Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

12.1. Мета, завдання та джерела перевірки

Метою аудиту інвестицій є встановлення законності здійснення операцій та достовірності відображення їх у бухгалтерському обліку.

Завданням аудиту інвестицій є перевірка:

статутних документів сільськогосподарського підприємства щодо прийнятої ним інвестиційної політики;

вартості об’єктів та законності витрат, пов’язаних із капітальними інвестиціями;

правильності первісної оцінки фінансових інвестицій та на дату балансу;

правильності постановки обліку інвестицій на підприємстві;

обґрунтованості відображення інвестицій на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку;

відповідності даних відображення інвестицій на синтетичних і аналітичних рахунках;

інвестиційної активності підприємства;

ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Правовою основа аудиту інвестицій є Закони України: «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; «Про інвестиційну діяльність»; «Про цінні папери та фондову біржу»; «Про режим іноземного інвестування»; «Про Державну програму стимулювання іноземних інвестицій в Україні»; «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; «Про оподаткування прибутку підприємства»; положення (стандарти) бухгалтерського обліку: П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»; П(С)БО 2 «Баланс»; П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»; Указ Президента України «Про заходи щодо реформації інвестиційної політики в Україні».

Джерела перевірки: первинні документи, бланки і реєстри цінних паперів, патенти, ліцензійні договори, свідоцтва, акти техніко-економічної експертизи, технічні паспорти та інша технічна документація, Головна книга і регістри аналітичного обліку, фінансова звітність.

Методи перевірки залежать від видів інвестицій. Розрізняють фінансові та капітальні інвестиції.