Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

7.6.5. Облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані НДР

Розрахунки наукових установ із замовниками за виконані НДР здійснюються відповідно до інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» від 2.08.96 № 204.

Після підписання договору замовник перераховує науковій установі аванс у межах 25% вартості роботи з подальшим урахуванням цього авансу при оплаті виконаних робіт за ступенем їх готовності і при кінцевих розрахунках за договором. По роботах, термін виконання яких більше одного року, сума авансу перераховується щорічно виходячи з обсягу робіт кожного року.

Перерахування авансу виконавцю робіт здійснюється платіжними дорученнями замовника.

Перше утримання авансу здійснюється при першій оплаті рахунка виконавця після того, як НДР буде виконано на 50%.

Здача виконаних НДР замовнику проводиться в міру готовності етапів цих робіт, передбачених календарним планом, і оформляється актом прийняття-здачі, який складається і затверджується представниками замовника і виконавця.

На підставі акта прийняття-здачі робіт і рахунка виконавця замовник здійснює перерахування вартості робіт.

Розрахунки із замовниками за НДР, які виконуються за господарськими договорами, обліковуються на активному субрахунку № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» і пасивному субрахунку № 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи».

Аналітичний облік розрахунків із замовниками ведеться на картках за кожним договором окремо.

Надходження на спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів наукової установи авансів і проміжних платежів замовників відображається записом:

Дебет рахунка № 323 «Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів»;

Кредит рахунка № 351 «Розрахунки із замовником з авансів на науково-дослідні роботи».

На суму пред’явленого замовнику рахунка за повністю закінчену роботу (тему) в журналі-ордері № 8 складається запис:

Дебет рахунка № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті»;

Кредит рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Оплата замовником закінчених НДР проводиться за договірною вартістю за вирахуванням раніше перерахованих авансів і проміжних платежів.

Надходження платежів замовника в кінцевий розрахунок на спеціальний реєстраційний рахунок виконавця відображається за дебетом рахунка № 323 «Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів» і кредитом рахунка № 634 «Рахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті», а на суму утриманих авансів і платежів проводиться запис:

Дебет рахунка № 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи»;

Кредит рахунка № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті».

У кінці року витрати за закінченими і зданими замовнику роботами списуються з кредиту рахунка № 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами» в дебет рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Після списання фактичних витрат і здійснення розрахунків з замовниками за даними рахунка № 723 визначається фінансовий результат від реалізації виконаних робіт шляхом зіставлення сум, виручених від реалізації НДР (кредит рахунка № 723), і фактичних витрат на її виконання (дебет рахунка № 723). Прибуток, отриманий від реалізації НДР, відображається за дебетом рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами» і кредитом рахунка № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Якщо в процесі виконання робіт за темою встановлено перевищення фактичних витрат над договірною вартістю, передбаченою договором, проводиться аналіз причин, які викликали відхилення. Якщо вказане перевищення виникло з причин, які не залежать від виконавця, договірна вартість робіт за темою перевіряється ще разом із представниками замовника і за його згоди може бути переглянута при кінцевому прийнятті роботи.

Збитки, допущені з вини наукової установи, покриваються за рахунок результатів виконання кошторису за спеціальним фондом і відображаються так:

Дебет рахунка № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом»;

Кредит рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

На роботи, які виконуються для наукової установи сторонніми організаціями — виконавцями (контрагентами) окремих науково-дослідних тем, поширюється порядок розрахунків (включаючи видачу авансу), визначений основним договором із замовником. У разі значної питомої ваги у вартості теми робіт, виконуваних сторонніми організаціями, коли кінцевий розрахунок за виконані ними роботи не може бути здійснений науковою установою за рахунок авансу основного замовника, щоб уникнути розрахунків з співвиконавцями за рахунок коштів загального фонду, необхідно передбачити в умовах договору порядок розрахунків за етапами готовності. При цьому вартість робіт, виконаних співвиконавцями, включається у витрати того етапу, за яким проводиться розрахунок з основним замовником.

Контроль за дотриманням термінів виконання робіт за договором із співвиконавцями здійснюється науковим підрозділом, який веде дану тему, а видача і погашення авансів, а також розрахунки за договором контролюються планово-економічним відділом наукової установи.

Облік розрахунків наукової установи з організаціями-співвиконавцями ведеться на рахунку № 635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами».

За дебетом цього рахунка відображаються суми перерахованих авансів і проміжних платежів за роботи, виконані співвиконавцями. В кредит рахунка № 635 відноситься вартість робіт, виконаних і зданих співвиконавцями науковій установі відповідно до укладеного договору. Синтетичний та аналітичний облік за рахунком № 635 ведеться в журналі-ордері № 15.
← prev content next →