Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

Вступ

Перехід України до ринкових відносин зумовлює необхідність створення економічних інститутів, які регулюють взаємовідносини різних суб’єктів підприємницької діяльності. Провідне місце в цьому процесі має зайняти інститут аудиторства. Особливо це важливо для сільського господарства, де відбулися докорінні зміни.

Ситуація, що склалась в сільському господарстві, потребує такої організації незалежного контролю, який би сприяв обґрунтованості прийняття управлінських рішень на основі врахування виявлених порушень в бухгалтерському обліку, фінансовій та податковій звітності.

У цьому зв’язку аудит на сільськогосподарських підприємствах повинен бути організований та проведений за такими методичними підходами, що забезпечують достовірну перевірку відповідності відображення в бухгалтерських регістрах та звітності наявних у господарстві основних засобів, тварин, насіння та кормів, мінеральних добрив, отрутохімікатів, пального та мастил, запасних частин, сировини та інших матеріалів за період перевірки, а також про їх надходження і вибуття, своєчасність та достовірність відображення проведених розрахунків з постачальниками за придбані запаси чи надані послуги (виконані роботи), а також зі сплати кредитів та податків; правильності відображення витрат виробництва, повного оприбуткування виробленої продукції, достовірність її калькуляції та оцінку при переробці і реалізації; визначення фінансових результатів; правильності застосування реалізаційних цін, знижок і націнок до них, складання точної, повної та своєчасної звітності в обліку та звітності господарських фактів, отримати докази на її підтвердження та

донести цю істину через аудиторський висновок до користувачів інформації.

Основна мета підручника — забезпечити студентів необхідним теоретичним матеріалом, навчити їх методично правильно застосовувати прийоми аудиту та аудиторські процедури на практиці, враховуючи особливості функціонування сільськогосподарських підприємств, а також складати аудиторські звіти (висновки) відповідно до національних нормативів аудиту.

Підручник підготовлено на таких нормативних і законодавчих актах, як Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ, Національні нормативи аудиту України, Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджених рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. № 7, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей. Буде також корисним для аудиторів та бухгалтерів-практиків, юристів, працівників податкових інспекцій, керівників підприємств, які бажають вдосконалити свої знання та навички в галузі аудиту. Може бути використаний на курсах підготовки професійних аудиторів та бухгалтерів та для підвищення кваліфікації бухгалтерських служб.

Автор висловлює щиру подяку декану аграрного факультету професору М. М. Коцупатрому за допомогу при підготовці підручника.← prev content next →