Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

8.3.1. Мета і завдання аудиту

Мета аудиту — підтвердити достовірність здійснених господарських операцій та правильність відображення їх в обліку відповідно до П(С)БО та податкового законодавства.

Завдання аудиту — встановити:

правильність і повноту відображення витрат по кожній обліково-виробничій групі тварин у розрізі внутрішньогосподарських підрозділів і господарства в цілому;

повноту і своєчасність оприбуткування продукції тваринництва;

правильність визначення собівартості кожного виду продукції;

правильність організації бухгалтерського обліку та відповідність чинному законодавству;

достовірність відображення в бухгалтерському обліку витрат та виходу продукції тваринництва.

Джерела інформації: Книги зоотехнічного обліку, первинні облікові регістри, регістри обліку тварин на тваринницьких фермах, усі види звітності про наявність і рух тварин, матеріали інвентаризації, статистична та фінансова звітність.