Міжнародна інвестиційна діяльність (2002)

ПЕРЕДМОВА

Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма факторами, найбільш значущими із яких є:

превалювання у міжнародному поділі праці виробничої і науково-технічної кооперації, ефективність якої залежить від мобільності всіх факторів і, насамперед, капіталу;

великомасштабний і динамічний розвиток процесів транснаціоналізації, основу яких становить інтенсивна інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК);

формування і розвиток міжнародних інтеграційних угруповань, в яких поряд із вільним рухом товарів, послуг і робочої сили забезпечується вільний рух капіталів;

становлення глобального фінансового ринку із безпрецедентними обсягами рухливих портфельних інвестицій, що здійснюються переважно, через інформаційно-комунікаційну фондову інфраструктуру.

Світогосподарський розвиток характеризується інвестиційною асинхронністю, коли на тому чи іншому етапі в одних країнах акумулюються заощадження, а в інших — виникає їх дефіцит. Сучасний стан світової економіки віддзеркалює минулі тенденції руху капіталу, водночас від теперішніх масштабів і темпів міжнародної інвестиційної діяльності багато в чому залежать новітні напрями розвитку економіки та стан майбутньої її структури. І якщо до останнього часу розвинуті країни традиційно експортували, а країни, що розвиваються, імпортували капітал, то у 1980-1990 рр. корінним чином змінились напрями і структура інвестиційних потоків. На сьогодні вони все концентруються у світогосподарській «тріаді», а інвестиції нових індустріальних держав відіграють суттєву роль у економіках таких країн, як США, Німеччина, Японія, Франція та ін.

Ринкова уніфікація економічного розвитку створює умови для включення у міжнародну інвестиційну діяльність цілої групи нових країн. Для більшості країн з перехідними економіками іноземні інвестиції стають ключовим фактором їх ефективного розвитку.

Аналіз сучасних досліджень проблем розвитку інвестиційних процесів свідчить про необхідність і можливість певної трансформації елементів теоретичної бази орієнтовно процедур практики на засадах системного підходу та моделювання.

У цьому підручнику — намагання здолати принципові труднощі процесу здобуття та використання знань про складні економічні системи. Важливо подолати ключове протиріччя між лінійністю друкованого тексту як засобу опису теорії та не лінійністю концептуальних побудов і практичних процедур. На сьогодні якість навчання не може забезпечуватись традиційними методами викладання, то в магістратурі необхідним стає пошук нових підходів. Важливо уже в процесі навчання створити умови для адаптації студента у реальному середовищі його майбутньої професійної діяльності.

У підручнику нетрадиційно багато схем, рисунків, багатовимірних таблиць, графічних моделей. Насичено-лаконічне подання інформації, виділення в кінці кожної теми ключових понять, базової літератури, контрольних і проблемних запитань та завдань орієнтують студентів на інтенсивну самостійну роботу. Робиться спроба встановити системну сутність і прагматичну цінність та адресацію кожного блоку знань для того чи іншого типу працівників-професіоналів, узгодити елементи безперервного процесу навчання у середовищі інформаційних систем, засобів підтримки прийняття рішень, експертних баз даних аналізу і моніторингу. Це дозволить: чітко розмежувати дидактичну, загально-методичну та предметно-процедурну інформацію; сформувати впорядковану систему умінь і навичок для забезпечення міжнародної інвестиційної діяльності на мікро- та макроекономічному рівнях; наділити навчальну дисципліну здатністю до динаміки і саморозвитку. Можливими, зокрема стають процедури переміщення від одного блоку знань до іншого, розробка альтернативних навчальних планів вивчення курсу, їх індивідуалізація в залежній від рівня фахової підготовки та інтересів студентів.

При достатній гнучкості і адаптивності до об’єктивних і суб’єктивних умов навчання найбільш ефективним є циклічне вивчення всього комплексу питань і проблем у відповідності із запропонованою у підручнику логікою і структурою (рис. 1).Важливо підняти студента над диференціацією окремих понять і процесів, дати глобальне бачення сфери діяльності, що вивчається, забезпечивши встановлення свідомих, впорядкованих зв’язків з іншими курсами, що вивчались або вивчаються. Підручник підготовлено із врахуванням знання студентами базових положень таких курсів як: політична економія, економіка підприємств, міжнародна економіка, транснаціональні корпорації, інвестиційна діяльність, фондовий ринок. Одночасно він слугує основою для вивчення спеціальних дисциплін конкретних магістерських програм, насамперед, «Міжнародного інвестиційного менеджменту».

Метою дисциплін є розвиток у студентів розуміння закономірностей міжнародної інвестиційної діяльності, формування знань і набуття аналітичних і практичних навичок у сфері реалізації зарубіжних та іноземних інвестицій, в тому числі у конкретних умовах України.

Завдання дисципліни орієнтовані на формування компетентності студентів відносно:

сутності міжнародних інвестицій, їх місця і ролі у сучасному міжнародному бізнесі;

суб’єктів, об’єктів, видів і форм міжнародної інвестиційної діяльності;

сутності міжнародного інвестиційного ринку, умов і факторів розвитку його структури;

регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному, міжнародному та наднаціональному рівнях адміністративно-правовими, економічними та соціально-психологічними методами;

практики міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, стратегії і заходів її активізації та підвищення ефективності.

Структурно підручник складається з 6 тем.

У вступній темі 1 «Міжнародні інвестиції» розкривається економічна сутність інвестицій та міжнародних інвестицій, розглядаються базові категорії і поняття (валові та чисті інвестиції; внутрішні, зарубіжні та іноземні інвестиції; міжнародні прямі та портфельні інвестиції), приводиться систематизація міжнародних інвестицій за їх інституційною природою, цільовою орієнтацією, видами, формами, величиною, термінами та джерелами.

Тема 2 «Міжнародне інвестування» має переважно теоретико-методичну орієнтацію і присвячена виявленню сутності і мотивації міжнародної інвестиційної діяльності. Розглядаються суб’єкти і об’єкти інвестування, інвестиційний цикл та інвестиційний процес. Показані джерела і структура інвестиційних ресурсів. Систематизовано фактори міжнародної інвестиційної діяльності та визначено контури і елементи міжнародної інвестиційної інфраструктури. Діяльність, спрямована на здійснення прямих зарубіжних (іноземних) інвестицій розглядається як міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність. Аналізуються контрактні та інвестиційні форми міжнародного бізнесу, дається їх порівняльна характеристика. Показано переваги і стримуючі фактори іноземної і зарубіжної підприємницької діяльності у контексті стратегічної орієнтації країн базування та приймаючих країн. Розкриваються основні мотиви безпосередніх партнерів. Окрема увага приділена транснаціональним корпораціям (ТНК) як головним суб’єктам міжнародної підприємницької інвестиційної діяльності та міжнародним спільним підприємствам. Дано характеристику цінних паперів, операції з якими становлять основу портфельного інвестування. Розглянуто види міжнародних операцій з цінними паперами та професійні учасники фондового ринку. Показано особливості венчурного інвестування.

У темі 3 «Міжнародний інвестиційний ринок» розглядаються ключові питання стосовно становлення і функціонування факторних і фінансових ринків, грошових ринків і ринків капіталу. Розкривається сутність і характеризується структура інвестиційного та міжнародного інвестиційного ринків. Показано специфіку первинного та вторинного, біржового та позабіржового ринку цінних паперів, міжнародного ринку акцій і облігацій, валютного ринку.

Регулюванню міжнародної інвестиційної діяльності присвячено тему 4 Дано характеристику сучасної системи регулювання через розкриття сутності правових, адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів регулювання, форм стимулювання та обмеження на національному, міжнародному та наднаціональному рівнях. Окрема увага приділена особливостям регулювання інвестиційної діяльності на ринках цінних паперів.

Тема 5 «Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні» орієнтована на висвітлення як теоретичних, так і практичних питань. Він має переважно аналітичну спрямованість з виділенням ключових проблем міжнародного інвестування в Україні і напрямків та механізмів їх вирішення. Проаналізовано масштаби, динаміку та структуру іноземних інвестицій в економіку України. Виявлено превалюючі тенденції іноземного інвестування, аналізуються його результативність та проблеми розвитку. Показано обсяги, напрямки та структуру зарубіжного інвестування. Висвітлено механізми взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями. Обґрунтовується сучасна інвестиційна стратегія України, політико-правові, економічні, інституціонально-інфраструктурні та соціально-культурні умови її реалізації. Наводяться параметри і експертні оцінки інвестиційного клімату України. Розглядаються мікростратегії українсько-зарубіжних підприємств з іноземними інвестиціями.

Показано необхідність і сутність селективного регулювання іноземних інвестицій, аналізується проблема обсягів іноземного інвестування в Україну, їх видової, галузевої та територіальної оптимізації. Пропонується авторська концепція «інвестиційних полів» у контексті активізації і підвищення ефективності прямого іноземного інвестування. Показано доцільні напрямки розвитку національного фондового ринку як необхідної передумови залучення портфельних інвестицій. Певна увага приділена проблемам транснаціоналізації української економіки, розвитку у її структурі вільних економічних зон.

Тема 6 «Облік інвестиційних операцій» присвячена методології і порівняльній характеристиці міжнародної та національної систем обліку інвестування. Окрема увага приділена обліку операцій підприємств з іноземними інвестиціями.

Підручник адресно призначено для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» Київського національного економічного університету. На думку авторів, він може бути корисним для економістів-науковців і практичних працівників у сфері міжнародної інвестиційної діяльності.← prev content next →