Кількісні методи в управлінні інвестиціями (2000)

5.1. ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ТА ЙОГО ВИДИ

Дамо декілька визначень ризику.

Ризик — це небезпека, можливість зазнати збитку чи шкоди.

Ризик — це невизначеність, пов’язана з вартістю прибутків від інвестицій у кінці періоду.

Ризик — це можливість втрати чи недоотримання прибутків. Ризик відрізняється від невизначеності тим, що може бути виміряний.

Особа, яка приймає інвестиційне рішення (ОПІР), може опинитися в умовах ризиків або невизначеності.

В умовах визначеності ОПІР знає заздалегідь точні значення всіх параметрів, що можуть вплинути на рішення.

В умовах ризику ОПІР: (1) знає всі можливі майбутні стани економіки, бізнесу тощо, які можуть виникнути, і тим самим має можливість вплинути на відповідні параметри рішення і (2) ОПІР може передбачити кожного стану ймовірність появи кожного стану.

В умовах невизначеності ОПІР: (1) може не знати всі можливі стани (чинники) економіки, бізнесу тощо, що впливають на рішення; і/або (2) може бути не в змозі встановити ймовірність появи кожного стану.

Розглянемо види ризиків, з якими може зіткнутися фінансовий менеджер.

Хоча види ризику взаємопов’язані між собою, та незважаючи на це, їх визначення має доцільність у фінансовому плануванні, прийнятті рішень та управлінні.

Комерційний ризик пов’язаний з мінливістю чистого операційного доходу (earnings before interest and taxes — EBIT). Комерційний ризик вимірюють рівнем операційного ліверіджу (degree of operating leverage — DOL), який при обсязі виробництва Q визначатиметься як:Фінансовий ризик — це мінливість у прибутках, пов’язана з функціонуванням фінансової структури фірми і необхідністю виконання зобов’язань з цінних паперів з фіксованим прибутком.

Фінансовий ризик вимірюється рівнем фінансового ліверіджу (degree of financial leverage) — DFL, який дорівнює:

DFL=EBIT/(EBIT-1)

де I — борговий процент.

EBIT — чистий операційний прибуток.

Інвестиційний ризик — це мінливість у прибутках, пов’язана з коливаннями в грошових надходженнях від інвестицій і в самих потоках інвестицій прийнятих інвестиційних проектів. Цей ризик асоціюється з помилками в прогнозах ринкової привабливості товарів, майбутніх технологічних змін, міри взаємозалежності грошових потоків, змін витрат за проектами та іншими ризиками.

Портфельний ризик — це мінливість у прибутках, пов’язана з мірою ефективності диверсифікації, якої фірма досягла в своїх операціях, і її портфелем активів. Ризик зменшують шляхом прийняття інвестиційних проектів і придбання активів, що мають низьку або негативну кореляцію з її поточними операціями.

Катастрофічний ризик — це мінливість у прибутках, пов’язана з подіями поза сферою контролю та участі фірми. До таких подій належать експропріація, значні зміни в пріоритетах споживачів, енергетична криза тощо.