та організаціями. Вартість цих робіт відноситься на відповідну тему на підставі оплачених рахунків контрагентів. Зазначені витрати можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість НДР за прямими ознаками і називаються прямими витратами.

До статті «Накладні витрати» включаються витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість окремої теми і пов’язані з управлінням, обслуговуванням та організацією наукового виробництва в цілому. Накладні витрати, передбачені в кошторисній калькуляції договірних робіт, щомісячно списуються на витрати конкретних тем пропорційно обсягам витрат на оплату праці основних виконавців. Номенклатуру статей накладних витрат наведено в додатку 3.