Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

14.6. Аудит Приміток до фінансової звітності

Iнформація, відображена у фінансовій звітності, має надавати користувачам можливість оцінювати реальні зміни фінансового стану підприємства за звітний період (квартал, рік). Крім передбачених форм фінансової звітності «Баланс» (форма № 1), Звіт про фінансові результати» (форма № 2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3), «Звіт по власний капітал) підприємство» (форма № 4) має складати Примітки до фінансових звітів (форма № 5) (далі — Примітки).

Iнформацію, подану в фінансовій звітності, поділяють за місцем її подання на інформацію у складі показників звітів та інформацію в Примітках до звітів.

Для забезпечення зрозумілості даних фінансової звітності перевіряють, чи відображено в ній:

підприємство (назву, територію, форму власності, орган державного управління, галузь, вид економічної діяльності);

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію за звітний і попередній періоди;

облікову політику підприємства та її зміни;

консолідовану фінансову звітність;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями.

Під час здійснення контролю слід пам’ятати, що фінансовий звіт має містити дату, станом на яку наведено його показники, або відображувати період, який він охоплює. У разі, якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини й наслідки цього мають бути розкритими в Примітках до фінансових звітів.

Крім того, у фінансовій звітності має бути зазначено валюту, в якій відображено елементи звітності, та одиницю її виміру. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, за якою ведеться бухгалтерський облік, то підприємство має розкривати причини цього та методи, використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємство має висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

принципів оцінки статей звітності;

методів обліку щодо окремих статей звітності.

Iнформацію, що підлягає розкриттю, слід наводити безпосередньо у фінансових звітах або в Примітках до них.

Примітки до фінансових звітів— це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтування статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами бухгалтер- ського обліку) (рис. 14.2).

Складання Приміток можна поділити на три основні етапи:

1) аналіз вимог до змісту Приміток відповідно до чинних нормативних актів;

2) вибір необхідних розділів Приміток (збір, обробка та вибір форми подання інформації, підготовка графічного матеріалу);

3) відображення необхідної інформації у Примітках до фінансових звітів.Під обліковою політикою розуміють сукупність принципів, методів і процедур, які підприємство використовує для складання та подання фінансової звітності.

Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» підприємство повинне розкривати облікову політику шляхом опису:

принципів оцінки статей звітності;

методів обліку щодо окремих статей звітності.

До переліку конкретних аспектів облікової політики, необхідних для правильного розуміння фінансових звітів, слід віднести:

визначення доходів;

принципи консолідації фінансових звітів підприємств, включаючи дочірні підприємства та асоційовані компанії;

об’єднання компаній;

спільні підприємства;

визнання та амортизацію матеріальних і нематеріальних активів;

капіталізацію витрат і позики та інших витрат;

будівельні контракти;

інвестиційну власність;

оренду;

витрати на наукові дослідження та розробки;

запаси;

податки, включаючи відстрочені;

резерви;

витрати на виплати працівникам;

перерахунок та хеджування іноземної валюти;

визначення господарських і географічних сегментів та основу розподілу витрат між сегментами;

визначення грошових коштів і їх еквівалентів;

облік інфляції;

державні гранти.

Під час проведення перевірки слід пам’ятати, що всі конкретні положення облікової політики в Україні визначаються відповідними П(С)БО. Так, наприклад, П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» (форма № 3) встановлює загальну облікову політику щодо визнання доходів, а П(С)БО 15 «Дохід» деталізує її за кожним видом доходів. У зв’язку з цим у Примітках підприємство має розкривати як загальний принцип, який застосовується до визнання доходів і витрат, так і особливості визначення доходів і витрат за видами діяльності).

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. за № 302 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2000 р. за № 904/5125 передбачено ведення типової форми фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (табл. 2.27).

На наш погляд, заслуговує на увагу думка С. Ф. Голова, який стверджує, що всі суб’єкти господарської діяльності повинні застосовувати єдині підходи оцінки та розкриття інформації. Водночас, обсяг інформації, яка має розкриватися, визначається потребами користувачів. У зв’язку з цим на законодавчому рівні необхідно встановити мінімальні вимоги до складу фінансової звітності відповідних суб’єктів господарювання, а додаткову інформацію кожний суб’єкт повинен надавати залежно від конкретної ситуації. Так, до складу фінансової звітності українських підприємств пропонується чотирирівневий підхід (рис. 14.3).Перший рівень: звітність суб’єктів малого підприємництва потрібно було б обмежити річним Балансом (форма № 1) і Звітом про фінансові результати (форма № 2), який слід складати за елементами витрат з урахуванням змін залишків запасів.

Другий рівень: інші підприємства (крім суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності) повинні складати Примітки в обсязі, обмеженому потребами державних органів (Міністерства фінансів України та Держкомстатом України).

Третій рівень: суб’єкти господарювання, що оприлюднюють фінансову звітність згідно зі ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», слід крім фінансових звітів надавати Примітки до них відповідно до вимог усіх П(С)БО.

Четвертий рівень: акціонерні товариства, акції яких допущено до лістингу на українських та зарубіжних фондових біржах, крім фінансової звітності повинні надавати додаткову інформацію про емітента, що вимагається відповідним регуляторним органом.

Розглянемо порядок здійснення контролю за правильністю формування приміток до фінансової звітності за кожною формою — № 1—4 і відповідно до затверджених П(С)БО, яких потребує третій рівень.

Примітки до фінансових звітів підприємства «Ватра» (м. Київ) за 2002 р., тис. грн.

У примітках до бухгалтерського Балансу за кожною статтею активу й пасиву (табл. 14.1) наведено перелік показників та інформацію, яка має бути відображена.