Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.6.2. Права управління.

Управління має право:

залучати працівників інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать його компетенції;

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Мінагрополітики, розпоряджень держадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою держадміністрації за погодженням з Державним секретарем Мінагрополітики.

Начальник має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою держадміністрації за погодженням з Державним секретарем Мінагрополітики.

Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою відповідної держадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо організації державної політики в галузях агропромислового виробництва;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;

забезпечує роботу з ведення діловодства, контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів управління.

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, в управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника (за посадою), а також працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів держадміністрації.

Склад колегії затверджується головою держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності управління, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань в управлінні може утворюватися наукова рада у складі учених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради та положення про неї затверджує голова відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.

Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для держадміністрації граничної чисельності працівників.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова відповідної держадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.