Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.2.2. Права Держцінінспекції.

Держцінінспекція має право:

проводити в органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності перевірки бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій та інших документів, пов’язаних з формуванням, встановленням і застосуванням цін і тарифів;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади , Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій матеріали та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

обстежувати в установленому порядку виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ та організацій, що використовуються для виготовлення, зберігання й реалізації товарів і сировини, організації та надання послуг;

у межах своєї компетенції вимагати від керівників та інших посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які перевіряються, усунення виявлених порушень порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів;

приймати рішення про вилучення до відповідного бюджету сум всієї необґрунтовано одержаної підприємством, установою, організацією виручки у результаті порушення державної дисципліни цін та штрафу у двократному її розмірі, а також звертатись з позовами до судів про стягнення з підприємств, установ та організацій зазначених сум у разі невиконання ними рішень державних інспекцій з контролю за цінами;

відповідно до вимог законодавства розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а також невиконанням вимог органів державного контролю за цінами;

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

скасовувати рішення своїх територіальних органів, а також винесені ними постанови про накладення адміністративних стягнень.

Начальники державних інспекцій з контролю за цінами та їх заступники від імені органів державного контролю за цінами приймають рішення про вилучення до відповідного бюджету сум всієї необґрунтовано одержаної підприємством, установою та організацією виручки у результаті порушення державної дисципліни цін та штрафу у двократному її розмірі, а також розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення;

Уповноважені посадові особи органів державного контролю за цінами у разі виявлення на підприємствах, в установах та організаціях фактів порушень порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а також невиконання вимог органів державного контролю за цінами крім актів перевірок складають протоколи про адміністративні правопорушення і надсилають їх відповідній державній інспекції з контролю за цінами для розгляду.

Держцінінспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Держцінінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра економіки та з питань Європейської інтеграції України.

Начальник Держцінінспекції є членом колегії Мінекономіки.

Начальник Держцінінспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономіки, погодженим з начальником Держцінінспекції.

Розподіл обов’язків між заступниками здійснює начальник Держцінінспекції.

Начальник Держцінінспекції:

здійснює керівництво діяльністю Держцінінспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром економіки та з питань Європейської інтеграції України за виконання покладених на Держцінінспекціїю завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Держцінінспекції, крім заступників начальника Держцінінспекції;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника Держцінінспекції та керівників структурних підрозділів Держцінінспекції;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держцінінспекції;

підписує видані у межах Держцінінспекції накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держцінінспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

Держцінінспекція має територіальні органи – державні інспекції з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які становлять єдину систему органів державного контролю за цінами і мають права, передбачені цим Положенням. Призначення на посади і звільнення з посад керівників цих органів та затвердження положень про територіальні органи здійснюється начальником Держцінінспекції.

Чисельність працівників, структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків територіальних органів затверджує начальник Держцінінспекції в межах асигнувань, передбачених на їх утримання.

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держцінінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держцінінспекції утворюється колегія у складі начальника Держцінінспекції (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Держцінінспекції.

Персональний склад колегії затверджується Міністром економіки та з питань Європейської інтеграції України.

Рішення колегії проводяться у життя наказами Держцінінспекції.

Граничну чисельність працівників і структуру Держцінінспекції затверджує Мінекономіки в межах граничної чисельності працівників Мінекономіки, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держцінінспекції затверджує начальник Держцінінспекції за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.

Держцінінспекція утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінекономіки.

Умови оплати праці працівників Держцінінспекції визначаються Кабінетом Міністрів України.

Держцінінспекція та її територіальні органи є юридичними особами, мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.